UD LİTERATÜRÜNE DAİR KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2021-44
Language : null
Konu :
Number of pages: 1569-1592
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yayımlanmış Ud Metodu ve Alıştırmalarının Karşılaştırmalı Analizi ve Ud Eğitimine Yönelik İleri Pozisyon Etüdleri Oluşturulması üzerine planlanan bir çalışma için; ud icrası, ud yapımı, ud tarihi, udiler, metodlar, alıştırma kitapları, makaleler, lisansüstü tezler, dijital medya kaynakları gibi ud’u ilgilendiren ve ulaşma imkanı bulunan tüm literatür taranmış ve incelenmiştir. Ud sazının, planlanan çalışma hususunda araştırmaya ihtiyaç duyup duymadığına ilişkin hazırlanan bu makalede toplam 314 adet yazılı ve dijital kaynak; araştırmaya sahip yazarlar hakkında genel değerlendirme, çalışmaların tarihsel dağılımı, yayımlandıkları şehirlere göre dağılımı, yayın türüne göre dağılımı, konu dağılımı, tüm çalışmalar içinde akademik çalışmaların yeri, tercih edilen araştırma türleri, veri toplama ve işleme yöntemleri, metodoloji kullanımları, metodları konu alan akademik çalışmalar, konu ile ilgili yayımlanmış dijital medya (internet) kaynakları ve ilgili eserlerde tespit edilen boşluklar gibi önceden belirlenmiş olan on adet alt problem sorusu çerçevesinde değerlendirilerek ele alınmıştır. Yapılan literatür değerlendirmesi ile elde edilen veriler doğrultusunda, planlanan çalışma hususunda yapılacak bir araştırmaya ilgili sahanın ihtiyacı bulunduğu görülmüş ve planlanan çalışmanın dışında kalan fakat başka bazı çalışmalara konu olabilecek hususlarda da çeşitli tespit ve önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

For a study planned for the Comparative Analysis of Published Oud Method and Practices and the Formation of Advanced Position Studies for Oud Training; all literature related to oud and accessible to oud such as oud performance, oud making, oud history, oud players, methods, exercise books, articles, graduate theses, digital media resources has been scanned and examined. In this article, prepared on whether the oud instrument needs research on the planned study, a total of 314 written and digital sources; general evaluation of the authors of the research, the historical distribution of the studies, the distribution according to the cities in which they were published, the distribution according to the type of publication, the distribution of the academic studies, the place of the academic studies among all the studies, the preferred research types, the data collection and processing methods, the use of the methodology, the academic studies on the methods was evaluated and examined within the framework of ten predetermined sub-problem questions such as the published digital media (internet) resources related to the subject and the gaps identified in the related works. In line with the data obtained from the literature review, it was seen that the relevant field needed a research on the planned study, and various determinations and suggestions were made on issues that are outside the planned study but could be the subject of some other studies.

Keywords


