YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ ANLAYIŞININ UNSURLARI VE DÜŞÜNSEL ARKA PLANI

Author :  

Year-Number: 2021-46
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2341-2351
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada 1970’li yılların ortasından itibaren kamu yönetimi düşüncesinde ve uygulamalarında geleneksel yönetim anlayışının sorgulanmaya ve yeni yönetim anlayışı tartışılmaya başlanmıştır. Literatüre yeni kamu işletmeciliği anlayışı olarak geçen bu düşüncenin düşünsel arka planını ortaya koymak ve yeni kamu işletmeciliği anlayışının dayandığı unsurları irdelemek çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Konu ile ilgili literatürün taranması sonucunda kaleme alınan çalışmada betimsel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ve amaç doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında ilk olarak öncelenmeye başladığı 1970’li yılların ortasında; refah devletinden minimal devlet anlayışına geçiş süreci kısaca ele alınmıştır. Daha sonrasında, minimal devlet anlayışının yansıması olarak yeni kamu işletmeciliğinin düşünsel altyapısı değerlendirilerek, yeni kamu işletmeciliğinin unsurları irdelenmiştir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı ile kamu yönetiminde zihniyet anlamında bir paradigma değişimi yaşandığı çalışmanın temel iddiası ve bulgusudur.

Keywords

Abstract

In the world, since the mid-1970s, the traditional management approach has been questioned and the new management approach has been discussed in public administration thought and practice. The main purpose of the study is to reveal the intellectual background of this idea, which is referred to as the new public management approach in the literature, and to examine the elements on which the new public management approach is based. Descriptive research method was used in the study, which was written as a result of scanning the literature on the subject. In the middle of the 1970s, when it first started to be prioritized within the scope of the study prepared in line with this method and purpose; The transition process from the welfare state to the minimal state understanding is briefly discussed. Afterwards, the intellectual infrastructure of the new public management as a reflection of the minimal state approach was evaluated and the elements of the new public management were examined. The main claim and finding of the study is that there is a paradigm shift in the new understanding of public management and mentality in public administration.

Keywords


 • Aksoy, Ş. (1995). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri (159-

 • Aksoy, Ş. (1995). Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri (159- 173), C. 2, TODAİE, Ankara.

 • Aksoy, Ş. (1998). Yeni sağ, kamu yönetimi ve yerel yönetim: eleştirel bir yaklaşım, Çağdaş Yerel Yönetimler, 7(1), 3-13.

 • Aksoy, Ş. (2003). Yeni sağ ve devletin değişimi, Türkiye’de Kamu Yönetimi, (Editörler, Burhan Aykaç, Durgun Ş. ve Yayman H.) Yargı Yayınevi, Ankara.

 • Aktan, C. & Dileyici, D. (2007). Modern Politik İktisat Kamu Tercihi, Kamu Tercihi İktisadına Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 9-39.

 • Aktan, C. & Özkıvrak, Ö. (2009). Sosyal Refah Devleti, Okutan Yayınları, İstanbul.Aktan, C. (1999). Müdahaleci Devletten Sınırlı Devlete, Yeni Türkiye Yayınları.

 • Arıkboğa, E. (2007). Türk yerel yönetim sisteminde reform ve yeni kamu yönetimi, Kamu Yönetimi Yazıları, (Editörler, B. Eryılmaz, M. Eken, M. L. Şen), Nobel Yayınları.

 • Aucoin, P. (1990). Administrative reform in public management: paradigms, principles, paradoxes and pendulums. Governance, 3(2), 115-137.

 • Bilgiç, V. (2003). Yeni kamu yönetimi, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. Balcı, A. Nohutçu A. Öztürk N.K., Coşkun B.), Seçkin Yayınları, Ankara.

 • Briggs, A. (2000), The welfare state in historical perspective, C.Pierson, F.G. Castles (Ed), The Welfare State Reader, Cambridge: PolityPress.

