THE EFFECT OF INFLATION ON INCOME DISTRIBUTION: PANEL DATA ANALYSIS ON OECD COUNTRIES / ENFLASYONUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Number of pages: 1733-1739
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Keywords

Abstract

Inflation, which is one of the most fundamental macroeconomic problems of countries, also affects another important economic problem, income inequality. In this study, panel data analysis was conducted to measure the effect of inflation on income distribution. The model was estimated with macroeconomic data of 24 OECD countries with an annual frequency between 2009-2019. The Gini Coefficient was used to determine the income distribution in the study. In addition to inflation, which is one of the factors affecting income distribution, per capita income, unemployment and public expenditures are also included and used as independent variables. According to the estimation findings, a 1% increase in inflation increases the Gini Coefficient by 0.05%. In other words, increases in the general level of prices disrupt the income distribution. In addition, it was understood that a 1% increase in unemployment rate increased the Gini Coefficient by 0.14%, and a 1% increase in per capita income increased the Gini Coefficient by 0.03%. A 1% increase in public expenditures decreases the Gini Coefficient by 0.49%. Prediction findings are meaningful.

Ülkelerin en temel makroekonomik problemlerinden olan enflasyon, aynı zamanda bir diğer önemli ekonomik problem olan gelir eşitsizliğine de etki etmektedir. Bu çalışmada enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla panel veri analizi yapılmıştır. 24 OECD ülkesinin 2009-2019 yılları arasındaki yıllık frekansa sahip makroekonomik veriler ile model tahmin edilmiştir. Çalışmada gelir dağılımını belirlemede Gini Katsayısı kullanılmıştır. Gelir dağılımına etki eden faktörlerden olan enflasyona ilaveten kişi başına düşen milli gelir, işsizlik ve kamu harcamalarına da yer verilmiş ve bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Tahmin bulgularına göre enflasyondaki %1’lik artış, Gini Katsayısını %0.05 artırmaktadır. Diğer bir deyişle, fiyatlar genel düzeyindeki artışlar gelir dağılımını bozmaktadır. Ayrıca işsizlik oranındaki %1’lik artışın Gini Katsayısını %0.14, kişi başına düşen gelirdeki %1’lik artışın ise gelir dağılımını %0.03 artırdığı anlaşılmıştır. Kamu harcamalarındaki %1’lik artış ise Gini Katsayısını %0.49 oranında azaltmaktadır. Tahmin bulguları anlamlıdır.

Keywords