 • Tablo 1: Yazılı Kaynakların İsimleri 1 14. Yüzyılda Musiki Tasavvuru Hasan Kâşânî’nin “Kenzü’t-Tuhaf” Adlı Eseri 2 15. Yüzyılın Sonuna Kadar Yazılmış Mûsikî Edvârlarında Ud Sazı ve İcrası 3 20. Yüzyıl Osmanlı-Türk Müziği İcrasında Metodoloji Meselesi 4 Abdulkâdir Merâgî ve Şerhu’l-Edvâr Adlı Eserinin XIV. Yüzyıl Türk Musikisi Nazariyatındaki Yeri 5 Abdülaziz B. Abdülkâdir Merâgî ve Nekāvetü’l-Edvâr İsimli Eserinin XV. Yüzyıl Mûsikî Nazariyatındaki Yeri 6 Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu’l-Elhân’ı 7 Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu’l-Edvâr’ı 8 AGSL Ud Eğitimine Yönelik Kadın Ud Eğitimcilerinin Görüşlerinin İncelenmesi 9 Ahmed Sâfî’nin Sefînetü’s-Sâfî’sinde Mûsikî Bölümleri ve Ud’la İlgili Kısmının İncelenmesi 10 Akademik Klasik Türk Sanat Musikisinin Ansiklopedik Sözlüğü 11 Akustik Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Üretilen Ses Tablasının Titreşim Özelliklerinin Kontrolü Üzerine Bir Yöntem Önerisi 12 Alişah B. Hacı Büke (-1500)’nin Mukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri 13 Aşk Olmayınca Meşk Olmaz 14 Bebekli Refik Talât 15 Bin Yılın Mirası 16 Cinûçen Tanrıkorur Taksimleri’nin Makamsal ve Teknik Analizi 17 Çağdaş Çalgı Tekniklerinin Kemence, Ud, Kanun ve Ney’e Uyarlanması 18 Çalgı Eğitimi Bağlamında Teknik Ud Eğitimine Bir Yaklaşım 19 Çalgılar ve Çalgı İcracıları 20 Çalgılarda Tel 21 Çalgıların Sınıflandırma Sistemleri ve Bir Model Önerisi 22 Ebû Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî’nin Müzik Risâlelerinde Tesbit Edilen Terimler 23 Edebî Portreler 24 el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri 25 Enstruman Bilimi-Organoloji 26 Eyüplü Musikişinaslar 27 Fahri Kopuz Hocayı Kaybettik 28 Fahri Kopuz’un Besteleri 29 Farabinin Udu ve Eski ve Yeni Ud Hakkında Bazı Mütalealar 30 Geçen Günlerin Hususi Sazendelerinden Tanburi Cemil, Ali Rifat Çağatay, Şekerci Cemil Bey, Udi Nevres Bey 31 Geçmişten Günümüze Ud Yapımcıları ve Ud Yapımında Kullanılan Yöntemler 32 Geçmişten günümüze ud yapımcıları, ud yapımında kullanılan yöntemler 33 Geleneksel Çalgılardan Ud’un Müzik Öğretmenliğinde kullanılması 34 Geleneksel Türk Müziği Eğitiminde Metod İhtiyacı ve Kanun Metodları Üzerine Bir İnceleme 35 Geleneksel Türk Müziği’ne Özgü Çalgıların Organolojik Gelişimi 36 Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgılarından Udun Müzik Derslerinde Kullanılabilirliği Konusunda Öğretmen Görüşleri 37 Gevrekzâde, Müzikle Tedavi ve Amasya Dârüşşifâ Örneği 38 Hâfız Mehmed’in Ud Muallimi Kitabının Çeviriyazımı ve Günümüz Perspektifinden İncelenmesi 39 Harîrî Bin Muhammed’in Kırsehrî Edvarı Üzerine Bir İnceleme 40 Hasan B. Ahmed B. Ali El-Kâtib’in Kemâlü Edebi’l-Ğınâ Adlı Eseri 41 Has-bağçede ‘ayş u tarab 42 Hocasız Ud Öğrenmek Usulü 43 İbn Sînâ ve Müzik (1999) 44 İbn Sînâ ve Müzik (2014) 45 İbn Sina’nın Kitabü’ş-Şifâsı’nda Mûsikî 46 İbni Sina’nın Musikinin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Musiki Anlayışında Farabi’nin Etkisi 47 İbnü’l-Müneccim ve Risâle Fi’l-Mûsikâ Adlı Eseri 48 İhvân-ı Safâ Risâleleri 49 İlaveli Ud Muallimi (Makale) 50 İlaveli Ud Muallimi (Ali Salahi Bey) (Metod) 51 İletişim Formu Olarak Müziğin Klasik Enstrumanlarından Ud’un Türklerle Yolculuğu 52 İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Musikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Farabî 53 İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bir Bakış 54 İlk Ud Metodu Hafız Mehmet'in Ud Muallimi 55 İslam Kültür Tarihinde Mûsikî 56 İslam Medeniyetinde Mûsikî 57 İslama Göre Ses ve Mûsikî Sanatı İstanbul Divan Edebiyatı Müzesi ile Konya Mevlâna Müzesindeki Çalgılar ve Bu Çalgıların Süslemelerinde Özgün Tasarımlar 59 İstanbul Lavtası ve Yorgo Bacanos’un Ud İcrasındaki Lavta Etkileri 60 Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Mûsikî Makamları 61 Kemençe, Tanbur, Ud, Kanun ve Bağlama Çalgılarının 20. Yüzyılda