İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE MOVİTASYON

Author:

Year-Number: 2021-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1384-1405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan kavramının her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde insanı etkileyen tüm faktörler ayrıntılı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi ve insan kaynakları yönetiminde büyük rol sahibi olan motivasyon üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın temel amacı insan kaynakları yönetiminde motivasyonun hayati önemine vurgu yaparak etkin insan kaynakları yönetiminin motive olmuş iş gören ve yöneticilerle sağlanabileceğini göstermektir. Çalışmanın birinci bölümünde insan kaynakları yönetimine genel bir bakış yapılmış; ikinci bölümünde motivasyon kavramı tanımlanarak motivasyon kapsam ve süreç teorileri üzerinde durulmuş; üçüncü bölümünde ise çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Tüm bu konular incelenirken elde edilen veriler gerekli analiz ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İnsan kaynakları ve motivasyon kavramlarına önem verilmeyen ek bir külfet olarak gören işletmelerde iş görenin performansının düşük olduğu ayrıca yönetici iş gören uyumsuzluklarının yaşandığı gözlenmiştir. Bunun sonucunda işinden memnun olmayan iş görenler hem mutsuz bireyler haline gelip hem de var olan potansiyellerini ortaya koyamamaktadır. Tüm bu saptamalar sonucunda işletmelerin gelirlerini arttırabilmeleri ve yüksek performansa sahip iş görenlerle çalışabilmelerinin yolu insan kaynakları yönetimini önemseyen bu konuda rakiplerinin çalışmalarını yakından takip eden işletmeler haline gelmelerine bağlıdır. Bunun içinde örgütsel amaçlar çerçevesinde işletmeler maddi ve manevi motivasyon araçlarıyla mutlaka desteklenmelidir.

Keywords

Abstract

Today, the concept of human is getting important day by day, all the factors that affect a human being are started to be dealed with in detail. According to this, it is tried to be studied on human resources management and motivation which has a great role on human resources management. The main objective of our study is to show that efficient human resources management can be provided with motivated employees and managers by emphasizing motivation has vital importance on human resources management. At the first part of the study, human resources management is examined in general; at the second part, the concept of motivation is defined, its content and process theories are emphasized; at the third part, factors that affect the motivation of employees are put emphasis on. Acquired data are analyzed and evaluated just as, all these subjects are being examined. It has been observed that business organizations in which aren’t given importance to human resources and motivation , and, also they are thought to be a great expense, the performance of employee is lower, also, it is felt disagreement between employee and manager. As a result, unsatisfied employees become both unhappy individuals and also can’t prove their existing potentials. In consequence of all these findings, the way that the business organizations are be able to increase their income and work with employees, which have high performance, depend on business organizations which give importance to human resources management, and follow the works of their opponents. To do this, business organizations should be supported definitely with material and immaterial means as part of organizational purposes.

Keywords