KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLAR

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2468-2479
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İklim değişikliği, "nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler" biçiminde tanımlanmaktadır. İklim değişikliğinin özellikle küresel ısınma boyutu son 30 yıldır dünya gündeminden hiç inmeyen bir konudur. Aletli gözlemlerin yapılmaya başlandığı 1880’li yıllardan bu yana, dünyanın ortalama sıcaklığı normallerin 1.02 santigrad derece üzerine çıkmıştır. Bu artış, beraberinde pek çok iklim kökenli doğal yıkımlara neden olmuştur. Bu doğal yıkımlar, milyarlarca dolar maddi hasar ve çok sayıda can kayıplarına yol açmıştır. Özellikle, 2000’li yıllardan itibaren, küresel ortalama sıcaklık artışları giderek ivme kazanmış, bu bağlamda iklim değişimi ile mücadele çerçevesinde bazı önemli iklim zirveleri yapılmıştır. Bu zirvelerde alınan ortak kararlardan en önemlisi, sera gazı emisyonlarını giderek azaltmak ve sıfır emisyon hedefine ulaşmaktır. Bununla birlikte, asıl fosil yakıt üreticisi konumunda olan ABD, Çin gibi ülkeler sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda isteksiz davranmaktadır. Yapılan zirvelerde, iklim değişimi ile mücadelede, eko-kent ve kompakt kent modelleri, sanayide yeşil dönüşüm, ulaşımda çevre dostu bir dönüşüm ve bireylere çevre bilincinin aşılanması konusunda eğitim ve öğretim sektöründe köklü değişim ve yenilikler önerilmektedir. Temelde çevre sorunlarının, özelde iklim değişikliği gibi sorunların temelinde insanoğlunun sınırsız üretim-tüketim alışkanlıkları yatmaktadır. Bu noktada, doğadaki sınırlı kaynaklarla sınırsız isteklerin karşılanamayacağı bilinmelidir. Tek bir gezegenimiz olduğu gerçeğinden hareketle, doğaya ve çevreye saygı duyarak yaşamak hedeflenmelidir. Bu makalede, ilk olarak, çevre sorunları ve iklim değişikliği konusu kavramsal düzeyde ve tarihsel süreç bağlamında ele alınmakta, ardından uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Konu dinamik ve bütüncül bir bakış açısı ile ele alınarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Climate change is defined as "changes in the mean state and/or variability of the climate over a period of decades or more, regardless of the cause " . The global warming dimension of climate change is an issue that has never left the world's agenda for the last 30 years. Since the 1880s, when instrumental observations began to be made, the world's average temperature has risen by 1.02 degrees Celsius above normal. This increase has led to many climate-based natural destructions. These natural destructions have caused billions of dollars in property damage and many casualties. In particular, since the 2000s, global average temperature increases have gradually gained momentum, and in this context, some important climate summits have been held within the framework of combating climate change. The most important joint decision taken at these summits is to gradually reduce greenhouse gas emissions and reach the zero emission target. However, countries such as the USA and China, which are the main fossil fuel producers, are reluctant to reduce their greenhouse gas emissions. At the summits, radical changes and innovations in the education and training sector are recommended in the fight against climate change, eco-city and compact city models, green transformation in industry, an environmentally friendly transformation in transportation and instilling environmental awareness in individuals. The unlimited production-consumption habits of human beings lie on the basis of environmental problems, especially climate change. At this point, it should be known that unlimited demands cannot be met with limited resources in nature. Based on the fact that we have only one planet, it should be aimed to live by respecting nature and the environment. In this article, first of all, environmental problems and climate change are discussed at the conceptual level and in the context of the historical process, and then the studies carried out at the international and national level are evaluated. The subject is handled with a dynamic and holistic perspective, and permanent and sustainable solutions are suggested.

Keywords