Geçirdiği Fiziksel Değişimler 62 Keşfü’l-Hümûm Ve’l-Kürab Fî Şerhi Âleti’t -Tarab İsimli Anonim Musiki Eserinde Çalgılar 63 Kırşehirli Nizâmeddin İbn Yûsuf’un Risale-i Mûsikî Adlı Eseri 64 Kitâbu’n-Nagâm 65 Kitâbü Keşfü’l-Hümûm Ve’l-Kürab Fî Şerhi Âleti’t-Tarab İsimli Anonim Mûsikî Eseri Edisyon Kritik ve İnceleme 66 Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları 67 Kuramdan İcraya Müziğin İntikal Aracı Ud’un Dünü ve Bugünü 68 Kutb-ı Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’bîrât-ı Mûsikî 69 Kuzey Irak’ta Verilen Ud Eğitimi ile Türkiye’de Verilen Ud Eğitiminin İncelemeli Karşılaştırılması 70 Ladikli Mehmet Çelebi ve er-Risaletü’l-Fethiyye’si 71 Mahmud Bin Abdülaziz’in Makasıdü’l-Edvar Adlı Eseri 72 Makāsidu’l-Elhan’daki Organolojiye Dair Bilgiler 73 Maragalı Abdülkadir 74 Mehmed Fahri Kopuz ve Ali Salâhî Bey’in Ud Metotlarının Karşılaştırılması 75 Mehmed Fahri Kopuz’un Nazari ve Ameli Ud Dersleri Metot Kitabının Nazariyat ve Teknik Açıdan İncelenmesi 76 Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Kullanılan Ud Metodları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma 77 Meşhur Udiler 78 Meşk ve Metot Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Çalgı Eğitiminde Değişim 79 Metod Meselesi 80 Mızraplı Çalgılardan Ud’un Restorasyon Teknikleri 81 Mufaddal B. Seleme’nin Kitabü’l-Melâhi ve Esmâiha Adlı Eserinin İncelenmesi 82 Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır? 83 Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler 84 Müzik Öğretmeni Adaylarının Ud Dersindeki Repertuvarı Çalışırken ve Öğrenirken Kullandıkları Stratejilerin İncelenmesi 85 Nazari ve Ameli Ud Dersleri (Muallim Fahri) 86 Nevres Bey’in Ud Taksimlerinin Analizi ve Ud Eğitimine Yönelik Alıştırmaların Oluşturulması 87 Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları 88 Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi 89 Osmanlı Sarayı Kayıtlarında Yer Alan Ud ve Lavta Sazları Üzerine Bir İnceleme 90 Osmanlı Sarayında Çalgılar 91 Osmanlı/Türk Mûsikîsinin Kısa Tarihi 92 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş Sürecinde Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüozite İlişkisi: Şerif Muhiddin Targan 93 Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı Öğretim Elemanları Görüşleri Doğrultusunda Türk Müziği Çalgı Öğretim Yöntemlerinin Belirlenmesi ve Çalgı Öğretiminde Kullanılan Metotların İncelenmesi 95 Öğretim ilke ve yöntemlerinden gösterip yaptırmaya dayalı ud öğretiminin öğrencilerin başarı durumuna etkileri 96 Örneklerle Cinûçen Tanrıkorur’un Ud Taksimleri ve Analizi 97 Peygamberin Dahi Torunu Şerif Muhiddin Targan 98 Ruhperver 99 Safiyuddin Abdülmu’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı 100 Safiyüddin Abdülmümün el-Urmevi’nin er-Risaletü’ş Şerefiyye’sinde Musiki Matematiği 101 Safiyyüddîn Abdülmümin el-Urmevî ve er-Risâletü’ş-Şerefiyye’si 102 Saz ü Söz Arasında 103 Selçuklu Topraklarında Müzik 104 Şehrî Kırşehrî el-Mevlevi Yusuf İbn Nizamettin İbn Yusuf Rumî’nin Risale-i Mûsikîsi’nin Transkribe ve Değerlendirilmesi 105 Şerif Muhiddin Targan (?????) 