EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER: BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK VE DİL ENTEGRELİ ÖĞRENME

Author:

Year-Number: 2021-42
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1303-1312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimde program geliştirme çalışmaları dinamiktir. İhtiyaç analizleri yapılır, eksiklikler belirlenir, tasarı program hazırlanır, denemeler yapılır, yapılan deneme uygulamalarının değerlendirmesi yapılır, değerlendirmeden elde edilen sonuçlara göre programda yenilikler yapılır ya da yapılmaz, program uygulanır, uygulamalar değerlendirilir ve bu şekilde süreç devam eder. Gerek COVİD-19 pandemi süreci gerekse bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler eğitimsel değişiklikleri gözden geçirmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmada özellikle Avrupa ülkelerinde ciddi anlamda benimsenmiş olan İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme (CLIL) yaklaşımı incelenmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) entegrasyonu ile dünya çapında yaşanan deneyimler değerlendirilmiş, ülkemizdeki yabancı dil öğretimi konusunda BİT ile bütünleştirilmiş CLIL çalışmalarına eğitim programında ve uygulamada yer verilip verilmeyeceği tartışılmıştır. CLIL’in dünyadaki bazı diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de her kademede tercih edilen bir yaklaşım haline getirilebileceği ancak öncesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazır hale getirilmesi, öğretmenlere BİT ve CLIL konusunda uygulamalı eğitimler verilmesi, öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri materyal havuzu oluşturulması, BİT ile ilgili şimdiye kadar verilen eğitimlerin değerlendirilerek iyileştirmeler sağlanması önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Curriculum development studies in education are dynamic. Needs analyzes are made, deficiencies are determined, the draft program is prepared, trials are made, the trial applications are evaluated, according to the results obtained from the evaluation, innovations are made in the program or not, the program is implemented, the applications are evaluated and the process continues in this way. Both the COVID-19 pandemic process and the rapid changes in information and communication technologies have made it necessary to review educational changes. In this study, the Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach, which has been seriously adopted in European countries, has been examined, the world-wide experiences with the integration of information and communication technologies (ICT) have been evaluated. In addition, It has been debated whether or not CLIL studies integrated with ICT in foreign language teaching in our country may be included in the education program and practice. As in some other countries in the world, it is possible to make CLIL a preferred approach at all levels in our country. However, it is a necessity to prepare students and teachers beforehand, to give teachers practical training on ICT and CLIL, to create a material pool that teachers can easily access, It is recommended to evaluate the trainings on ICT given for now and provide improvements.

Keywords