SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VELİ İLGİSİZLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1523-1534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin veli ilgisizliği ile ilgili görüşlerini derinlemesine incelemek ve velilerin ilgisini artırmaya yönelik çözüm önerileri ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesinde veli ilgisinin az olduğu okullarda görev yapan, amaçlı örneklem yöntemlerinden kritik durum örnekleme tekniğiyle belirlenen 12 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 6 maddelik açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Görüşme sorularının geliştirilmesinde uzman görüşü alınmıştır. Elde edilen verilere göre katılımcılar veli ilgisizliğinin nedenlerini; maddi problemler, iş yoğunluğu, kalabalık aile yapısı, eğitim seviyesi, umursamazlık ve parçalanmış aile yapısı şeklinde sıralamışlardır. Katılımcılar, veli ilgisini artırmaya yönelik ise, eğitici toplantılar yapmak, çocuk sayısının fazla olmaması, ev ziyaretlerinde bulunmak, iletişim, kurslar, hediyeler ve ülke çapında yönlendirici projeler şeklinde çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Araştırma sonunda, velilere okulu sevdirecek aktiviteler yapmak, velinin ilgisizliğinin kaynağını bulmak ve ortadan kaldırmak, velilere yönelik kültürel faaliyetler yapmak gibi birtakım çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to explore the opinions of classroom teachers about parent apathy in-depth and to offer solutions to increase the interest of parents. In the research, the phenomenological design has been used within the framework of the qualitative research approach. The study group of the research consists of 12 classroom teachers who work in schools with little parental interest in Pazarcık district of Kahramanmaraş province. They have been determined by the critical situation sampling technique, one of the purposeful sampling methods. The data of the study has been collected using a semi-structured interview form consisting of 6-item open-ended questions prepared by the researchers. Expert opinion has been obtained in the development of the interview questions. According to the data obtained, the participants list the reasons for parent apathy as following; financial problems, workload, crowded family structure, education level, carelessness, and fragmented family structure. The participants have offered some solutions to increase the interest of parents. They are organizing educational meetings, having a low number of children, making home visits, communication, courses, gifts, and directing projects throughout the country. At the end of the research, the researchers have some solution suggestions such as doing activities that will make parents love the school, finding and eliminating the source of parents' indifference, and doing cultural activities for parents.

Keywords