KURAKLIK VE SU TASARRUFU KONULU BİLGİLENDİRME AFİŞLERİNİN GRAFİK TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-42
Number of pages: 1246-1259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze insanlar kendilerini ifade edebilmek için çeşitli iletişim araçlarına ihtiyaç duymuşlardır. Bu süreç içinde çeşitli iletişim yöntemleri yanında grafik tasarımı alanında modern kitle araçlarının oluşumu ve gelişimi önemli bir yer tutmaktadır. Grafik tasarım, verilmesi amaçlanan bilginin yazı, resim ve renk öğeleri kullanılarak görsel mesajlar haline getirme işidir. Görsellerin iletişim diliyle insanlara doğru bir şekilde aktarılması gerekir. Grafik tasarımla birlikte özellikle afiş tasarımları özgün bir şekilde iletişim kurma adına amaçlanan mesajın verilmesi düşüncesi yanında, karşı tarafta ilgi uyandırması ve büyük kitlelere kolayca ulaşmasında yardımcı olan görsel iletişimdir. Afişler, günümüzde özellikle yeni bir ürün, işletme veya bir tanıtım etkinliği hakkında mesaj vermenin en kolay ve en etkili yöntemlerinden biridir. Bu bağlamda afiş kullanmanın çeşitli avantajları vardır ve dolayısıyla gün geçtikçe daha fazla kişi ve işletmeler afişleri bilgilendirme ve tanıtım amacıyla kullanmayı tercih etmektedirler. Tanıtımlarda önemli rol oynayan afişler, kamu spotları ve duyurular açısından da önemli bir görev üstlenmektedir. Önemli duyuruların halka bildirilmesi veya genel olarak kamusal uyarıların iletilmesi hususu yerel yönetimler veya devlet tarafından desteklenmektedir. Günümüzde şehirleşmenin hızla gelişmesi yiyecek tüketimiyle birlikte enerji ihtiyacının da sıkça gündeme gelmesine sebep olmaktadır. Bu süre zarfında şehirlerin nüfusunun gerek doğal yollarla gerekse son yıllarda dünya genelindeki savaşların veya doğal afetlerin neticesinde göçlerin yoğunlaşması nedeniyle hızla çoğalması, özellikle büyük şehirlerdeki su tüketimini had safhaya ulaştırmıştır. Nüfus artışlarıyla birlikte tarım alanlarında yapılan orantısız sulama işlemleri, bilinçsiz su tüketimi ve atmosfere salınan karbon miktarının yoğunlaşmasıyla iklim şartları değişmeye başlamış, özellikle sıcak iklim yapısına sahip bölgelerde kuraklık baş göstermiştir. Son zamanlarda su tasarrufu ve kuraklık tehlikesi gibi konularda çeşitli afiş tasarımları yoluyla toplumun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Kullanılan görseller ve tipografik tasarımların etkileşimi ile birlikte kitlelere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı su israfı, kuraklık ve su tasarrufu hakkında halkın bilgilendirilmesi maksadıyla tasarlanan afiş tasarımlarının örnekleriyle grafik tasarım tekniği açısından irdelenmesidir.

Keywords

Abstract

From past to present, people have needed various communication tools to express themselves. In this process, besides various communication methods, the formation and development of modern mass media in the field of graphic design has an important place. Graphic design is the work of transforming the information intended to be given into visual messages by using text, picture and color elements. Images need to be accurately conveyed to people in the language of communication. Along with graphic design, especially poster designs, besides the idea of giving the intended message to communicate in an original way, it is visual communication that arouses interest in the other side and helps it reach large masses easily. Banners are one of the easiest and most effective ways to give a message today, especially about a new product, business or promotional event. In this context, there are various advantages of using posters, and therefore, more and more people and businesses prefer to use posters for informational and promotional purposes. Posters, which play an important role in promotions, also play an important role in terms of public service announcements and announcements. Public notification of important announcements or conveying public warnings in general is supported by local governments or the state. Today, the rapid development of urbanization causes the need for energy to come to the fore along with food consumption. During this period, the rapid increase in the population of cities, both naturally and due to the intensification of migration as a result of wars or natural disasters around the world in recent years, brought the water consumption to the highest level, especially in big cities. With the increase in population, the disproportionate irrigation processes in agricultural areas, unconscious water consumption and the intensification of the amount of carbon released into the atmosphere have started to change, and drought has started, especially in regions with hot climates. Recently, the society has been informed through various poster designs on issues such as water conservation and the danger of drought. It is tried to reach the masses with the interaction of the visuals and typographic designs used. The aim of this study is to examine the poster designs designed to inform the public about water waste, drought and water conservation in terms of graphic design technique with examples.

Keywords