KESİK BURUNLU (Ρıνότμητος) İMPARATOR II. JUSTİNİANOS VE TUNA BULGARLARI

Author :  

Year-Number: 2021-46
Language : null
Konu :
Number of pages: 2212-2218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

II. Justinianos dönemleri, Bizans tarihi için olduğu kadar çevresindeki kavimlerin tarihi için de oldukça önem arz etmektedir. Zira II. Justinianos, iktidara geldikten sonra baskıcı bir politika izlemesi sebebiyle tahttan indirilip burnu kesilerek Kerson şehrine sürgüne gönderilmesinin ardından tekrar imparator olma hayallerinden vazgeçmemiş, bu uğurda önce Hazarlar’a ardından balkanlarda yükselen bir güç olan Tuna Bulgarları’na sığınmıştır. Tervel Han’dan Bizans tahtını tekrar ele geçirmek için yardım istemiştir.Tervel Han’da bu isteğe olumlu cevap vererek Bizans’taki imparatorluk çekişmelerine dahil olup etkisini arttırma fırsatını kaçırmamıştır. Yeniden imparatorluk makamına oturan II. Justinianos, Bulgarların bu yardımını kısa süre içerisinde unutarak onlar üzerine sefere çıksa da mağlup olup geri çekilmek zorunda kalmıştır. Ancak Kerson’da kendisine karşı başlayan isyanın giderek büyümesi sonucu, Bulgarlardan tekrar yardım istemiştir. Tervel Han, her ne kadar ona bir miktar asker gönderse de bu yardım fayda etmemiştir. Anlaşmalar ve savaşlarla geçen 26 yılın sonunda II. Justinianos’un maceralı hayatı 711’de son bulurken Bulgarlar onunla ilişkileri neticesinde ellerini güçlendirerek bölgedeki varlıklarını kuvvetlendirmiştir.

Keywords

Abstract

The periods of Justinian II, are very important for the history of the surrounding tribes as well as for Byantine history. After he came to power, she was dethroned and exiled due to his oppressive policies. However, he did not give up on his dreams of becoming emperor. He first took refuge in the Khazars and then the Danube Bulgars, a rising power in the Balkans, and asked Tervel Khan for help to regain the throne. Tervel Khan responded positively to this demand and did not miss the opportunity to increase his influence by getting involved in Byantine imperial struggles. Having regained the imperial office, Justinian soon forgot the help of the Bulgarians and attacked them, but was defeated and returned. However, as a result of the rebellion against him in Kherson, he again sought help from the Bulgarians. Although Tervel Khan sent soldiers to him, this aid was not helpful. After 26 years of agreements and wars, the adventurous life of Justinian II ended in 711, while the Bulgarians strengthened their presence in the region as a result of their relations with him.

Keywords


 • Ahmetbeyoğlu A. 1991, “Tervel Han (702-718)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğluna Armağan, Edebiyat Fakültesi

 • Ahmetbeyoğlu A. 1991, “Tervel Han (702-718)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğluna Armağan, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 563-568.

 • Ahmetbeyoğlu A. 1994 “Madara kaya kabartması ve kitabeleri”, Tarih Dergisi, 35, 35-54.

 • Ahmetbeyoğlu A. 2007 “Büyük Bulgar Devleti’nin Kuruluşu”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 13, 35-42.

 • Ahmetbeyoğlu A. 2010 “Bulgarları Oluşturan Boylardan Kutrigurlar ve Utigurlar”, Tarih Dergisi, 51, 1-19.Ahmetbeyoğlu A. 2017 “Bulgarların Oluşumu ve Bulgar Devletilerinin Kuruluşunda Onogurların Yeri Meselesi” Tarih Dergisi, 65, 1-18.

 • Brockelmann C. 2002 İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, (Çev. Neşet Çağatay), 2. Baskı, TTK, Ankara. Dunlop, D. M. 2008 Hazar Yahudi Tarihi, (Çev. Zahide Ay), Selenge Yayınları, İstanbul.

