REKLAM MALİYETLERİNİN MUHASEBE SİSTEMİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2021-46
Number of pages: 2257-2262
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde firmaların piyasada başarılı olup olmadıklarını anlayabilmenin en önemli göstergelerinden biri de ürettikleri ürün veya hizmetlerin hem pazarda hem de rakip firmaların durumu arasındaki uygulamalara bağlı olduğu bilinmektedir. Bu sebeple firmaların pazarlama noktasında karşılarına çıkan en önemli araç tutundurmadır ve reklamlar bu alanda ki en hızlı ve etkili tutunma aracı olmakla birlikte firmaların elverişli pazarları bulmalarını sağlayan, yatırımlarını en doğru şekilde kullanmalarını sağlayan pazarlama aracıdır. Bu nedenle son yıllarda firmalarda reklam maliyetleri ciddi derece de artmıştır. Reklam maliyetlerinin muhasebe de pazarlama satış dağıtım giderlerinin önemli bir kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Ancak reklam maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi noktasında karşılaşılan bazı güçlükler olduğu da unutulmamalıdır. Günümüz rekabet ortamında ürün veya hizmet üreten, dağıtımını veya ticaretini yapan işletmeler, satışlarını artırmak, rekabet edebilmek, markalaşmak, yurtdışı pazarlara açılmak istediklerinde, reklam faaliyetleri düzenlemektedir. Reklam; genellikle bir bedel karşılığında, kimliği belirli sponsorlar tarafından, çeşitli iletişim araç ve yöntemleriyle gerçekleştirilen, ürün, hizmet ve fikirleri tutundurmaya yönelik, önceden planlanan ve kişisel olmayan iletişim şeklinde tanımlanmaktadır. Reklam, firmanın büyümesini sağlarken, ürünlerinin çeşitlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca rekabet gücünü arttırarak halk kitlelerini kendi ürün ve hizmetlerine yönlendirebilmektedirler. Çalışmada reklam maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda karşılaşılabilecek durumlar göz önüne alınmıştır. İlk olarak fiili maliyet yöntemi ve standart maliyet yöntemine göre reklam harcamalarının dönem içerisinde nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili örnek olaylara yer verilmiştir. Sonrasında ise reklam maliyetlerinin sadece yapıldıkları dönemde değil, ilerleyen dönemlerde firmalara fayda sağlayacağı düşüncesiyle ve muhasebenin temel kavramlarından dönemsellik kavramı gereğince aktifleştirilerek gidere dönüştürülmesiyle ilgili örnek olaylara yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, it is known that one of the most important indicators of understanding whether companies are successful in the market is that the products or services they produce depend on the practices both in the market and between the situation of the competitors. Bu sebeple firmaların pazarlama noktasında karşılarına çıkan en önemli araç tutundurmadır ve reklamlar bu alanda ki en hızlı ve etkili tutunma aracı olmakla birlikte firmaların elverişli pazarları bulmalarını sağlayan, yatırımlarını en doğru şekilde kullanmalarını sağlayan pazarlama aracıdır. For this reason, advertising costs in companies have increased significantly in recent years. It is known that advertising costs constitute an important part of marketing, sales and distribution expenses in accounting. However, it should not be forgotten that there are some difficulties encountered in accounting for advertising costs. In the study, the situations that can be encountered in the accounting of advertising costs are taken into account. First of all, case studies about how advertising expenditures should be accounted for in the period according to actual cost method and standard cost method are given. Afterwards, case studies about the conversion of advertising costs into expenses by capitalizing in accordance with the concept of periodicity, which is one of the basic concepts of accounting, are given, with the thought that they will benefit the companies not only in the period they are made, but also in the following periods.

Keywords