İLKOKUL 3.SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ KAZANIMLARININ HALADYNA TAKSONOMİSİNE GÖRE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2291-2296
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 3.sınıf fen bilimleri dersi kazanımlarını Haladyna taksonomisine göre incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi ile yürütülmüştür. Veriler MEB tarafından yayınlanan Fen Bilimleri Öğretim Programında yer alan kazanımların incelenmesi ile elde edilmiştir. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Verilerin güvenirliğini sağlamak için uzman görüşü alınmış ve uzmanlar arasındaki görüş uyumuna bakılmıştır. Uzmanlar arasındaki görüş uyumu % 87,87 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kazanımların daha çok alt düzey bilişsel becerilere hitap ettiği, taksonominin basamaklarındaki kazanım sayılarının çoktan aza doğru aşamalı bir şekilde olmadığı tutarsız bir dağılımın olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca bu tutarsızlığın konu alanındaki kazanım sayılarında da yer aldığı ünite bazındaki kazanım dağılımında ise daha tutarlı bir dağılım olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the 3rd grade science course learning outcomes according to Haladyna taxonomy. The study was carried out with the document analysis method, one of the qualitative research methods. Data were obtained by examining the achievements in the Science Curriculum published by the Ministry of National Education. Data were analyzed by descriptive analysis. In order to ensure the reliability of the data, expert opinion was taken and the agreement between the experts was checked. Agreement of opinion among the experts was calculated as 87.87%. According to the results of the research, it is striking that there is an inconsistent distribution that the learning outcomes mostly appeal to low-level cognitive skills, and the number of learning outcomes in the steps of the taxonomy is not gradual from high to low. In addition, it has been determined that this inconsistency is also included in the number of learning outcomes in the subject area, and a more consistent distribution is found in the distribution of learning outcomes on a unit basis.

Keywords