 • Dvornik, F. 1956, The Slavs Their Early History And Civilization, American Academy of Arts and Sciences, Boston.

 • Feher, G. 1984 Bulgar Türkleri Tarihi, Ankara.

 • Gartwaite, G R. 2011 İran Tarihi, (Çev. Fethi Aytuna), İnklap Yayınları, İstanbul.

 • Ricci G. A. 2015 “Nomads in Late Antiquity: Gazing on Rome From The Steppe: Attila to Asparuch (70-680C.E.), A Dissertation of Doctor of Philosophy, Princeton University, The Department of History, New Jersey. Golden, P. B. 2006 Hazar Çalışmaları, (Çev. Egemen Çağrı Mızrak), Selenge Yayınları, İstanbul.

 • Gregory Abu’l Farac (Bar Habreus). 1999 Abu’l-Farac Tarihi, C. I, (Çev. Ömer Rıza Doğrul), TTK, Ankara. Gregory, T. E. 2013 Bizans Tarihi, (Çev. Esra Ermert), YKY, İstanbul.

 • Head, C. 1972 Justinian II of Byzantium, The University of Wisconsin Press, Wisconsin.Mangaltepe, İ. 2006, “Avar Tarihinin En Önemli Savaşı: 626 İstanbul Kuşatması” Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 10, 1-24.

 • Kafesoğlu, İ. 2011, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yayınları, 33. Basım, İstanbul.

 • Karatay, O. 2001, “ Kuber Han’ın Göçü ve Türk İsimli Sırp Kralları”, Bilig, 18, 27-47.

 • Karatay, O.-Duranlı, M. 2013, “Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu”, Bilig, 64, 199-230.

 • Karatay, O. 2020, “Tuna Bulgarları”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, (Ed. Osman Karatay-Serkan Acar), Kronik Yayınları, İstanbul. 257-277.

 • Kazhdan, A. P. 1991, The Oxford Dictionary of Byzantium, V. 1, Oxford University Press, New York.

 • Kurat, A. N. 2019, IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, TTK, Ankara. Lemerle, P. 1994, Bizans Tarihi, (Çev. Galip Üstün), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Mango, C. 2020, Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, (Çev. Gül Çağlalı Güven), YKY, 5. Baskı, İstanbul.

 • Nikephoros, 1990, Short History, Text, Translation and Commentary: Cyril Mango, Dumbarton Oaks, Washington.

 • Oman, C.W.C. 2019, Bizans İmparatorluğu Tarihi, (Çev. Ekin Duru), Say Yayınları, İstanbul 2019. Ostrogorsky, G. 2019, Bizans Devleti Tarihi, (Çev.Fikret Işıltan), 10. Baskı,TTK, Ankara.

 • Özcan, A. T. 2019, Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya, Kronik Yayınları, İstanbul.

 • Petkova, G.C. 1963, “Bulgarians and Byzantium during the First Decades after the Foundation of the Bulgarian State”, Byzantinoslavica, XXIV, Prague, 41-54.

 • Stratos, A. N. 1980, Byzantium in The Seventh Century Volume V Justinian II, Leontius and Tiberus 685-711, Adolf M Hakkert Publisher, Amsterdam.

 • Tekin, T. 1987, Tuna Bulgarları, TDK, Ankara.

 • Theophanes, 1997, The Cronicle of Theophanes Confessor, Cyril Mango&Roger Scott, Clarendon Press, Oxford.

 • Üren, U. 2020, “Büyük Bulgar Devleti”, Doğu Avrupa Türk Tarihi, (Ed. Osman Karatay- Serkan Acar), Kronik Kitap, İstanbul, 237-257.

 • Vachovka, V. 2008, “Danube Bulgaria and Khazaria As Parts of The Byzantine Oıkoumene”, The Other Europe in the Middle Ages Avars, Bulgars, Khazars, and Cumans, Leiden-Boston, 339-362.

                                                                                                    
 • Article Statistics