MATERYALİZMİN KOMPULSİF SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 266-280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Materyalizm, kişinin maddi mülk ve parayı hayatının merkezine koyarak hem temel yaşam hedeflerine ulaşmak hem de sosyal statü elde etmek istemesidir. Kişilerin sergilemiş oldukları materyalist eğilimler onları dürtüsel ve takıntılı bir şekilde satın alma davranışlarını yani, kompulsif satın alma eylemlerini etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, materyalizmin kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada ayrıca katılımcıların materyalist ve kompulsif satın alma eğilimlerinin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma örneklemi 409 tüketiciden oluşmakta olup veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu materyalizm ve kompulsif satın alma davranışı ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada, Richins ve Dawson (1992) tarafından geliştirilmiş olan materyalizm ölçeği ile Faber ve O’Guinn (1992) tarafından geliştirilen kompulsif satın alma davranışı ölçeği kullanılmıştır. Veriler kolayda örneklem metodu ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, geçerlik, güvenirlik, Pearson korelasyon, basit doğrusal regresyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, materyalizmin kompulsif satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların materyalist eğilim medeni durum, yaş, aylık kişisel gelir, aylık hane geliri ve meslek değişkenlerine göre farklılaşma gösterirken; cinsiyet, çalışma durumu ve eğitim seviyesi değişkenlerine göre farklılaşma göstermediği tespit edilmiştir. Katılımcıların kompulsif satın alma eğiliminin ise; cinsiyet, medeni durum, yaş, aylık kişisel gelir ve meslek değişkenlerine göre farklılık gösterirken, çalışma durumu, eğitim seviyesi ve aylık hane geliri değişkenlerine göre farklılık göstermediği saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Materialism is the desire to achieve both basic life goals and social status by placing material property and money at the center of their life. The materialistic tendencies that people display can affect their impulsive and obsessive purchasing behavior, that is, compulsive purchasing actions. The main purpose of this study is to examine the effect of materialism on compulsive purchasing behavior. In the study, it was also investigated whether the materialist and compulsive purchasing tendencies of the participants differ according to demographic variables. The research sample consists of 409 consumers and the questionnaire technique was used as data collection tool. The questionnaire consists of materialism and compulsive purchasing behavior scales and demographic questions. In the study, the materialism scale developed by Richins and Dawson (1992) and the compulsive buying behavior scale developed by Faber and O'Guinn (1992) were used. The data were collected using the convenience sampling method. The collected data were analyzed using SPSS 22.0 and AMOS 21.0 programs. Descriptive statistics, validity, reliability, Pearson correlation, simple linear regression, independent sample t test and one-way variance (ANOVA) analysis were used in the analysis of the data. According to the results of the research, it has been determined that materialism has a positive effect on compulsive buying behavior. While the materialist tendency of the participants differs according to marital status, age, monthly personal income, monthly household income and occupation variables; It was determined that it did not differ according to gender, employment status and education level variables. Participants' compulsive buying tendency differs according to gender, marital status, age, monthly personal income and occupation variables, while it did not differ according to variables of employment status, education level and monthly household income.

Keywords