 • Chang, J. &Grabel, I. (2005) Kalkınma Yeniden, Çev. Emre Özçelik, İmge, Ankara.

 • Christensen, T., & Lægreid, P. (2007). Regulatory agencies—the challenges of balancing agency autonomyand political control. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 20 (3) 499–520.

 • Coşkun, S. Kayar, N. (2012). Stratejik insan kaynakları yönetimi: kamuda uygulamalar ve türk kamu yönetimi için öneriler. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, s.69-95.

 • Çoban, A. R. (2003). Kamu tercihi teorisi, Çağdaş Kamu Yönetimi. (Editörler: Acar M., Özgür H.), Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Demirel, D. (2006). E-devlet ve dünya örnekleri, Sayıştay Dergisi, 61(6), 83-118.

 • Denhardt, R. B., & Denhardt J. V. (2001) The new public service: putting democracy first. National Civic Review 90 (4): 371-400.

 • Drucker, P. (1980). The deadly sins in public administration. Public Administration Review, 40, 103-106.

 • Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S. &Tinkler, J. (2005). “New public management is dead—long live digital-era governance”, Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 467–494.

 • Eryılmaz B. (2010). Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.

 • Eser, B.E., Memişoğlu, D. & Özdamar, G. (2011). Sosyal siyasetin üretilmesi sürecinde refah devletinden neo-liberal devlete geçiş: devletin kamu hizmeti sunma işlevinin değişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (2), 201-217.

 • Frederickson, H. G. (1996). Comparing the reinventing government movement with the new public administration. Public Administration Review, 56 (3), 263-270.

 • Genç, N. (2015). Yeni kamu hizmeti: vatandaş ve kamu yararı temelinde kamu hizmetini yeniden düşünmek.Özer Köseoğlu, Mehmet Z. Sobacı (Ed.), Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi içinde (s. 129-149). Bursa: Dora Yayınevi.

 • Gough, I. (2003). Refah Devleti, Çev.Kamil Güngör, New Palgrave Dictionary of Economics, 4, 895-97

 • Güney, A. (2010). Postmodern ideoloji, siyasetten arındırma süreci ve Türkiye'de siyaset. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt:61, Sayı:1, s.174-180.

 • Heywood, A. (2007). Siyasi İdeolojiler, Çev. Ahmet Kemal Bayram, Özgür Tüfekçi, Hüsamettin İnanç, Şeyma Akın, Buğra Kalkan, Adres Yayınları, Ankara.

 • Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69, 3-19.

 • Hood, C. (1995). Contemporary public management: a new global paradigm? PublicPolicyand Administration, 10(2), 104–117. https://doi.org/10.1177/095207679501000208

 • Hughes, O. (2014). Kamu İşletmeciliği Yönetimi, Çev. Buğra Kalkan vd. Ankara: BigBang Yayınları

 • Hughes, O. E. (1998). New public management. In Public Management and Administration (pp. 52-80). Palgrave, London. ISO 690

 • İzci, F. &Sarıtürk, M. (2017). Değişen kamu yönetimi anlayışı: iyi yönetişim ve temel bileşeni olarak hesap verebilirlik. International Journal of Academic Value Studies, 3 (13), 178-198.

 • Karasu, K. (2004). Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not, II. Kamu Yönetimi Forumu, 7-8 Ekim 2004, Ankara.

 • Karcı, Ş. M. (2008). Yeni kamu işletmeciliği yaklaşımının temel değerleri üzerine bir inceleme. Akdeniz İİBF Dergisi, 8(16), 40-64.

 • Kösecik, M. & Kargın, N. (2004). Elektronik devlet: amaçlar, sorunlar ve uygulamalar, Kamu Yönetimi: Kuramdan Uygulamaya, A. Yılmaz ve M. Ökmen (ed.), Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Kramer, F. A. (1983). “Public management in the 1980’s and beyond”, American Academy of PoliticalandSocialScience,Vol: 466, pp. 91-102.

