Endüstri 5.0 Döneminde Metaverse (Kurgusal Evren)’Ün Yeri

Author:

Year-Number: 2022-50
Number of pages: 398-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın sonlarına doğru insan yaşamının her alana müdahale eden dijitalleşme, her geçen gün adeta bir çığ gibi büyüyerek gelişmektedir. Özellikle Endüstri 4.0 ile yapay zeka, otonom robotlar, big data (büyük veri) ve veri madenciliği gibi kavramların hayat bulduğu teknolojik gelişmeler, bireyin algılama biçimine farklı bir yön vermektedir. Bu algı biçimine yeni bir bakış ise Endüstri 5.0 dönemi ile birlikte getirilmiştir. Bu dönemde hayat bulan ve Metaverse (kurgusal evren) olarak adlandırılan bu yeni algı biçimi, ticaret ve eğlenmenin de içerisinde barındığı sanal bir toplum olarak ifade edilmektedir. Bu noktada, bireylerin Metaverse’e olan ilgi düzeylerini belirlemek ve kavramın bilinirlik düzeyini tespit etmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Amaç doğrultusunda, çalışmada Google Trends verilerinden yararlanılarak, Dünya genelinde 2016-2021 döneminde ‘Metaverse’ anahtar kelimesi "haberler" ve "alışveriş" alt kategorisinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, Metaverse kavramının, Dünya genelinde ve ilgili dönem kapsamında her geçen yıl arttığı ve dünyanın bu yeni sanal topluma hızlı adapte olabileceği öngörülmektedir. Bu hususta, çalışma hem sosyal bilimler literatürüne hem de Metaverse kavramı üzerine farklı bir bakış sunmakta ve sonraki çalışmalara referans olabilmektedir.

Keywords

Abstract

Towards the end of the 20th century, digitalization, which interferes with every aspect of human life, is developing day by day like an avalanche. Especially with Industry 4.0, technological developments in which concepts such as artificial intelligence, autonomous robots, big data and data mining come to life give a different direction to the way of perception of the individual. A new perspective to this form of perception was brought with the Industry 5.0 period. This new form of perception, which came to life in this period and called the Metaverse (fictional universe), is expressed as a virtual society in which commerce and entertainment are also hosted. At this point, the aim of the study is to determine the level of interest of individuals in Metaverse and to determine the level of awareness of the concept. For this purpose, in the study, using Google Trends data, the 'Metaverse' keyword is comparatively analyzed in the sub-categories of "news" and "shopping" in the 2016-2021 period worldwide. As a result of the examination, it is predicted that the concept of Metaverse is increasing every year throughout the world and within the scope of the relevant period, and the world can quickly adapt to this new virtual society. In this regard, the study offers a different view on both the social sciences literature and the concept of Metaverse and can be a reference for subsequent studies.

Keywords