COVİD-19 KÜRESEL SALGININDA BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN SAĞLIK ANKSİYETESİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2522-2531
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını yaşamın birçok alanında kısıtlamalar getirmesi nedeniyle çeşitli psikososyal problemlere sebebiyet vermiştir. Bulaş riskinin en aza indirgenmesi için alınan en büyük önlemlerden biri olan sosyal izolasyon ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin ve ne zaman normale dönüleceğinin bilinememesi birçok kişide belirsizliğe tahammülsüzlük semptomları göstermiştir. Covid-19 ile beraber kişilerin yakınlarının ani hastalıklarına ve ölümlerine tanık olmaları sağlık kaygısına etki etmiştir. Bu araştırmada yetişkin bireylerin Covid-19 salgını döneminde, belirsizliğe tahammülsüzlük ile sağlık anksiyetesi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma için veriler, online formlar aracılığıyla gönüllülük esasıyla elde edilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak ‘Demografik Bilgi Formu’, ‘Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ)’ ve ‘Sağlık Anksiyetesi Ölçeği- Kısa Formu (SAÖ)’ kullanılmıştır. Araştırmaya 103’ü kadın, 67’si erkek olmak üzere 170 katılımcı dahil olmuştur. Sonuç olarak; belirsizliğe tahammülsüzlük ile sağlık anksiyetesi arasında korelasyonel ilişki ele alındığında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Pandemi döneminde yaşanan belirsizlik ve bu belirsizliğe karşı oluşan tahammülsüzlük, endişe ve kaygı düzeylerinde yaşanan artış ile sağlık anksiyetesinin düzeyinde yaşanılacak artışı ön görmektedir. Belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyi sağlık anksiyetesini anlamlı düzeyde yordamaktadır.

Keywords

Abstract

The Coronavirus epidemic that emerged in Wuhan, China in 2019 and spread rapidly all over the world has caused various psychosocial problems due to the fact that it has imposed restrictions on many areas of life. Social isolation, which is one of the biggest measures taken to minimize the risk of transmission, and the inability to know how the process will progress and when it will return to normal, have shown symptoms of intolerance to uncertainty in many people. The fact that people with Covid-19 witnessed the sudden illnesses and deaths of their relatives has led to health concerns. In this study, it was aimed to examine the relationship between deciency intolerance and health anxiety levels of adult individuals during the Covid-19 epidemic period. The data for the study were obtained on a voluntary basis through online forms. In the study, ‘Demographic Information Form’, ‘Intolerance of Uncertainty Scale’ and ‘ The Health Anxiety Inventory-Short Form’ were used as data collection tools. 170 participants, including 103 women and 67 men, were included in the study. As a result, when the correl dec relationship between uncertainty intolerance and health anxiety was considered, it was found that there was a positive and low-level significant relationship. The uncertainty experienced during the pandemic and the intolerance caused by this uncertainty predict an increase in the level of anxiety and anxiety and an increase in the level of health anxiety. The level of intolerance to uncertainty significantly predicts health anxiety.

Keywords