GÖÇ KAVRAMI VE SURİYE GÖÇÜNÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2021-46
Number of pages: 2276-2283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, insanlık tarihi boyunca var olmuş ve var olacak evrensel bir kavramdır. Bu nedenle her daim araştırılması ve açıklanması gereken toplumsal bir olgudur. Göç olgusunu anlayabilmek için öncelikle bu olgunun ortaya çıkma sebeplerini bilmek gerekmektedir. Göçe sebep olan etmenlerin mekân ve insanlar üzerindeki yansımaları da bu sürecin devamını oluşturmaktadır. Yer değiştirme hareketi insanların içinde bulundukları tarihi koşullara göre farklı türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve göç olgusunun dinamik yapısı her geçen gün değişime uğramıştır. Küreselleşme, küresel köy olarak nitelendirebileceğimiz bir dünyayı da beraberinde getirmiştir. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi, göç olgusunun mekânsal yayılımını arttırmıştır. Böylece uluslararası göç hareketinde meydana gelebilecek olası etkilerin sadece göç alan ülkede değil, çevre ülkelerde de hissedilmesine sebep olmuştur. Göç, uluslararası bir düzeye yayıldıkça tüm dünyayı ilgilendiren bir olgu olmuş ve ortaya çıkan ekonomik ve sosyo-kültürel yansımalar yaşamın her alanında varlığını hissettirmeye devam etmiştir. Türkiye de 2011 yılından itibaren Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında büyük bir göç akımıyla karşılaşmıştır. Bu göç sebebi ile ortaya çıkan yansımalar seneler geçtikçe daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Bu makaleyle amaçlanan; mevcut araştırmalar doğrultusunda Suriye göçünün ülkemizde meydana getirdiği ekonomik ve sosyo- kültürel yansımaları ortaya koymaktır. Bu yansımaların yerel halkın algısını nasıl etkilediğini tespit etmek öncelikle hedeflenmiştir. Bu kapsamda Suriyeli sığınmacıların göç süreci sonrasında yaşadıkları ekonomik ve sosyo-kültürel zorluklara da yer verilerek, yerli halkla karşılıklı uyum sürecini engelleyen faktörler tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Migration is a universal concept that has existed and will exist throughout human history. For this reason, it is a social phenomenon that should always be investigated and explained. In order to understand the phenomenon of migration, first of all, it is necessary to know the reasons for the emergence of this phenomenon. The reflections of the factors that cause migration on space and people also constitute the continuation of this process. The movement of displacement has caused the emergence of different species according to the historical conditions of people and the dynamic structure of the phenomenon of migration has changed day by day. Globalization has brought with it a world that we can describe as a global village. The development of communication and transportation technologies has increased the spatial spread of the migration phenomenon. Thus, the possible effects that may occur in the international migration movement have been felt not only in the receiving country but also in the surrounding countries. As migration spread to an international level, it became a phenomenon that concerns the whole world, and the emerging economic and socio-cultural reflections continued to make their presence felt in all areas of life. After the civil war in Syria since 2011, Turkey has faced a large migration flow. The reflections that emerged due to this migration have begun to be felt more and more as the years pass. The aim of this article is; The aim of the present study is to reveal the economic and socio-cultural reflections of Syrian migration in our country. It is primarily aimed to determine how these reflections affect the perception of the local people. In this context, the economic and socio-cultural difficulties experienced by the Syrian refugees after the migration process were also included, and the factors that prevented the mutual adaptation process with the local people were determined.

Keywords