INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL ALIENATION BEHAVIORS OF AVIATORS

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 1143-1150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütlerin yapısında ve insan kaynağında meydana gelen değişimler örgütler için her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Yönetimsel ve informel iletişimde yaşanan sorunlar örgüt kültüründe değişime ve örgütsel yabancılaşmaya neden olabilir. Çalışanları yabancılaşan örgütler işlevini kaybetmiş ve hedeflerine ulaşmada yara almıştır. Bu çalışmada, uçuş personelinin örgüt kültürü ve yabancılaşma durumları incelenmiştir. Özel şirketlerde çalışmakta olan 323 pilot, kabin amiri, kabin görevlisi ve yer görevlisi çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yönetimsel sorunlar, çalışma saatleri, işyerinde sahip olunan pozisyon, yasal yetkiler ve güç olarak tanımlanan birincil karar verebilir pozisyonda olma/olmama yabancılaşma düzeyini doğrudan etkilemektedir.

Keywords

Abstract

Changes in the human resources and organizational structures do not provide positive results in every time. Administrative dysfunctions and informal communication problems can bring together the toxic behavior in specific organizations. Organizations whose employees are alienated have lost their function and have been injured in reaching their goals. In this study, the perception of organizational culture and alienation in flight crew was analyzed. 323 flight personnel (pilot, cabin crew and ground personal) were included in the study. According to the results of the study, administrative issues, working hours, positions in the workplace, legal competence and primary decision-making position to be defined as power have directly affected the level of alienation.

Keywords