GELİR DAĞILIMI – TASARRUF İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’DE HANEHALKI TASARRUFLARININ BELİRLEYİCİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-43
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1440-1447
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hanehalkı ülke ekonomileri için yatırım kaynağı olması ve makroekonomik istikrarın sağlanması açılarından pek çok alanda etkili bir role sahiptir. Hanehalkı, özellikle ülke ekonomilerindeki en büyük tasarruf kaynaklarından biridir. Ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel olmak üzere çeşitli faktörler tasarruf davranışını etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde hanehalkı tasarrufları ülke ekonomisi ve refahın sağlanması için önemli bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Bireylerin gelir dağılımının da tasarruflar üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki hanehalkının tasarruf davranışlarının tespit edilmesi ve özellikle tasarruf yapan kesimler belirlenerek gelir dağılımı ile tasarruf ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmada 16.05.2020-20.05.2020 tarihleri arasında internet ortamında ulaşılan 339 hanehalkına yapılan anket ile elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla ikili lojistik regresyon modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kadınlar ve erkekler arasında tasarruf yapma eğilimi farklılık göstermektedir. Memurların diğer meslek gruplarına göre tasarruf yapma olasılığı daha fazladır. Aylık gelir miktarının fazla olması tasarruf yapma eğilimini artırmaktadır. Çocuk sahibi olmak hanehalkı tasarruflarını azaltmaktadır.

Keywords

Abstract

In terms of being a source of investment for the country's economies and guaranteeing macroeconomic stability, household is play an important role in several areas. Households is one of the most important sources of savings, particularly in national economies. Saving behavior is influenced by a variety of factors, including economic, social, demographic, and cultural influences. When observation developing countries, it is clear that household savings are used a significant tool for the economy and welfare of the country. The effect of individuals' income distribution on savings is also very important. The aim of this study was to determine the savings behavior of households in Turkey and especially the determinants of the savings and examining the relationship between income distribution and savings. In the study, the data obtained through the internet survey made to 339 households between 16.05.2020-20.05.2020 was analyzed using the binary logistic regression model with the help of the SPSS program. According to the results of the analysis, the tendency to save between women and men differs. Civil servants are more likely to make savings than other professions. High monthly income increases the tendency to save. Having children reduces household savings.

Keywords