FEN BİLİMLERİ DERSİNDE TEKNOLOJİ TASARIMI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-24
Number of pages: 380-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin, fen bilimleri dersi kapsamında teknoloji tasarımı ve teknoloji uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Ayrıca bu araştırmanın, teknoloji tasarımı ve uygulamaları ile ilgili çalışmaların literatürdeki eksikliği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte fen bilimleri dersi ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak olabileceği umulmaktadır. Özel durum yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan yedi açık uçlu sorunun yer aldığı tarama formu tekniğiyle toplanmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen verilere göre temalar oluşturulmuş ve temalara ait frekanslar belirlenmiş olup tablolar halinde sunulmuştur. Elde edilen veriler neticesinde, öğrencilerin derslerde teknoloji tasarımı ve uygulamalarında, daha çok bilgisayar ve projeksiyon cihazı kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca günlük hayatta kullanılabilecek ve fayda sağlayabilecek ürünler tasarlamak istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Ancak okullarında laboratuvar olmaması, deney yapmaya istekli olan öğrencilerde, fen bilimleri dersine karşı olumsuz tutum geliştirmelerine sebep olabilecektir. Bu sebeple laboratuvar odalarının oluşturulması ve gerekli malzemeleri sağlanarak öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alması önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of students studying in the fourth grade of primary school in the science class about technology design and applications. In addition, given the lack of studies on technology design and applications in the literature, it is hoped that this research may be a source for future science studies. In this study, in which the special case method was used, the data were collected using the scanning form technique, which includes seven open-ended questions prepared by the researchers. Themes were created according to the data obtained after the application and the frequencies of the themes were determined and presented in tables. As a result of the obtained data, it has been determined that students use computers and projection devices mostly in technology design and applications. In addition, it is concluded that they want to design products that can be used and benefit in daily life. However, the lack of a laboratory in their schools may cause students who are willing to experiment to develop negative attitudes towards the science course. For this reason, suggestions were made to create laboratory rooms and provide students with practical training by providing the necessary materials.

Keywords