ZİLELİ MUHARREM EFENDİ VE RİSÂLE-İ ŞÜKRİYE ADLI ESERİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2619-2630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muharrem Efendi; 16. yüzyılda Zile’de yaşamış olan, yaşadığı dönemde ve sonrasında çok sevilen ve saygı duyulan bir âlim ve mutasavvıftır. Genellikle halkı eğitmek ve halka bilgi vermek amacıyla eserler yazan Muharrem Efendi’nin çalışmamızın konusunu teşkil eden Risâle-i Şükriye adlı eseri de bu bağlamda yazılmış bir eser olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle eserde sade, akıcı ve anlaşılır bir dil kullandığını söylemek mümkündür. Mensur bir metin olarak genellikle Eski Anadolu Türkçesi özellikleri görülen eser, temelde iki bâbdan oluşmaktadır. Birinci bâb üç fasıla ayrılmıştır. Birinci fasılda Fâtiha Sûresi’nin tefsiri, ikinci fasılda Fatiha Sûresi’nde bazı harflerin okunuşundan bahsedilmektedir. Üçüncü fasılda ise Fatihâ Sûresi’nin faziletlerini anlatmaktadır. Eserin ikinci bölümü Vitr namazı hakkındadır. Müellif bu bölümde, vitr namazının önemine ve mahiyetine değinmektedir. Müellifin eserinde anlattığı konuyu delillendirmek için Kur’ân ayetlerinden, hadis-i şeriflerden, İslam büyüklerinin söz ve kıssalarından istifade ettiği görülmektedir. Çalışmamızda müellifin hayatı ve eserlerinden bahsedilecek, Risâle-i Şükriye adlı eser hakkında bilgi verilecek ve eserin transkripsiyonlu metni sunulacaktır.

Keywords

Abstract

Muharrem Efendi is a scholar and mystic who lived in Zile in the 16th century and was loved and respected during and after her lifetime. The work of Muharrem Efendi (its name is Risâle-i Şükriye), who usually writes works to educate and inform the public, can be considered as a work written in this context, which is the subject of our study. Muharrem Efendi, who wrote works in order to educate and inform the public in general, wrote her work called Risale-i Şükriye, which is the subject of our study, in this context. It is possible to say that a clear, fluent and understandable language is used in the work, since it is written by addressing the public. As a prose text, the work, which generally has Old Anatolian Turkish features, basically consists of two main parts. The first chapter is divided into three chapters. In the first part, the interpretation of the Fatiha Surah is mentioned, and in the second part, the reading of some letters in the Fatiha Surah is mentioned. In the third part, he explains the virtues of Surah Fatiha. The second part of the work is about the Vitr prayer. In this section, the author touches on the importance and nature of the witr prayer. It is seen that the author has benefited from the verses of the Qur'an, hadith-i sharifs, and the words and stories of the Islamic elders to prove the subject she describes in her work. In our study, the life and works of the author will be mentioned, information will be given about the work called Risâle-i Şükriye and the transcripted text of the work will be presented.

Keywords