Kentsel Alanlarda Biyoçeşitliliği Koruma Yaklaşımı Olarak Sürdürülebilir Peyzaj Sertifikaları

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 677-687
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler günümüzde küresel bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehditler sosyolojik, ekonomik, yönetimsel ve ekolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda kentsel alanlarda kentsel yaşam ve ekoloji kalitesini artırmaya yönelik yapılan planlama çalışmalarında biyolojik çeşitliliğin korunması olanakları tartışılmış ve yeni sistemler ortaya konulmuştur. Yapı sektöründe son yıllarda ön planda olan yeşil bina sertifikasyon sistemleri yeşil yapı, çevre dostu bina, sürdürülebilir kentler vb. kavramların uygulamalarını arttırmak için devletler ve sivil kuruluşlarca desteklenmiş ve bu konuda politikalar geliştirilmiştir. Yeşil sertifika sistemleri yapı ölçeğinin yanı sıra, mahalle, peyzaj, kent ölçeklerinde de derecelendirilmektedir. Bu sertifika sistemleri kentsel alanların sürdürülebilirlik uygulamalarına ek olarak projedeki yağmur suyu yönetimi, ısı adası etkisini azaltma, yeşil çatı, peyzaj alanlarında yerel bitki kullanımı gibi uygulamalara yönlendirmektedir. Sürdürülebilir peyzaj sertifikaları; peyzaj alanlarının gelişimi ve yönetimi ile birlikte doğal kaynakların korunması, saha bileşenleri, koruma, yönetme, restorasyon ve verimli ekosistemler yaratmayı hedeflemektedir. Böylelikle; kentsel alanlarda biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması, koruma yaklaşımlarının uygulanması, kentsel peyzaj planlamalarının belli standartlara uyum sağlıyor olması ve habitatların parçalanmasına karşı önlemler alınması sağlanacaktır. Bu çalışmada, dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifika sistemlerinin kentsel ölçeğe nasıl adapte oldukları ve kentsel alanlarda biyolojik çeşitliliği destekleyici olanakları tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Rapid population growth, industrialization, unplanned urbanization, unconscious consumption of natural resources and the negative effects of climate change present a global threat. These threats bring with them sociological, economic, managerial and ecological problems. In this context, in the planning works to increase urban life and ecology quality in urban areas, the possibilities of conservation of biodiversity were discussed and new systems were revealed. Green building certification systems in the forefront in the construction sector in recent years are green building, environmentally friendly building, sustainable cities and etc. To increase the implementation of concepts, have been supported and policies have been developed by governments and civil organizations. In addition to building scale, green certificate systems are also rated in neighborhood, landscape and urban scales. In addition to the sustainability practices of urban areas, these certification systems lead to rainwater management in the project, reduction of the heat island effect, green roof, and local plant use in landscaping areas. Sustainable landscaping certificates; aims to create natural ecosystems, conservation, management, restoration and efficient ecosystems, conservation of natural resources with development and management of landscape areas. In conclusion; ensuring the sustainability of biodiversity in urban areas, applying conservation approaches, adapting to certain standards of urban landscape planning and taking measures against the fragmentation of habitats will be provided. In this study, it is discussed how the green building certification systems, which are widely used in the world, adapt to the urban scale and support the biodiversity in urban areas.

Keywords