DİJİTALLEŞMEKTE OLAN AVUKATLIK MESLEĞİNDE DİJİTAL İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2021-46
Number of pages: 2297-2304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yenidünya düzeniyle birlikte değişen sosyal yaşantımızın büyük bir kısmını fiziksel olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevirim içi faaliyetlerle gerçekleştirdiğimiz dijital ortamlarda yaşanmaktadır. Gün geçtikçe hukukta dijitalleşme süreci gerek insan faaliyetini en aza indirmekte gerekse işlenen suçlar ve verilen cezalandırmalarda değişmeler görülmektedir. Postmodern dönemde farklı disiplinlerin sentezi olarak ortaya çıkan “dijital avukatlık” kavramı, mesleğini icra ederken hukuk teknolojilerini kullanarak hızlı ve doğru tespitlerde bulunan avukatlara verilen isimdir. Dijital Avukatlığın en önemli karakteristikleri arasında adliye gitmeden e-duruşma sistemiyle her yerden bağlanıp duruşmaya katılabilme imkânın olması, avukatların kendi aralarında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kurdukları sosyal medya platformları ile bilgi paylaşımlarını arttırmaları ve UYAP programı ile e-devlet projelerini yakınan takip etme imkânlarının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Bilgi Toplum Çağı endüstri 4.0, robotik, yapay zekâ, blockcain teknolojisi gibi kavramlarla hayatımıza girmiş olan Dijital Avukatların bu süreçleri tamamlamasında bilginin kitlelere gönderilmesinde kullanılan kitle iletişim araçlarının özellikle toplumsal yaşamın birçok gereksinimi karşılayan kitlesel medyanın, bilgi ve iletişim teknolojileri ile internetin etkisi yadsınamaz. Bu durumdan yola çıkarak çalışmanın amacı, dijitalleşmekte olan avukat mesleğine ilişkin kitle iletişim araçlarının kullanımını incelemek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla dijital hukuk, dijital avukatlık, kitle iletişim araçlarının kullanımı ve etkisi gibi kavramlar konu ile ilgili hukuksal düzenlemeler dikkate alınarak tanımlayıcı (deskriptif) bir bakış açısı ile ele alınacaktır. Avukatların kitle iletişim araçlarını kullanırken dikkate etmeleri gereken hususları ele almak da amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

A large part of our social life, which has changed with the new world order, is experienced in digital environments that we carry out with online activities, without coming face to face physically Day by day the digitalization process in law both minimizes human activity and changes in the crimes committed and the punishments given. The concept of "digital advocacy", which emerged as a synthesis of different disciplines in the postmodern period, It is the name given to lawyers who make fast and accurate determinations by using legal technologies while practicing their profession. We can say that the most important characteristics of Digital Lawyers are the opportunity to connect to the hearing from anywhere with the e-trial system without going to the courthouse, to attend the hearing, to increase the sharing of information with the social media platforms established by the lawyers to exchange views among themselves, and to closely follow the e-government projects with the UYAP program. In this context, the influence of the mass media, information and communication technologies and the internet, which are used to send information to the masses, especially the mass media, information and communication technologies, and the internet, which are used in the completion of these processes by the Digital Lawyers, who have entered our lives with concepts such as Information Society Age industry 4.0, robotics, artificial intelligence, blockcain technology, cannot be denied. Based on this situation, the aim of the study is to examine the use of mass media related to the lawyer profession, which is being digitalized. For this purpose, concepts such as digital law, digital advocacy, the use and impact of mass media will be discussed with a descriptive point of view, taking into account the relevant constitutional regulations. It is also aimed to address the issues that lawyers should consider when using mass media.

Keywords