LOJİSTİK KÖYLERİN YÖNETİM ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK KÖYLER

Author :  

Year-Number: 2021-35
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 68-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin etkisiyle lojistik faaliyetlerde ki artış, uluslararası pazarda rekabet eden işletmeler için ürün ve hizmetlerinin hedef pazar ve tüketicilere doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru fiyatla ulaştırması oldukça önemli bir hal almıştır. Bu konjonktürde tüm lojistik faaliyetlerin bir arada bulunduğu lojistik köyler büyük bir öneme sahiptir. Lojistik köyler, lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan, ülke ekonomilerine ve işletmelerin verimliliğine direkt olarak katkı sağlayan merkezlerdir. İlk olarak Amerika’da kurulmaya başlayan lojistik köyler 1960’lı yıllar itibariyle Avrupa’ya oradan da dünyaya yayılmıştır. Türkiye’de lojistik köylere yönelik çalışmalar 2007 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de kamu ve özel sektör yönetiminde mevcut ve planlanan 27 adet lojistik köy bulunmakta, bunlardan 11 tanesi işletmeye açıktır. İşletmeye açık lojistik köylerin 9 tanesi TCDD tarafından 2 tanesi özel sektör tarafından işletilmektedir. Lojistik köyler, işletmelere daha etkin ve verimli olma, diğer sistemler ile daha koordineli çalışma olanağı sunmasına bağlı olarak ülkeler ve işletmeler açısından oldukça stratejik öneme sahiptir. Bu çalışmada lojistik köy kavramı ele alınmış, lojistik köylerin yönetim özellikleri incelenmiş ve Türkiye’deki lojistik köyler hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

With the effect of globalization, the increase in logistics activities has become very important for businesses competing in the international market to deliver their products and services to the target market and consumers at the right time, in the right amount and at the right price. In this conjuncture, logistics villages, where all logistics activities are together, are of great importance. Logistics villages are centers that enable logistics activities to be carried out effectively and efficiently and directly contribute to the country's economy and the productivity of businesses. Logistics villages, which were first established in America, spread to Europe and then to the world as of the 1960s. Efforts to logistics village in Turkey The Turkish Republic State Railways in 2007 (TCDD) was initiated by. Turkey in the management of existing public and private sector and planned logistics park located in 27 pieces, 11 of them are open to business from them. 9 of the logistics villages that are open to operation are operated by TCDD, and 2 of them are operated by the private sector. Logistics villages have a very strategic importance for countries and businesses, as they offer businesses the opportunity to be more efficient and productive, and to work in a more coordinated manner with other systems. This study dealt with the concept of logistics village, examined the characteristics of the logistics park management and information is given about logistic villages in Turkey.

Keywords


 • Acar, A. (25 Aralık 2017), “Lojistik köy mü, lojistik merkez mi? açmazı ve Samsun Lojistik Merkezi”,

 • Acar, A. (25 Aralık 2017), “Lojistik köy mü, lojistik merkez mi? açmazı ve Samsun Lojistik Merkezi”, Ekonomi Yöntem.

 • Akçay, S. (2019). “Lojistik Merkezlerinin Uluslararası Ticaretteki Rolü.”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Albez, A. & Akın, M. (2017). “Palandöken Lojistik Köyü’nün Erzurum’un Sosyo-Ekonomik Yapısına Katkısı”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1):137-158.

 • Ankara Lojistik Üssü, (2020). http://www.alu.com.tr/hakkimizda/, Erişim tarihi; 12.12.2020.

 • Aydın, G. T. & Öğüt, K. S. (2008b). “Avrupa ve Türkiye’de Lojistik Köyler” 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, 1471-1481, İstanbul.

 • Aydın, G. T. & Öğüt, K. S. (2008a). “Lojistik Köy Nedir?” 2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, 1439-1448, İstanbul.

 • Bay, M. & Erol, F. (2016). “Lojistik Köylerin Önemi ve İntermodal Taşımacılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi: Karaman İlinde Bir Uygulama”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (30):124-134.

 • Bezirci, M. & Dündar, A. O. (2011). “Lojistik Köylerin İşletmelere Sağladığı Maliyet Avantajları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1):292-307.

 • Ceyhan, M. & Akdeniz, T. (2020). “Eskişehir-Denizli-Uşak Lojistik Üssünün ve Lojistik Köy AğlarınınBölgesel Kalkınmaya Etkisi Bağlamında Filyos Projesinin Bölge Ekonomisi Üzerindeki Muhtemel Katkıları”, Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 5(2):127-142.

 • Demiroğlu, Ş. & Eleren, A. (2013). “Küresel Lojistik Köyleri ve Bu Kapsamda Türkiye’de Lojistik KöyleriÜzerine Bölgesel Bir İnceleme”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

 • Demiroğlu, Ş. & Eleren, A. (2014). “Küresel Lojistik Köyleri ve Türkiye'de Kurulması Planlanan Lojistik KöyBölgelerinin ÇKKV Yöntemleriyle Belirlenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42):189-202.

 • Deveci, D. A. & Çavuşoğlu, D. (2013). “İntermodal Demiryolu Taşımacılığı: Türkiye için Fırsatlar ve Tehditler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, 5(1):93-120.

