TÜRKİYE’DE REKLAMCILIK SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1513-1519
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam işletmeler ve tüketici açısından farklı öneme sahip bir tutundurma aracıdır. İşletmeler reklam sayesinde ürünlerini tüketici ile buluştururken, tüketiciler de işletmelerin ürünleri hakkında reklam ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Gerek işletmeleri, gerek tüketicileri, gerek medyayı yakından ilgilendiren reklam kavramı, sektörel olarak da yıllar içerisinde büyük bir gelişim göstermiştir. Günümüzde rekabetin giderek artması, üretici ve tüketici arasında mesafelerin bulunması gibi nedenlerden dolayı reklamcılık sektörünün önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Son yıllarda reklam mecralarındaki artışlar, sosyal medya platformlarının günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olması reklamcılık sektörünü daha popüler hale getirmiştir. Bu nedenle çalışmada reklamcılık sektörüne yönelik olarak swot analizi yapılmış, reklamcılık sektörünün güçlü ve zayıf yönlerine değinilmiş, sektörün ne gibi fırsat ve tehditlere sahip olduğu ve reklamcılık sektörünün ülkemizdeki durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmada Türkiye’de reklamcılık sektörünün bir fotoğrafı çıkarılması amaçlanmış ve bu fotoğraf sonucunda sektöre yönelik öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Advertising is a promotion tool of different importance for businesses and consumers. While businesses bring their products to consumers through advertising, consumers also get information about the products of businesses through advertising. The concept of advertising, which is closely related to businesses, consumers, and the media, has also shown great development too as sectoral over the years. Nowadays the importance of the advertising sector is increasing more day by day due to reasons such as increasing competition and the existence of distances between the producer and the consumer. In recent years, the increase in advertising mediums and the fact that social media platforms are an indispensable part of daily life has made the advertising sector more popular. For this reason, in the study, SWOT analysis was made for the advertising sector, the strengths and weaknesses of the advertising sector were mentioned, the opportunities and threats of the sector and the situation of the advertising sector in our country were tried to be revealed. In the study, it was aimed to take a photograph of the advertising sector in Turkey and as a result of this photograph, suggestions for the sector were presented.

Keywords


 • Akbulut, N.T. ve Balkaş, E.E. (2006). Adım Adım Reklam Üretimi, Beta, İstanbul.

 • Akbulut, N.T. ve Balkaş, E.E. (2006). Adım Adım Reklam Üretimi, Beta, İstanbul.

 • Avşar, B.Z. ve Elden, M. (2005). Reklam ve Reklam Mevzuatı, Piramit Yayıncılık, Ankara. Babacan, M. (2008). Nedir Bu Reklam?, Beta, İstanbul.

 • Çoban, B. ve Karakaya, Y.E. (2010). Geleceğini Planlamada Stratejik Yönetim ve Swot Analizi: Kavramsal Yaklaşımlar, E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, 5 (4), pp. 342-352

 • Doğdubay, M. ve Karan, İ. (2015). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Etik Uygulamaların SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3(4), ss. 24-32.

 • Ekici, K.M. ve Şahım, T.Z. (2013). Reklamcılık, Savaş Yayınevi, Ankara.

 • Ersungur, M.Ş ve Aslan, M.B. (2014). Muş İlinin Gelişme Potansiyelinin Swot Analizi ile İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (4), ss.213-235.

 • https://netbihal.com/turkiyede-dunden-bugune-reklam/, Erişim Tarihi: 27.07.2021.

 • Lee, S.Y. (2019). Advertising Education at a Crossroad, Journal of Advertising Education, Vol. 23(2), pp. 155–163.

 • Özan, B.M., Polat, H., Gündüzalp, S. ve Yaraş, Z. (2015). Eğitim Kurumlarında SWOT Analizi, Turkish Journal of Educational Studies, 2 (1), ss.1-28.

 • Özköse, H. ve Arı, S. (2013). Uzaktan Eğitim Süreci İçin Swot Analizi, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, Issue 5, pp.41-55.

 • Qasim, Q.I. (2021). The İnfluence of The SWOT Analysis Strategy on The Achievement of The FifthPreparatory Literary Class Students’ Evaluative Thinking at History, Elementary Education Online, 20 (3): pp. 584-598.

 • Peltekoğlu, F.B. (2019). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam, 2.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Penchev, D. (2021). Swot Analysıs as A Research Method in Pedagogy, Research Insights, Volume 93(5), pp.669-679.

 • Pereira L., Pinto, M., Da Costa, R.L., Dias, Á. and Gonçalves, R. (2021). The New SWOT for a Sustainable World, Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, 7(18), pp.1-31.

 • Tayfur, G. (2008). Reklamcılık, 3.baskı, Nobel, Ankara.

 • Tikveş, Ö. (2005). Halkla İlişkiler & Reklamcılık, 2.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Yeşiltaş, M., Çeken, H. ve Öztürk, İ. (2009). Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), ss. 250-269.

                                                                                                    
 • Article Statistics