EFFECT OF ONLINE CHILDBIRTH PREPARATION TRAINING ON CHILDBIRTH FEAR AND CHILDBIRTH

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1467-1474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Objective: This study investigated the effect of online childbirth preparation training provided to primiparous pregnant women on the degree of childbirth fear. 

Design: This quasi-experimental study was carried out with women in their first pregnancy, who were under the supervision of family physicians in a family healthcare center. 

Adjustment: Childbirth preparation training was provided through an online application. The groups that received and did not receive the training were compared.

Methods: A total of 38 pregnant women, who were able to participate in the training, had access to the Internet, computers, and mobile phones, and agreed to participate in the study constituted the experimental group; and 48 women, who did not meet these criteria, were included in the control group. Pregnant women with a pregnancy period of 20 weeks and longer were administered a 10-week training module. W-DEQ Version A was delivered to both the experimental and control groups as of week 29 via the online platform, and the results were evaluated in the statistics software.

Results: In the study group, the mean childbirth fear score was 66.33 (experimental group: 63.5 & control group: 69.8), and 8.1% had a clinical degree of childbirth fear. Of the women who had a clinical degree of childbirth fear, 71.4% were those who did not receive childbirth preparation training.

Conclusion: Online childbirth preparation classes were observed to have positive effects on childbirth fear. It is important and beneficial to continue the training online in cases where childbirth training programs cannot be administered face-to-face.

Keywords

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, primipar gebelere verilen online doğuma hazırlık eğitiminin doğum korkusu düzeyine etkisi araştırılmıştır.

Tasarım: Yarı deneysel nitelikte bu çalışma bir aile sağlığı merkezindeki aile hekimlerine bağlı ilk gebeliği olan kadınlarla yapılmıştır.

Ayar: Çevrimiçi uygulama üzerinden doğuma hazırlık eğitimi verilmiştir. Eğitim alan ve almayan gruplar karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Çevrimiçi eğitime katılabilecek, internet, bilgisayar ve telefona sahip olup, araştırmayı katılmayı onaylayan 38 gebe deney, bu şartları sağlayamayan 48 gebe ise kontrol grubunu oluşturmuştur. 20. hafta ve üzeri gebelik süresine sahip olan gebelere 10 hafta süren ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu eğitim modülü uygulanmıştır. Hem deney, hem kontrol grubuna 29. haftadan itibaren Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu online platformdan gönderilmiş ve sonuçları istatistik programında değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma grubunda doğum korkusu puan ortalaması 66,33 dir (deney grubu: 63,5& kontrol grubu: 69,8) ve %8,1’i klinik düzeyde doğum korkusu yaşamaktadır. Klinik düzeyde doğum korkusu yaşayanların %71,4’ünü doğuma hazırlık eğitimi almayanlar oluşturmaktadır.

Sonuç: Çevrimiçi doğuma hazırlık sınıflarının doğum korkusu üzerine olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Doğuma hazırlık eğitim programlarının yüz yüze yapılamadığı veya gebelerin katılma sorunu yaşadığı durumlarda eğitimlerin online olarak devam etmesi sağlık hizmetinin sürekliliği açısından önemli ve faydalıdır.

Keywords


 • Akın, B.; Yeşil, Y.; Yücel, U. & Boyacı, B. (2018). ‘’Effects of pregnant women on bırth level of bırth of

 • Akın, B.; Yeşil, Y.; Yücel, U. & Boyacı, B. (2018). ‘’Effects of pregnant women on bırth level of bırth of gıven prenatal educatıon traınıng class’’, Life Sciences, 13(2): 11-20.

 • Bahrami, N.; Simbar, M.& Bahrami, S.(2013). ‘’The effect of prenatal education on mother’s quality of lifeduring first year postpartum among iranian women: a randomized controlled trial’’, International Journal Of Fertility & Sterility, 7(3): 169–174.

 • Barut, S.& Uçar, T. (2018):’’Gebelerde doğum öz yeterlilik algısının doğum korkusu ile ilişkisi’’, Mersin Üniversitesi Saglık Bilimleri Dergisi, 2018;11(2).

 • Bıyık, İ. & Aslan, M.M. (2020). ‘’The effects of antenatal education on fear of childbirth and cesarean rates’’, Kocaeli Medical Journal, 9(2):77-82.

