LITERARY TEXTS AS THE NEW PARADIGM OF VALUES EDUCATION / YENİ BİR ÖRNEKLEM OLARAK EDEBİ METİNLERİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2199-2205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

There have been a number of theories and approaches brought to the terrain of moral values and character education. To begin with, Freud (1938) claims that the mind works in a number of functional ways to create and develop morality. Dewey, Piaget and Kohlberg’s theory of moral development and character education are illustrated by socialization and changes its form as moral education and values. Additionally, Bandura (1986) contributes a lot to the cognitive development theory and focuses on the social learning perspective of morality. Other theorists such as Gilligan, Heider, Lovinger, Marx, Hoffman, Anderson, Rokeach and Schwartz formulate their perspectives and outlook by emphasizing moral development and individual growth both as integrated and individual specific terms. Among those scholars, Schwartz (1992) asserts that there are global and universal values all around the world and he identifies the features as; 1. Values are beliefs, 2. Values refer to desirable goals, 3. Values transcend specific actions and situations, 4. Values serve as standards or criteria, 5. Values are ordered by importance, 6. The relative importance of multiple values guides action. Within this perspective, the purpose of the current study is to delve into the inquiry as to whether it is possible to enhance universal values such as benevolence through literary texts among pre-service English language teachers. In this quasi-experimental study, two groups joined the research voluntarily and in order to gauge the participants’ value perception and attitude, The Portrait Values Questionnaire (PVQ) was administered to measure the ten basic values as pre-and post-test design. The data results yield that the treatment group had better awareness of universal values as a consequence of the intervention through literary texts(short stories) chosen on the criterion of multiculturalism

 

Tarihsel süreç boyunca ahlak ve karakter eğitimi ile ilgili bir çok teori ve yaklaşımlar ortaya atılmıştır. İlk olarak, Freud(1938) zihnimizin ahlaki farkındalığı yaratmak ve geliştirmek için bürçok yola başvurduğunu iddia etmiş, .Dewey, Piaget ve Kohlberg ise ahlak ve karakter gelişiminin sosyalleşme ile evrimleştiğini ve değerler eğitimine evrildiğini savunmuşlardır. Tüm bunlara ek olarak, Bandura(1986) bilişsel gelişim teorisine odaklanmış ve ahlaking sosyal yaklaşımına değinmiştir. Gilligan, Heider, Lovinger, Marx, Hoffman, Anderson, Rokeach and Schwartz gibi diğer teorisyenler ise ahlaki ve kişisel gelişimin birçok açıdan birbiriyle içice geliştiğini savunmuşlardır. Tüm bu teorisyen arasında Schwartz (1992) evrensel değerler olduğunu savunmuş ve bu değerlerin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamıştır.1. Değerler inaçsaldır. 2. Değerler tatminkar hedeflere ulaşmaktır. 3. Değerler belirgin eylem ve durumları içerir .4. Değerler standartlara ve ölçütlere hizmet eder. 5. Değerler önemine göre sıralanır. 6. Bir çok değerin göreceli önemi eylemlere rehberlik eder. Tüm bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmen adaylarının karşılıksız iyilik gibi evrensel değerleri edebi metinler yolu ile geliştirip geliştiremediğini incelemektir. Yarı deneysel olan bu çalışmada, iki grup katılımcı gönüllü olarak çalışmaya dahil olmuş ve kendilerinin değerler konusunda algı ve hazır bulunuşluk dereceleri Portre Değerler Ölçeği ile ölçülmüştür. Katılımcılara hem ön test hem de son test olarak iki kez ölçek verilmiştir. Sonuçlara göre, deney grubu katılımcılarının evrensel değerler algısı ve farkındalığının kontrol grubu katılımcılarına göre daha çok geliştiği ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

There have been a number of theories and approaches brought to the terrain of moral values and character education. To begin with, Freud (1938) claims that the mind works in a number of functional ways to create and develop morality. Dewey, Piaget and Kohlberg’s theory of moral development and character education are illustrated by socialization and changes its form as moral education and values. Additionally, Bandura (1986) contributes a lot to the cognitive development theory and focuses on the social learning perspective of morality. Other theorists such as Gilligan, Heider, Lovinger, Marx, Hoffman, Anderson, Rokeach and Schwartz formulate their perspectives and outlook by emphasizing moral development and individual growth both as integrated and individual specific terms. Among those scholars, Schwartz (1992) asserts that there are global and universal values all around the world and he identifies the features as; 1. Values are beliefs, 2. Values refer to desirable goals, 3. Values transcend specific actions and situations, 4. Values serve as standards or criteria, 5. Values are ordered by importance, 6. The relative importance of multiple values guides action. Within this perspective, the purpose of the current study is to delve into the inquiry as to whether it is possible to enhance universal values such as benevolence through literary texts among pre-service English language teachers. In this quasi-experimental study, two groups joined the research voluntarily and in order to gauge the participants’ value perception and attitude, The Portrait Values Questionnaire (PVQ) was administered to measure the ten basic values as pre-and post-test design. The data results yield that the treatment group had better awareness of universal values as a consequence of the intervention through literary texts(short stories) chosen on the criterion of multiculturalism

Keywords