EFFECT OF ONLINE CHILDBIRTH PREPARATION TRAINING ON CHILDBIRTH FEAR AND CHILDBIRTH

Author:

Year-Number: 2021-44
Number of pages: 1467-1474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Objective: This study investigated the effect of online childbirth preparation training provided to primiparous pregnant women on the degree of childbirth fear. 

Design: This quasi-experimental study was carried out with women in their first pregnancy, who were under the supervision of family physicians in a family healthcare center. 

Adjustment: Childbirth preparation training was provided through an online application. The groups that received and did not receive the training were compared.

Methods: A total of 38 pregnant women, who were able to participate in the training, had access to the Internet, computers, and mobile phones, and agreed to participate in the study constituted the experimental group; and 48 women, who did not meet these criteria, were included in the control group. Pregnant women with a pregnancy period of 20 weeks and longer were administered a 10-week training module. W-DEQ Version A was delivered to both the experimental and control groups as of week 29 via the online platform, and the results were evaluated in the statistics software.

Results: In the study group, the mean childbirth fear score was 66.33 (experimental group: 63.5 & control group: 69.8), and 8.1% had a clinical degree of childbirth fear. Of the women who had a clinical degree of childbirth fear, 71.4% were those who did not receive childbirth preparation training.

Conclusion: Online childbirth preparation classes were observed to have positive effects on childbirth fear. It is important and beneficial to continue the training online in cases where childbirth training programs cannot be administered face-to-face.

Keywords

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, primipar gebelere verilen online doğuma hazırlık eğitiminin doğum korkusu düzeyine etkisi araştırılmıştır.

Tasarım: Yarı deneysel nitelikte bu çalışma bir aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerine bağlı ilk gebeliği olan kadınlarla yapılmıştır.

Ayar: Çevrimiçi uygulama üzerinden doğuma hazırlık eğitimi verilmiştir. Eğitim alan ve almayan gruplar karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Çevrimiçi eğitime katılabilecek, internet, bilgisayar ve telefona sahip olup, araştırmayı katılmayı onaylayan 38 gebe deney, bu şartları sağlayamayan 48 gebe ise kontrol grubunu oluşturmuştur. 20. hafta ve üzeri gebelik süresine sahip olan gebelere 10 hafta süren ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu eğitim modülü uygulanmıştır. Hem deney, hem kontrol grubuna 29. haftadan itibaren Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu online platformdan gönderilmiş ve sonuçları istatistik programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubunda doğum korkusu puan ortalaması 66,33 dir (deney grubu: 63,5& kontrol grubu: 69,8) ve %8,1’i klinik düzeyde doğum korkusu yaşamaktadır. Klinik düzeyde doğum korkusu yaşayanların %71,4’ünü doğuma hazırlık eğitimi almayanlar oluşturmaktadır.

Sonuç: Çevrimiçi doğuma hazırlık sınıflarının doğum korkusu üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Doğuma hazırlık eğitim programlarının yüz yüze yapılamadığı veya gebelerin katılma sorunu yaşadığı durumlarda eğitimlerin online olarak devam etmesi sağlık hizmetinin sürekliliği açısından önemli ve faydalıdır.

Keywords