ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE BENLİK SAYGISI VE ÖZGÜVEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 228-243
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversiteye devam eden öğrencilerin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüven algıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak “Gençlik Liderlik Özellikleri”, “Benlik Saygısı” ve “Özgüven” ölçeğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 öğretim yılında Siirt Üniversitesinde lisans düzeyindeki 7 fakülte ve 3 yüksekokulda öğrenim gören toplam 6322 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırma, çalışma evreninde üniversiteye devam eden toplam 1295 lisans öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde SPSS ve AMOS 22 programları kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki path analizi ile hesaplanmıtır. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin algılarına göre genel olarak gençlik liderlik özelliklerini iyi düzeyde sergiledikleri, yüksek düzeyde benlik saygısına sahip oldukları ve gençlerin özgüvenlerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, üniversiteye devam eden öğrencilerin gençlik liderlik özellikleri ile benlik saygısı ve özgüvenleri arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yapılan path analizi sonucunda ise, üniversiteye devam eden öğrencilerin gençlik liderlik özelliklerinin hem benlik saygısını hem de özgüvenini arttırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapılan araştırma sonucunda, üniversiteye devam eden öğrencilerin benlik saygısı arttıkça özgüvenlerini de artabileceği tespit edilmiştir. Ayrıca gençlerin özgüvenleri üzerinde hem benlik saygısının hem de gençlik liderlik özelliklerinin pozitif yönde bir etki yaptığı, gençlik liderlik özelliklerinin özgüven üzerinde benlik saygısına göre daha güçlü bir yordayıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship among the youth leadership qualities and student’s self-esteem and self-confidence perceptions at students who attend the university. The research is in the relational search model. Scales of "Youth Leadership Qualities "Respect for Self" and "Self-confidence" were benefited as data collection tools. Research universe consists of 6322 university students from 7 faculties and 3 colleges of Siirt University at "2016-2017 academic year. Sampling wasn’t used in the research. The research was conducted on a total of 1295 undergraduate students attending the university in the study universe. SPSS and AMOS 22 software was used in the analysis of the study. The correlation between variables was calculated by means of path analysis. At the end of the research, it was determined that university students had a decent level of youth leadership qualities, a high level of self - esteem and a good level of self-confidence of young people according to their perceptions. Acoording to the correlation analysis, it was determined that there is a positive and moderately significant relationship between the youth leadership qualities of the students attending the university and their self-esteem and self-confidence. Also, considering to the path analysis, determined that the youth leadership qualities of the students going on the university, increased both self-esteem and self-confidence. Furthermore time, it has been founded that as the self-esteem of the students attending the university increases, the self-confidence of them may increase. Additionaly, it has also been founded that both self-esteem and youth leadership qualities have a positive effect on self-confidence, and youth leadership qualities are a stronger predictive of self-confidence than self-esteem.

Keywords