 • Elgün, M. N. (2011). “Ulusal VE Uluslararası Taşıma VE Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun Kuruluş Yeri Seçimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2):203-226.

 • Erdal, M. (2005). Küresel Lojistik Kavramı ve Lojistik Üsler ders slaytı [PowerPoint slaytı],file:///C:/Users/deniz/Desktop/bilimsel%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma/lojistik%20k%C3%B6y/lojistik%20k %C3%B6y%20makaleleri/Lojistikuskavrami.pdf, Erişim tarihi; 10.11.2020

 • Görçün, Ö. F. & Görçün, Ö. (2018). “Lojistik Maliyetler Çerçevesinde Karadeniz Limanlarının Multimodal Taşımacılığa Uygunluklarının Analizi”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21):65-80.

 • Gün, D. (2012). “Küresel Düzeyde Sürdürülebilir Lojistik Yönetimi İçin Lojistik Köylere Paradigmal BirYaklaşım ve İskenderun Lojistik Köy Projesi” Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Aybil Yayınları, 384-393, Konya.

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi İMP, Haziran, 2008, Erişim tarihi; 30.11.2020.

 • İZTO,İzmir Ticaret Odası, (2020). http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim .ieu.edu.tr/6136_1564038419.pdf, Erişim tarihi; 30.11.2020.

 • Karadeniz, V. & Akpınar, E. (2011). “Türkiye’de Lojistik Köy Uygulamaları ve Yeni Bir Lojistik Köy Önerisi”, Marmara Coğrafya Dergisi, (24):49-71.

 • Kaynak, M. & Zeybek, H. (2007). “İntermodal Terminallerin Gelişiminde Lojistik Merkezler, Dağıtım Parkları ve Türkiye’deki Durum”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2):39-58.

 • Kepe, D. (2016). “Denizli Kaklık Lojistik Köyünün Swot Analizi ile Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

 • Manisa Organize Sanayi Bölgesi, https://www.mosb.org.tr/tr/istirakler/mos-lojistik-hizmetleri-a-s/, Erişim tarihi; 15.11.2020.

 • Özdemir, S.; Keskin, B.; Eren, T. & Özcan, E. (2020). “Türkiye’deki Lojistik Merkezleri YatırımÖnceliklerinin Değerlendirilmesinde Çok Kriterli Karar Modeli Önerisi”, Demiryolu Mühendisliği, (12): 83- 94.

 • Şahin, A. (2020). “İstanbul'da ki Mega Projeler Açısından Lojistik Köyler: İstanbul İli Yer Önerisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

 • Şahin, D. & Toramanlı, G. (2016). “Küresel Ticarette Lojistik Köylerin Önemi” 2. Uluslararası Kafkasya –Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 20-22 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 387-400, Erzurum.

 • Tahirler, S. (2016). “Uluslararası ticarette Türkiye-Rusya ilişkileri ve taşımacılık”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • TCDD, (2020a). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, https://www.tcdd.gov.tr/content/33, Erişim tarihi; 05.12.2020.

 • TCDD, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, (2020b). https://www.tcdd.gov.tr/haberler/ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0R%20HASANBEY%20LOJ%C4%B0ST%C4%B0K%20MERKEZ% C4%B0%20A%C3%87ILDI/832, Erişim tarihi; 05.12.2020.

 • TCDD, (2020c). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, https://www.tcddtasimacilik.gov.tr /haber/207/, Erişim tarihi; 05.12.2020.

 • Tekin, M.; Soba, M. & Özen, E. (2014). “Organize Sanayi Bölgerindeki İşletmelerin Lojistik EğilimlerininDeğerlendirilmesi ve Lojistik Köylerin Gelişme Olanakları (Uşak İli Örneği)”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11):300-324.

 • Tekkeköy Açıklama Raporu (2018). https://webdosya.csb.gov.tr/db/samsun/duyurular/samsun-ili--8230- 10883-20180515155131.pdf, Erişim tarihi; 05.12.2020.

 • Terzi, N. & Bolukbas, O. (2016). “An Analysis of Logistics Villages in Turkey: Halkalı and Yenice”, Journal of Management Marketing and Logistics, 3(3):190-204.

 • Trakya Kalkınma Ajansı, (2020). https://www.investintrakya.org.tr/tr/35580/Lojistik-Sektoru , Erişim tarihi 12.12.2020.

 • Türkoğlu Kaymakamlığı, (2020). http://www.turkoglu.gov.tr/turkoglu-lojistik-merkezi, Erişim tarihi;UTİKAD, (2020a). Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği,https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/12773/balikesir-gokkoy-lojistik-merkezi-hizmete-girdi, Erişim tarihi; 10.12.2020

 • UTİKAD, (2020b) Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği,https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/10969/17-lojistik-koyun-7sinde-ilk-etap-insaatlar-bitti, Erişim tarihi; 12.12.2020.

 • Yücel, M. & Yılmaz, Ş. K. (2019). “Türkiye’deki Lojistik Köyler ve Seçimine Etki Eden Unsurlar”, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 10(1):72-89.

                                                                                                    
 • Article Statistics