SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL DUYARLILIK VE AHLAK İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 572-582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bu araştırmada, temel eğitim bölümünde öğrenimlerine devam etmekte olan, 44 sınıf öğretmen adayının “çevresel duyarlılık ve ahlak ilişkisi” konusunda var olan görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, nitel metodolojide sıklıkla kullanılan görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler kodlara ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları hesaplanarak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının çevreye yönelik sorunlara karşı gösterilen eğilim ve ahlak düzeyi arasında benzer yönde bir bütünlük olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir taraftan öğretmen adaylarının, çevreye karşı olan sorumluluk duygusunun yüksek olan ve doğaya saygı duyarak onu benimseyen bireylerin çevre sorunlarına karşı eğilimin daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları, toplumun kendi tarihleri boyunca kazandıkları kültürleri, gelenek ve göreneklerinin çevreye yönelik davranışları belirlendiğini ifade etmişleridir. Aynı zamanda; vicdanın, çevresine karşı işe yarayan, adaletli, bilinçli olma, ailenin kendi içindeki eğilimi, sorumluluk ve özgürlük kelimelerini ifade ederek çevreye yönelik davranışlarının bu unsurlara bağlı olarakta belirlendiğine dikkat çekmişlerdir. Çevresel hassasiyetin bir ahlak ölçütü olduğunu belirten adaylar, ahlaki eğitim ve çevre eğitiminin birlikte verilmesi gerekliliğini ifade etmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to get the current opinions of 44 pre-service teachers who are continuing their education in basic education department about ”environmental sensitivity and morality relationship. The data of the study were collected by using interview technique which is frequently used in qualitative methodology. Content analysis method was used for data analysis. The data obtained were calculated in terms of frequency and percentage distributions and presented in tables. As a result of the research, they stated that there is a parallel tendency between teacher candidates' tendency towards environmental problems and moral level. In addition, they stated that pre-service teachers have higher tendency towards environmental problems in individuals who have high responsibility and respect for nature. Prospective teachers stated that environmental behaviors of society's own cultural principles were determined. In addition, conscience, usefulness, law, conscious, family tendency, responsibility and freedom are among the expressions that draw attention. Candidates who stated that environmental sensitivity is a moral criterion are listed as the necessity of giving moral education and environmental education in parallel, creating environments for courses in nature, designing activities to create recycling awareness, creating love of nature and activities that will create environmental awareness.

Keywords