KİTAP DEĞERLENDİRMESİ: YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİLERİNDE METAFOR

Author:

Year-Number: 2021-41
Number of pages: 1151-1163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Gareth Morgan tarafından yazılmış olan “Metafor” adlı kitap değerlendirilmiştir. Örgüt araştırmalarında kullanılan metafor tanımlarının köklerinin ve nedenlerinin araştırılarak sunulması araştırmacının söz konusu metafora ilişkin bütünsel bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Gareth Morgan’ın “Metafor” isimli kitabında örgüt teorilerine ilişkin ortaya koyduğu metaforların görünen ve görünmeyen bağlamları açıklanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında söz konusu metaforun örgüt ve yönetim araştırmalarında ortaya koyduğu güçlü ve zayıf yönler analiz edilmekte ve böylece bu alana katkı veren araştırmacıların gelecek dönemlerde tartışacağı yeni meteforların neler olabileceği konusunda yeni bir perspektif sunmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, the book "Metaphor" written by Gareth Morgan was evaluated. Researching and presenting the roots and causes of metaphor definitions used in organizational research helps the researcher gain a holistic perspective on the metaphor in question. In this study, the visible and invisible contexts of the metaphors put forward by Gareth Morgan in his book "Metaphor" are explained. In the light of these explanations, the strengths and weaknesses of this metaphor in organization and management research are analyzed and thus, it offers a new perspective on what new metaphors might be discussed by researchers contributing to this field in the future.

Keywords