REKABET GÜCÜNÜ BELİRLEYEN FARKLILAŞTIRMA STRATEJİSİNİN PAZAR PERFORMANSINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 1016-1029
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemlerde artan rekabet karşısında işletmeler rakipleri karşısında iç ve dış çevrelerini analiz ederek kaynak ve yeteneklerine uygun stratejiler belirlediklerinde rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar. Bu çalışmada farklılaştırma stratejileri ile rekabet gücü elde etmiş olan işletmelerin işletme performansına sağladığı katkının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Türkiye’de ISO birinci 500 ve ikinci 500 de bulunan ihracat ve ithalat yapan imalatçı işletmelerden anketler toplanmış, araştırma modeli ve hipotez oluşturulmuştur. Toplanan anketler sonucunda verilerin doğruluk ve güvenilirliğini ispat etmek için istatistik paket programları kullanılarak faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda farklılaştırma stratejilerinin işletme performansına olumlu ve güçlü yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. İşletmeler ürün ve hizmetlerde farklılaştırma stratejileri uyguladıklarında pazarda rekabet üstünlüğü elde ederek, performans ve karlılıklarını artıracakları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In the face of increasing competition in the recent period, businesses provide competitive advantage when they analyze their internal and external environment and comply with their resources and abilities. In this study, it is aimed to reveal the contribution of companies that have achieved competitive power with differentiation strategies to the performance of their businesses. Turkey ISO first 500 and second 500 questionnaires from the manufacturers who export and import business that collected research model and hypotheses are formulated. As a result of the collected questionnaires, factor analysis, correlation and regression analyzes were performed by using statistical package programs to prove the accuracy and reliability of the data. As a result of the analysis, it has been determined that differentiation strategies have a positive and strong effect on business performance. When businesses apply differentiation strategies in products and services, it is concluded that they will gain a competitive advantage in the market and increase their performance and profitability.

Keywords