SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJI SÜREÇLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1919-1927
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık hizmetlerinin istenilen nitelikte sunulmasında çalışanların önemli rolü bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının iyi eğitim almış, bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olması gerekmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları sağlık hizmetlerinde görev alacak sağlık teknikerlerini yetiştirmektedirler. Öğrencilerin teorik eğitimin yanında uygulamalı eğitimlerle çalışma hayatına hazırlanması çok önemlidir. Bu araştırma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin dönem içi uygulamaları ve yaz stajı süreçlerine yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlı yapılmıştır. Araştırma tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 950 öğrenci, örneklemi ise yüksekokuldaki tüm programlar kapsamında tesadüfi olarak araştırmaya dahil edilen 429 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada literatür taraması yapılarak araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin %34,5’i aldıkları teorik eğitimin mesleğin gereklerini karşılamada yeterli olduğunu, %37,7’si ise uygulama sürelerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Uygulama süreçlerinde sağlık personelinin bilgi ve deneyimlerini, paylaşımlarını yeterli düzeyde olarak belirten öğrencilerin oranı %37,8’dir. Öğrencilerin %80,3’ünde yaz stajının bilgi ve deneyimlerinde değişiklik yaptığı, %83,9’unun ise staj yaptıkları kurumdan memnun olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Employees have an important role in providing health services in the desired quality. Healthcare workers should be well-educated and have a high level of knowledge and skill. Vocational Schools of Health Services train health technicians who will take part in health services. It is very important to prepare students for working life with practical training as well as theoretical education. This research was conducted to evaluate the opinions of the students of Vocational School of Health Services about their practices during the term and their summer internship processes. The research was planned as descriptive. The population of the research consists of 950 students studying in the fall semester of the 2018-2019 academic year, and the sample consists of 429 students who were randomly included in the research within the scope of all programs in the college. In the study, a questionnaire form prepared by the researchers was used by scanning the literature. Descriptive statistics were used in the analysis of the data. According to the results of the research, 34.5% of the students stated that the theoretical education they received was sufficient to meet the requirements of the profession, but 37.7% of them stated that the application time was insufficient. The rate of students who stated that they adequately shared the knowledge and experience of the health personnel during the implementation processes is 37.8%. It was determined that 80.3% of the students made changes in their knowledge and experience of the summer internship, and 83.9% of them were satisfied with the institution they did their internship.

Keywords