ŞEM’ÛN VE BİR MECMUADA TESPİT EDİLEN KISSASI

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2335-2340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk edebiyatı Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler gibi dinî metinler başta olmak üzere, tarihi ve felsefi içerikli kaynaklardan, tıp ve astronomi gibi pozitif bilimlerden; özellikle Fars, Hint, Arap gibi kadim kültürlere ait mitoloji ve anlatılardan çokça beslenmiş; bu tür kaynaklardan anlam zenginliği çerçevesinde beslenmiştir. Bu minvalde kadim dinî metinlerden de yararlanılmış, Hristiyan inancına dair unsurlardan İslami paralellik sağlayan bazı kavrama da eserlerde yer verilmiştir. Hem İslamî hem de Hristiyan kaynaklarında geçen dinî-efsanevi kahramanlardan biri de Şem’ûn’dur. Efsanelerde adı geçen Şem’ûn; daha doğmadan annesi tarafından Tanrı’ya adanan, hayatını Allah’a hizmet için feda eden, insanları Hak dine davet için elinden geleni yapan, kuvveti ile yenilmez bir kahraman olarak ün salan, bütün düşmanlarını bertaraf eden bir şahsiyet olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada dinî ve efsanevi bir şahsiyet olarak kaynaklarda yer alan Şem’ûn hakkında bilgi verilmiş, diğer bazı destansı unsurlarla benzerlikleri üzerinde durulmuş, peygamberlerin kıssalarının derlendiği bir mecmuada tespit edilen Şem’ûn kıssası çeviri yazı yöntemi ile Latin alfabesine aktarılmış, dil ve muhteva olarak değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Classical Turkish literature has been greatly nourished by and gained a richness of meaning from historical and philosophical sources, especially religious texts such as the Qur'an and hadiths, positive sciences such as medicine and astronomy, mythology and narratives of ancient cultures such as Persian, Indian and Arab cultures. Ancient religious texts were also used in this way, and some Christian concepts that had parallel aspects with Islam were also included in the works. One of the religious and legendary heroes mentioned in both Islamic and Christian sources is Şem’ûn. Şem’ûn, who is mentioned in the legends, had been dedicated to God by his mother before he was born, sacrificed his life in the service of God, made great efforts to attract individuals to the Rightful religion, became famous as an invincible hero with his strength, and eliminated all his enemies. This study gives information about Şem’ûn, who is mentioned in the sources as a religious and legendary figure, and his similarities with some other epic elements are discussed. In addition, the parable of Şem’ûn, which was discovered in a journal that compiled the parables of the prophets, was rewritten in the Latin alphabet with the translation method, and it was evaluated in terms of language and content.

Keywords