KAYAK MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ, DAVRANIŞSAL NİYET VE MEMNUNİYET İLİŞKİSİ: ILGAZ YILDIZTEPE KAYAK MERKEZİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-46
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2364-2373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’nde sunulan hizmetlerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne kayak eğitimine gelen üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile davranışsal niyetleri arasında, öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile hizmet kalitesi boyutları (kayak pistleri, tesisler ve kayak eğitmenleri) arasında ve öğrencilerin davranışsal niyetleri ile hizmet kalitesi boyutları (kayak pistleri, tesisler ve kayak eğitmenleri) arasında istatistksel olarak anlamlı ilişkiler araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne kayak eğitimine gelen Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden ve Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden toplam 155 öğrencidir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 142 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma evreninin %92’sine ulaşılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Anket formu Gençer vd. (2008), Sağlık ve Kocaman (2014) Ayaz ve Apak (2017a), Ayaz ve Apak (2017b) araştırmalarında kullandıkları ölçeklerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde IBM SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin kayak pistleri ve tesisler boyutlarına yönelik hizmet kalitesi algısının cinsiyetlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara gösterdiği sonucuna, öğrencilerin kayak eğitmenleri boyutuna yönelik hizmet kalitesi algısının yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi’ne yönelik genel memnuniyetleri ile davranışsal niyetleri arasında doğru yönlü (pozitif) yüksek bir ilişki, öğrencilerin genel memnuniyetleri ile hizmet kalitesi boyutları arasında (kayak pistleri) doğru yönlü (pozitif) orta bir ilişki ve öğrencilerin davranışsal niyetleri ile algılanan hizmet kalitesi boyutları arasında (Kayak pistleri ve tesisler) doğru yönlü (pozitif) orta, çok zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

In the research, it was investigated whether the services provided at Ilgaz Yıldıztepe Ski Center differ significantly according to the demographic characteristics of university students who come to Ilgaz Yıldıztepe Ski Center for ski training. In addition, in the study, students' general satisfaction towards the Ilgaz Yıldıztepe Ski Center and behavioral intentions, students' general satisfaction towards the Ilgaz Yıldıztepe Ski Center and service quality dimensions (ski slopes, facilities and ski instructors), and students' behavioral intentions and service quality dimensions (ski slopes, facilities and ski instructors) have been investigated. The universe of the research is 155 students from Gazi University Faculty of Sport Sciences and Giresun University Faculty of Sport Sciences, who come to Ilgaz Yıldıztepe Ski Center for ski training. 142 students who accepted to participate in the study constituted the sample of the study. 92% of the research universe has been reached. Research data were collected using questionnaire technique. Questionnaire form Gençer et al. (2008), Sağlık ve Kocaman (2014) Ayaz and Apak (2017a), Ayaz and Apak (2017b) were prepared using the scales they used in their studies. IBM SPSS 22 statistical package program was used in the analysis of research data. In the study, it was concluded that the service quality perception of the students regarding the dimensions of the ski slopes and facilities showed statistically significant differences according to their gender, and it was concluded that the students' perception of service quality regarding the dimension of ski instructors showed statistically significant differences according to their ages. In addition, there is a correct (positive) high relationship between between students' general satisfaction towards the Ilgaz Yıldıztepe Ski Center and their behavioral intentions, a correct (positive) medium relationship, between students' general satisfaction towards the Ilgaz Yıldıztepe Ski Center and service quality dimensions (ski slopes), and between students' behavioral intentions and service quality dimensions (ski runs and facilities) a correct (positive) medium, very weak relationship was found.

Keywords