GÖÇ KAVRAMI VE SURİYE GÖÇÜNÜN SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YANSIMALARI

Author :  

Year-Number: 2021-46
Language : null
Konu :
Number of pages: 2276-2283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç, insanlık tarihi boyunca var olmuş ve var olacak evrensel bir kavramdır. Bu nedenle her daim araştırılması ve açıklanması gereken toplumsal bir olgudur. Göç olgusunu anlayabilmek için öncelikle bu olgunun ortaya çıkma sebeplerini bilmek gerekmektedir. Göçe sebep olan etmenlerin mekân ve insanlar üzerindeki yansımaları da bu sürecin devamını oluşturmaktadır. Yer değiştirme hareketi insanların içinde bulundukları tarihi koşullara göre farklı türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve göç olgusunun dinamik yapısı her geçen gün değişime uğramıştır. Küreselleşme, küresel köy olarak nitelendirebileceğimiz bir dünyayı da beraberinde getirmiştir. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin gelişmesi, göç olgusunun mekânsal yayılımını arttırmıştır. Böylece uluslararası göç hareketinde meydana gelebilecek olası etkilerin sadece göç alan ülkede değil, çevre ülkelerde de hissedilmesine sebep olmuştur. Göç, uluslararası bir düzeye yayıldıkça tüm dünyayı ilgilendiren bir olgu olmuş ve ortaya çıkan ekonomik ve sosyo-kültürel yansımalar yaşamın her alanında varlığını hissettirmeye devam etmiştir. Türkiye de 2011 yılından itibaren Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında büyük bir göç akımıyla karşılaşmıştır. Bu göç sebebi ile ortaya çıkan yansımalar seneler geçtikçe daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Bu makaleyle amaçlanan; mevcut araştırmalar doğrultusunda Suriye göçünün ülkemizde meydana getirdiği ekonomik ve sosyo- kültürel yansımaları ortaya koymaktır. Bu yansımaların yerel halkın algısını nasıl etkilediğini tespit etmek öncelikle hedeflenmiştir. Bu kapsamda Suriyeli sığınmacıların göç süreci sonrasında yaşadıkları ekonomik ve sosyo-kültürel zorluklara da yer verilerek, yerli halkla karşılıklı uyum sürecini engelleyen faktörler tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Migration is a universal concept that has existed and will exist throughout human history. For this reason, it is a social phenomenon that should always be investigated and explained. In order to understand the phenomenon of migration, first of all, it is necessary to know the reasons for the emergence of this phenomenon. The reflections of the factors that cause migration on space and people also constitute the continuation of this process. The movement of displacement has caused the emergence of different species according to the historical conditions of people and the dynamic structure of the phenomenon of migration has changed day by day. Globalization has brought with it a world that we can describe as a global village. The development of communication and transportation technologies has increased the spatial spread of the migration phenomenon. Thus, the possible effects that may occur in the international migration movement have been felt not only in the receiving country but also in the surrounding countries. As migration spread to an international level, it became a phenomenon that concerns the whole world, and the emerging economic and socio-cultural reflections continued to make their presence felt in all areas of life. After the civil war in Syria since 2011, Turkey has faced a large migration flow. The reflections that emerged due to this migration have begun to be felt more and more as the years pass. The aim of this article is; The aim of the present study is to reveal the economic and socio-cultural reflections of Syrian migration in our country. It is primarily aimed to determine how these reflections affect the perception of the local people. In this context, the economic and socio-cultural difficulties experienced by the Syrian refugees after the migration process were also included, and the factors that prevented the mutual adaptation process with the local people were determined.

Keywords


 • Adıgüzel, Y. (2019). “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler” (Ed. Adem Esen

 • Adıgüzel, Y. (2019). “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler” (Ed. Adem Esen ve Mehmet Duman), Göçmenlerin Kültürel Entegrasyonu, ss. 6-36, Aryan Basım Yayın, İstanbul.

 • Ağır, O. & Sezik, M. (2015). “Suriye’den Türkiye’ye Yaşanan Göç Dalgasından Kaynaklanan Güvenlik Sorunları”, Birey ve Toplum Dergisi, 5(9): 95-123.

 • Aksoy, N. & İvrendi, M. (2021). “Türkiye’ye Gelen Suriyeli Mültecilerin Enflasyona Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”, Fiscaoeconomia, 5(3): 1052-1080.

 • Alagöz, M. (2020). Geçici Korunan Suriyelilerin Türk Ekonomisine Etkileri, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü.

 • Bartram, D. ; Poros, M. & Monforte P. (2017). Göç Meselesinde Temel Kavramlar (Çev. I. Ağabeyoğlu Tuncay), Hece Yayınları, Ankara.

 • Bozdağ, F. & Kocatürk, M. (2017). “Zenofobi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52): 616-620.

 • Duman, N. (2019). “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler” (Ed. Adem Esenve Mehmet Duman), Suriyeli Mülteci Çocuklara Yönelik Okul Sosyal Hizmeti, ss. 105-129, Aryan Basım Yayın, İstanbul.

 • Erbaş, H. (2019). Gidişlerden Kaçışlara Göç ve Göçmenler: Kuram, Yöntem ve Alan Yazıları, Phoenix Yayınevi, Ankara.

 • Erbaş, M. (2010). Zorunlu Göç, Etniklik ve Kentlilik, Yazıt Yayın, Ankara.

 • Ergül, C. (2017). “Başbakan Yardımcısı Akdağ: Suriyeliler İçin Harcanan Toplam Maliyet 84 Milyar 880 Milyon Lira”, Anadolu Ajansı.

 • Giddens, A. (2008). Sosyoloji (Çev. Şebnem Pala Güzel) Kırmızı Yayınları, İstanbul.

 • Karaca, S. & Doğan, U. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu, Mersin Üniversitesi Bölgesel İzleme Uygulama Araştırma Merkezi, Mersin.

 • Karasu, M. (2018). “Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Kentlerde Neden Oldukları Güvenlik Riskleri”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 36(2): 51-74.

 • Khalaf, S. & Ilgar, R. (2017). “Suriyeli Mülteciler ve Türkiye’de Mülteci Sorunu”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(2): 40-52.

 • Oral, B. & Çetinkaya, F. (2017). “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç, Tanımı, Nedenleri ve Göç Kuramları”, Halk Sağlığı A.D, 3(1): 1-8.

 • Oytun, O. & Gündoğar, S. (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, ORSAM ve TESEV, Ankara.Reçber, K. & Ayhan, V. (2013). “Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri”, Alternatif Politika, 5(3): 324-340.

 • Sayın, Y.; Usanmaz, A. & Aslangiri, F. (2016). ‘’Uluslararası Göç Olgusu ve Yol Açtığı Etkiler: Suriye Göçü Örneği’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(31) : 1-13.

 • Şeker, D., Sirkeci, İ. & Yüceşahin, M. (2015). Göç ve Uyum, Transnational Press, London.

 • Tuncel, G. & Ekici, S. (2019). “Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi”, Birey ve Toplum Dergisi, 9(18): 49-72.

 • Tunç, A. (2015). “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, Tesam Akademi Dergisi, 2(2): 29-63.

 • Yıldırımalp, S.; İslamoğlu, E. & İyem, C. (2017). “Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(19): 107:126.

 • Yılmaz, S. (2019). “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler” (Ed. Adem Esenve Mehmet Duman), Suriyeli Mülteci Kadınlar: Göç Travması ve Entegrasyon, ss. 37-53, Aryan Basım Yayın, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics