COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KOLAJ TEKNİĞİ İLE YENİ İFADE BİÇİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1475-1485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde tüm dünyada eğitimin sisteminin farklı bir boyuta taşındığı görülmektedir. Bu çalışmanın konusu, uzaktan eğitim sürecinde görsel sanatlar eğitiminde kolaj tekniği kullanılarak öğrencilerin evlerinde kolaylıkla edinebilecekleri eski dergi gibi materyalleri kullanarak yeni çözümlere ulaşabilmelerine odaklanmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, evin içinde değerlendirebilecekleri malzemeleri kullanarak ve evlerini inceleyip yaşadıkları mekana odaklanarak enteriyör çalışmışlardır. Araştırmanın amacı, çevrimiçi eğitim sürecinde öğrencilerin evde kaldıkları zamanlarda, yaşadıkları mekanların ayrıntılarını keşfetmelerini, kullanılmayan eski dergi, kağıt gibi malzemeleri kullanmalarını, kolaj tekniği ile parçalardan yeni bir bütün oluşturabilmeyi öğrenmelerini sağlamak ve bu süreçte yeni eğitim önerileri sunmaktır. Araştırma, betimsel yöntem ve tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başlıca bulguları şu şekildedir: Uygulamayı gerçekleştiren 2019-2020 bahar dönemi ve 2020-2021 güz dönemi öğrenciler, Pandemi sürecinde evde sanatsal uygulama tekniklerini nasıl kullanabileceklerini öğrenmişler ve çeşitli denemeler gerçekleştirmişlerdir. Kolaj tekniği ile iç mekan çalışmaları normal eğitim-öğretim süreçlerinde atölyede gerçekleştirilen bir uygulamadır. Bu uygulamalarda öğrenciler önceden yeterli araştırmaları yapıp atölye içerisinde dersin sorumlu öğretim elemanı ile birlikte çalışmalarını tamamlamaktalardı. Aynı uygulamayı, öğrencilerin kendi evlerinde iken, evlerinden malzemeleri kullanarak, evlerini inceleyerek ve evdeki zamanlarını verimli kullanarak gerçekleştirmeleri, onlarda farklı duygular oluşturmuş, pandemiyi bir anlamda unutturan ve evi değerli kılan bir süreç yaşamalarına olanak tanımıştır. Ulaşılan başlıca sonuçlar ise, çevrimiçi gelişen değerlendirmelerde öğrencilerin, kolaj tekniğini oldukça keyifle uyguladıkları, konu bağlamında yaşadıkları mekanın ayrıntılarına odaklandıkları ve nasıl bir mekanda yaşamak istediklerine yönelik hayaller kurdukları ve tüm bunların ışığında yaratıcı çözümlere ulaşabildikleri gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

During the pandemic caused by Covid-19, it is seen that the education system of our country has moved to a different dimension. The subject of this study is to focus on reaching new solutions by using materails such as old magazines that students can easily obtain at home by using collage technique in visual arts education in the distance education process. In this direction, the students. In this direction, the students studied interior by using materials that they can evaluate inside the house and by examining their homes and focusing on the space they live in. The aim of the study is to enable students to discover the details of the spaces they live in during their stay at home, to use materials such as unused old magazines and paper, to learn how to create a new whole from pieces with collage technique, and to offer new educational suggestions in this process. The research was carried out with descriptive method and scanning model. The main findings of the study are as follows: The 2019-2020 spring semester and 2020-2021 fall semester students who carried out the application learned how to use artistic application techniques at home during the Pandemic process and carried out various experiments. Interior work with collage technique is an application that is carried out in the workshop during normal education and training processes. In these applications, the students were doing enough research beforehand and completing their studies with the instructor in charge of the course in the workshop. Using the materials from their homes, examining their homes and using their time efficiently while in their own homes, students have created different emotions, allowing them to experience a process that in a sense makes the pandemic forget and makes the home valuable. The main results achieved are, in the online evalutions, it was observed that the students applied the collage technique with great pleasure, focused on the details of the space they lived in the context of the subject, dreamed about what kind of place they wanted tol ive in, and reached creative solutions in the light of all these.

Keywords


 • Canoğlu, S. (2019). İçmimarlık Eğitiminde Kolaj Tekniğinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi Üzerine Bir

 • Canoğlu, S. (2019). İçmimarlık Eğitiminde Kolaj Tekniğinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. IDA: International Design and Art Journal Volume: 1, Issue:1.

 • Çağlar Doğru, H. (2017). Montaj Ve Kolaj Kavramları Bağlamında 20.Yüzyıl’da Sinema ve Resim Sanatında Gelişen Yeni Biçim Arayışları. Journal of Awareness. Cilt 2, Sayı 3S, s. 323-330.

 • Çağlayan, E. (2018). Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 43. Ocak. s. 1-13

 • Erbaş, S. (2018). Tüketici Marka Bilgisi: Hikâye Anlatıcılığı Ve Kolaj Tekniği Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:17 Sayı:67 (1077-1091), ISSN:1304- 0278.

 • Heller, S. & Vienne, V. (2016). Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir. Çev: Bengisu Bayrak, 100 Fikir Dizisi:4, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

 • Pektaş, H. ve Şakir, S. (2020). 14. Ve 15. İstanbul Bienallerindeki Kolaj ve Asamblaj Uygulamaları. AkademikSosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 100, Ocak 2020, s. 122-135. ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39424

 • Url 1: https://www.kemperartmuseum.wustl.edu/collection/explore/artwork/1105 Erişim tarihi: 27.02.2021. Url 2: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kolaj Erişim: 27.02.2021.

 • Görsel 1: https://www.kemperartmuseum.wustl.edu/collection/explore/artwork/1105 Erişim tarihi: 27.02.2021

 • Görsel 2: https://www.moma.org/collection/works/105386 Erişim tarihi: 28.02.2021.

 • Görsel 3: Pektaş, H. ve Şakir, S. (2020). 14. Ve 15. İstanbul Bienallerindeki Kolaj ve Asamblaj Uygulamaları.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 100, Ocak 2020, s. 122-135. ISSN: 2148-2489 Doi Number: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.39424, s. 128.

 • Görsel 4-5: Canoğlu, S. (2019). İçmimarlık Eğitiminde Kolaj Tekniğinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. IDA: International Design and Art Journal Volume: 1, Issue:1, 2019.

 • Görsel 6-27: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı BölümüTemel Tasarım Dersi Sorumlusu Mehtap Bingöl Öğrenci Arşivi (2019-2020 Bahar, 2020-2021 Güz eğitim- öğretim dönemi).

                                                                                                    
 • Article Statistics