YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞININ UNSURLARI VE DÜŞÜNSEL ARKA PLANI

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2341-2351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada 1970’li yılların ortasından itibaren kamu yönetimi düşüncesinde ve uygulamalarında geleneksel yönetim anlayışının sorgulanmaya ve yeni yönetim anlayışı tartışılmaya başlanmıştır. Literatüre yeni kamu işletmeciliği anlayışı olarak geçen bu düşüncenin düşünsel arka planını ortaya koymak ve yeni kamu işletmeciliği anlayışının dayandığı unsurları irdelemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Konu ile ilgili literatürün taranması sonucunda kaleme alınan çalışmada betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ve amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında ilk olarak öncelenmeye başladığı 1970’li yılların ortasında; refah devletinden minimal devlet anlayışına geçiş süreci kısaca ele alınmıştır. Daha sonrasında, minimal devlet anlayışının yansıması olarak yeni kamu işletmeciliğinin düşünsel altyapısı değerlendirilerek, yeni kamu işletmeciliğinin unsurları irdelenmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile kamu yönetiminde zihniyet anlamında bir paradigma değişimi yaşandığı çalışmanın temel iddiası ve bulgusudur.

Keywords

Abstract

In the world, since the mid-1970s, the traditional management approach has been questioned and the new management approach has been discussed in public administration thought and practice. The main purpose of the study is to reveal the intellectual background of this idea, which is referred to as the new public management approach in the literature, and to examine the elements on which the new public management approach is based. Descriptive research method was used in the study, which was written as a result of scanning the literature on the subject. In the middle of the 1970s, when it first started to be prioritized within the scope of the study prepared in line with this method and purpose; The transition process from the welfare state to the minimal state understanding is briefly discussed. Afterwards, the intellectual infrastructure of the new public management as a reflection of the minimal state approach was evaluated and the elements of the new public management were examined. The main claim and finding of the study is that there is a paradigm shift in the new understanding of public management and mentality in public administration.

Keywords