 • Kurt, M., & Uğurlu, Ö. Y. (2007). Yeni kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi yaklaşımının gelişimindeavrupa birliğinin rolü: ilerleme raporları içerik analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 9 (2), 81- 109.

 • Lane, J. E. (2000). New Public Management, Routledge, London.

 • Lynn, L.J (2001), “The myth of the bureaucratic paradigm: what traditional public administration really stood”, Public Administration Review, 61 (2) 144-160.

 • Majone, G. (1997). “The agency model: the growth of regulation and regulatory ınstitutions in the european union", EIPASCOPE-European Institute of Public Administration, 3, pp. 9-14.

 • McCourt, W. &Minogue, M. (2001). The Internationalization of Public Management: Reinventing the Third World State.Cheltenham: Edward Elgar.

 • McLaughlin, K. Osborne, P. S. & Ferlie, E. (2002). New public management: current trends and future prospects. London: Routledge.

 • Mehde, V. (2006). Governance, administrative science, and the paradoxes of new public management, Public Policy and Administration, Vol:21, No:4, pp.60-81.

 • Mintzberg, H. (1996). “Managing government, governing management”, Harvard Business Review, 74(3), pp.75-83.

 • Mongkol, K. (2011). Implementing new public management ın a developing country: the case of thailand. International Journal of Arts&Sciences, 4(23), 87.

 • Osborne, D. E. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, New York: Plume.

 • Osborne, S. P. (2006). The new public governance. Public Management Review, 8 (3), 377-387.

 • Ömürgönülşen, U. (1997). The emergence of a new approach to the public sector: the new public management, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(01).

 • Ömürgönülşen, U. (2003). Kamu sektörünün yönetimi sorununa yeni bir yaklaşım: yeni kamu işletmeciliği. M. Acar ve H. Özgür içinde, Çağdaş Kamu Yönetimi I (s. 3-44). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Özalp, A. (2008). Diyalektik düzlemde refah devleti ile yeni sağ ilişkisi, Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.

 • Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İstanbul Ticaret Odası.

 • Parlak, B. (2011). Yönetim Bilimi ve Çağdaş Yönetim Teknikleri. Beta Basım Yayım Dağıtım.

 • Parlak, B., & Sobacı, Z. (2005). Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi: Ulusal ve Global Perspektifler. Aktüel Yayınları, Bursa.

 • Pierson, C. (2000). Modern State, (Modern Devlet),Çev.DilekHattatoğlu. Çiviyazıları. Berdan Matbaası, Birinci Basım. İstanbul.

 • Pollitt, C. (2007). The new public management: an overview of ıts current status”. Administratie si Management Public, 8, 110-115.

 • Ruhanen, L. Scott, N. Ritchie, B. & Tkaczynski, A. (2010). Governance: a review and synthesis of the literature. TourismReview.

 • Sarker, A. (2006). New public management in developing countries: an analysis of success and failure withparticular reference to singapore and bangladesh. International Journal of Public Sector Management 19 (2): 180-203.

 • Sharma, C. K. (2007). New Public Management Challenges And Constrains. Botswana: University of Botswana.

 • Spicker, P. (2000). The Welfare State: A General Theory. Sage,London.

 • Tuncer, A., & Köseoğlu, Ö. (2015). Düzenlemenin üç hali: refah devletinden düzenleyici devlete düzenlemefaaliyetinin vazgeçilmezliği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 85-100.

 • Tuncer, A., & Usta S. (2013). İki kriz arasında yönetim: yeni kamu işletmeciliği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 181-195.

 • Usta S.,& Akıncı A. (2018). “Bir alman yönetim yaklaşımı olarak kameralizm”. Journal of Political Administrative and Local Studies.

 • Vincent, A. (2006). Modern Politik İdeolojiler (Çev. Arzu Tüfekçi). Paradigma Yayınlar, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics