Şirketlerde Küresel İklim Değişikliği Farkındalığı ve Karbon Ayak İzi Sıfırlama Uygulamalarının İncelemesi Üzerine

Author:

Year-Number: 2022-51
Number of pages: 584-588
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda şirketlerin stratejilerini değiştiren üç önemli faktör ortaya çıkmıştır. Bunlar; teknolojik ürünlerin gelişimiyle ortaya çıkan dijitalleşme ve fosil yakıtların tüketimin artması sonucu oluşan iklimsel değişim, karbon ayak izi sıfırlama konuları ve bu sorunların getirdiklerine çevrilmiştir. Artan hava kirliği, su kıtlığı ve orman yangınlarındaki artışların doğanın dengesini bozması çevresel alarmın kırılma noktası olmuştur. Doğal felaketlerin artması ülkelerin ekolojik ve ekonomik yapılarında kayıplara neden olmaktadır. Olumsuz doğa olaylarının artması nedeniyle temel kaynakların azalması söz konusu olmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin fark edilmesi hükümetlerinde ek önlemler almasını gerekli kılmıştır. Küresel iklim değişimi ekonomik anlamda şirketlerin mali yüklerini de arttırmıştır. Sadece hükümetlerin değil şirketlerinde faaliyetlerini tekrar gözden geçirerek üretim sistemlerini iklimsel değişime uyum sağlayacak şekilde planlaması zorunlu hale gelmiştir. Şirketlerin imalat süreçlerinde geri dönüşümlü ürün üretimine özen göstermesi, yenilebilir enerji yakıtı kullanması gibi iklimsel zararı azaltacak uygulamaları faaliyete geçirmeleri gerekmektedir. Şirketlerin çevresel iyileştirme konusunda sorumluluk almaları önem taşımaktadır. Bu nedenle şirket yöneticilerin tüm çalışanlarıyla yeni fikirler geliştirmesi konu ile ilgili diğer kurumlarla iş birliği sağlayarak yeni stratejiler geliştirmesi şirket sürdürülebilirliği açısından yarar sağlayacaktır. Bu araştırmada özellikle şirketlerin karbon ayak izi sıfırlama konusundaki önlemleri ve çalışmaları irdelenerek iklimsel değişimin olumsuz etkilerini azaltma konusunda çözüm önerileri çerçevesinde değerlendirilmiştir

Keywords

Abstract

In recent years, three important factors have emerged that have changed the strategies of companies. These; The climatic change caused by the digitalization that emerged with the development of technological products and the increase in the consuption of fossil fuels, carbon footprint reset issues and what these problems bring. Increasing air pullation, water scarcity and increases in forest fires disrupting the balance of nature have been the breaking point of environmental alarm. The increase in naturel disaster causes losses in the ecological and economic structures of countries. Due to do increase in adverse natural events, there is a decrease in basic resources. The realization of global climate change necessitated taking additional measures in governments. Global climate change has also increased the financial burden of companies in economic terms. It has become mandatory not only for governments but also for companies to reconsider their activities and plain their production systems to adapt to climate change. Companies should pay attention to the production of recyled products in their manufacturing processes and implement practices that will reduce climatic damage, such as using renewable energ fuels. It is important for companies to take responsibility for environmental improvement. For this reason, it will benefical for company sustainability for company managers to develop new ideas with all their employees and to develop new strategies by cooperating with other relevant institutions. In this reasearch measures and studies on carbon footprint reset of companies were examined and solutions were evaluated within the framework of reducing the negative effects of climate change.

Keywords