 • Christiaens, W.; Van De Velde, S.& Bracke, P. (2011). ‘’Pregnant women's fear of childbirth in midwife- andobstetrician-led care in Belgium and the Netherlands: test of the medicalization hypothesis’’, Women Health, 51(3):220-39.

 • Fenwick, J.; Toohill, J.; Gamble, J.; Creedy, D. K.; Buist, A.; Turkstra, E. & Ryding, E. L ( 2015). ‘’Effectsof a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women’s birth outcomes and postpartum psychological wellbeing’’ BMC Pregnancy Childbirth, 15(1):284

 • Gluck, O.;Cohen, TP.; Hiaev, Z.& et al. (2020).’’The impact of childbirth education classes on delivery outcome’’. İnternational Journal Of Gynecology & Obstetrics, 148(3):300-304.

 • Heimstad, R.; Dahloe, R.; Laache, I.& et al.(2006). ‘’Fear of childbirth and history of abuse: implications for pregnancy and delivery’’, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 85(4):435-440.

 • Kızılırmak, A. (2011) ‘’Primipar gebelere verilen eğitimin doğum korkusuna etkisi’’, Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

 • Körükcü, H.Ö. (2009). ‘’Wıjma doğum beklentisi/deneyimi ölçeği a versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması’’, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

 • Khwepeya, M.; Huang, HC.; Lee, GT.& et al. (2020). ‘’Validation of the wijma deliveryexpectancy/experience questionnaire for pregnant women in Malawi: a descriptive, cross-sectional study’’, BMC Pregnancy Childbirth, 20: 455.

 • Larkin, P.; Begley, CM.& Devane, D. (2009). ‘’Women's experiences of labour and birth: an evolutionary concept analysis’’, Midwifery, 25(2):49–59.

 • Lukasse, M.; Ryding, EL.& Schei, B. (2014). ‘’Prevalence and associated factors of fear of childbirth in six European countries’’, Sexual & Reproductive Healthcare, 5(3):99-106

 • Mete, S.;Çiçek, Ö.; Aluş, M.& et al. (2017). ‘’The effect of childbirth preparation classes on fear of childbirth,birth preference and preparation of labor’’, Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 9(3):201-206

 • Molgora, S.; Fenaroli, V.; Prino, LE.& et al. (2018). ‘’Fear of childbirth in primiparous italian pregnant women: the role of anxiety, depression, and couple adjustment’’, Women Birth, 31(2):117-123.

 • Mukamurigo, JU.; Berg, M.; Ntaganira, J.& et al. (2017). ‘’Associations between perceptions of care andwomen’s childbirth experience: a population-based cross-sectional study in Rwanda’’, BMC Pregnancy Childbirth, 17 (1):181

 • Nieminen, K.; Stephansson, O.& Rydıng, EL. (2010). ‘’Women's fear of childbirth and preference forcesarean section – a cross‐sectional study at various stages of pregnancy in Sweden’’ 31 December 2010. DOI : 10.1080/00016340902998436

 • Onchonga, D.; Moghaddam Hosseini, V.; Keraka, M.& et all.(2020). ‘’Prevalence of fear of childbirth in asample of gravida women in Kenya’’, Sexual & Reproductive Healthcare, 17 March 2020. DOI: 10.1016 / j.srhc.2020.100510

 • Phunyammalee, M.; Buayaem, T.& Boriboonhirunsarn, D. (2019). ‘’Fear of childbirth and associated factors among low-risk pregnant women’’, Journal of Obstetrics and Gynaecology, 39(6):763-767.

 • Rouhe, H.; Salmela-Aro, K.; Halmesmäki, E.& et al. (2009). ‘’Fear of childbirth according to parity,gestational age, and obstetric history’’, BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynecology, 116(1): 67-73

 • Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Gebe Okulu, Gebe Bilgilendirme Sınıfı,Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Hakkında 2018/23 sayılı Genelge (2018). Available at: https://shgmsmdb.saglik.gov.tr/TR-77063/genelgeler.html (Erişim tarihi:30.03.2021)

 • Stoll, K.; Edmonds, JK.& Hall, WA. (2015). ‘’Fear of childbirth and preference for cesarean delivery among young american women before childbirth: a survey study’’, Birth, 42(3):270-276

 • Striebich, S.; Mattern, E.& Ayerle, GM. (2018). ‘’Support for pregnant women identified with fear ofchildbirth (foc)/tokophobia - a systematic review of approaches and interventions midwifery’’, Midwifery, 61: 97-115

                                                                                                    
 • Article Statistics