TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE UYGULANAN PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1979-2021)

Author:

Year-Number: 2021-47
Number of pages: 2572-2587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de 1982 yılına kadar ilk ve orta öğretim okullarının öğretmen ihtiyacı esas olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları mezunlarından karşılanmakla beraber, özellikle ortaöğretim branş öğretmeni ihtiyacının karşılanmasında öğretmenlik formasyonu derslerini almış üniversite mezunlarından da yararlanılmıştır. Eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olanların pedagojik formasyon eğitimine tâbi tutulduktan sonra ortaöğretim kurumlarına branş öğretmeni olarak atanması uygulaması günümüzde de devam etmektedir. 1979 yılından başlayarak günümüze kadar uygulanan pedagojik formasyon programlarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek tarihsel süreç içerisinde programlarda meydana gelen değişimi ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda 1979 yılında MEB tarafından hazırlanan ilk standart pedagojik formasyon programından başlayarak 1997 yılına kadar programların geliştirilmeye çalışıldığı; 1997 yılında hazırlanan üç yarıyıllık tezsiz yüksek lisans düzeyinde pedagojik formasyon programının alana özgü öğretmenlik bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik dersler, uygulamalı ders saatleri ve okul uygulamalarına ayrılan yer gibi özellikleri açısından nitelikli branş öğretmeni yetiştirmeye imkan verecek şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır. Ancak 2006 yılından başlayarak 2021 yılına kadar pedagojik formasyon programlarının içeriğindeki ders sayısı, toplam ders saati miktarı, uygulamalı ders saati miktarı, alana özgü bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik ders miktarı ve öğretmenlik uygulamasına ayrılan süre gibi açılardan gittikçe zayıflatıldığı anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Although the teacher needs of primary and secondary schools in Turkey were met mainly from the graduates of higher education institutions that train teachers under the Ministry of National Education until 1982, university graduates who took teaching formation courses were also utilized, especially in meeting the need for secondary education branch teachers. The practice of assigning graduates from faculties other than education faculties as branch teachers to secondary education institutions after pedagogical formation training continues today. The document analysis method was used in this research, which aims to reveal the changes in the programs in the historical process by comparatively examining the pedagogical formation programs that have been implemented since 1979. As a result of the research, starting from the first standard pedagogical formation program prepared by the Ministry of National Education in 1979, programs were tried to be developed until 1997; It has been understood that the three-semester pedagogical formation program at the non-thesis master's level, prepared in 1997, has been organized in such a way as to enable the training of qualified branch teachers in terms of features such as courses aimed at gaining field-specific teaching knowledge and skills, practical lesson hours and the place allocated for school practices. However, starting from 2006 until 2021, it has been understood that the pedagogical formation programs have been weakened in terms of the number of courses, the total amount of course hours, the amount of applied course hours, the amount of courses aimed at gaining field-specific knowledge and skills, and the time allocated to teaching practice.

Keywords