106 Şerif Muhiddin Targan Hayatı-Besteciliği-Eserleri 107 Şerif Muhiddin Targan Musikimiz Hakkında Ne Düşünürdü 108 Şerif Muhittin Targan (1968) 109 Şerif Muhittin Targan’ın Ud Tekniğine Katkısı 6 Ud Taksiminin Analizi 110 Şükrullah’ın İlmül-Edvarı 111 Tarih İçinde Ud 112 Tarihi, Fiziki ve İcrai Yönleriyle Türk Musikisinde Ud 113 Temel Ud Eğitimi (Ersin ERSAVAŞ-İbrahim KARAROĞLU) 114 TRT Çalgı Yarışması Büyük Ödülünü Cinûçen Tanrıkorur’un Ud Metodu Kazandı 115 Türk Çalgılarında Anadolu Medeniyetleri Çalgıları İzlerinin Araştırılması 116 Türk Din Musikisinde Ud Sazının Yeri ve Önemi 117 Türk Hakîmi Fârâbî’nin Udu 118 Türk Makam Müziği’nde Çalgı Metodolojisi Meşk Geleneği ve Metod 119 Türk Musikisi Çalgı Eğitiminde Metod İhtiyacı 120 Türk Musikisi Çalgı Eğitiminde Metod Kavramı 121 Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi 122 Türk Musikisi Tarihi -Derleme123 Türk Musikisinde Çalgılar 124 Türk Müzigi Çalgıları 125 Türk Müzigi Çalgıları Ud, Tanbur, Kanun, Kemençe,Ney, Kudüm 126 Türk Müziği Çalgılarından Ud Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Yönünden İncelenmesi Türk Müziği Çalgılarından Ud’da Ses Oluşumunun İncelenmesi ve Telli Çalgıların Ses Karakteri Açısından Tasarımlarının Belirlenmesine Dair Yöntem Önerisi 128 Türk Müziğinde Enstruman (Çalgı) Metodu ve Öğrenimi 129 Türk Müziğinde Ud Eğitimi ve Ud Metotları Üzerine Bir İnceleme 130 Türkiye’de Çalgı Eğitiminde Metod İhtiyacı 131 Türkiye’de Çalgı Eğitiminde Metod İhtiyacı ve Bağlama Metodu 132 Türkiye’de Ud Eğitimi İçin Yazılmış Metodların Karşılaştırmalı İncelenmesi 133 Türkiye’nin Usta Ud İcracılarının Ud Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Türkiyede Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve Geliştirilmesinde İyi Çalgı Eğitimcisi Yetiştirmenin Önemi ve Gerekliliği 135 Türklerde Çalgılar 136 Ud Alıştırmaları (Gülçin Yahya Kaçar) 137 Ud Alıştırmaları 1 (Abdullah Ünlü) 138 Ud Alıştırmaları Teknik Çalışmalar (Enver Mete Arslan) 139 Ud Çalgısının İcracı İçin Oluşturduğu Yapısal Sorunlardan Eşik Ud Eğitimi ile İlgili Üç Yaklaşımın (Cinûçen Tanrıkorur, Mutlu Torun, Gülçin Yahya Kaçar) Mukayesesi ve Bir Model Önerisi 141 Ud Eğitiminde Kullanılan Yayınlanmış Metodların Düzeyleri Bakımından İncelenmesi 142 Ud Eğitiminde Tanbur Tını ve Özelliklerinin Kullanılması 143 Ud İcra Geleneğinde Cinûçen Tanrıkorur Ekolünün Uzzal Taksim Üzerinden Yansımaları 144 Ud Meraklılarına 145 Ud Metodu (Cinûçen Tanrıkorur) 146 Ud Metodu (Gülçin Yahya Kaçar) 147 Ud Metodu (Şerif Muhittin Targan) 148 Ud Metodu (Temel Hakkı Karahasan) 149 Ud Metodu 1 (Onur Akdoğu) 150 Ud Metodu 2 (Onur Akdoğu) 151 Ud Metodu Gelenekle Geleceğe (Mutlu Torun) 152 Ud Metodu Görerek Dinleyerek 1 (Mutlu Torun) 153 Ud Metodu Görerek Dinleyerek 2 (Mutlu Torun) 156 Ud Muallimi (1901) 157 Ud Muallimi (Hafız Mehmet) (Metod) 158 Ud Öğrenme Metodu (Hacı Kadri Şençalar) 159 Ud ve Kanun Muallimi Hafız Mehmed Bey 160 Ud Yapımında Belli Başlı Önemli Noktalar ve Yapım Teknikleri 161 Ud’a Dair (1965) 162 Ud’a Dair (1966) 163 Ud’da Farklı Akordlar ve Transpoze İcralar 164 Ud’da ileri icra çalışmaları 165 Ud’da Teknik Geliştirme Egzersizleri ve Etüdler 166 Udi Afet (Apet) 167 Udî Ekrem Bey 168 Ûdî Hırant Öldü 169 Ûdî Nevres Bey 170 Uygulamalı Ud Metodu (Bahattin Turan) 171 Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız 172 Ülkemizde Kullanılan Yayınlanmış Ud Eğitimi Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi 173 Ünlü Vitüoz Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri 174 Üstat Şerif Muhittin Anlatıyor 175 XV. Yüzyıl Edvâr Kitaplarında Enstrümanlar 176 XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyâtı 177 XV. Yüzyılda Musiki Kuramı (Nazariyatı) ve Zeynü’l Elhân Fî-İlmi’t-Te’lîf Ve’l-Evzân 178 Yavuz Sultan Selim’e Yazılan Bir Kitâb-ı Edvâr 179 Yeni Başlayanlar İçin Ud Metodu (Sevgican Güngör) 180 Yorgo Bacanos’u Kaybettik 181 Yorgo Bacanos’un Taş Plaklardaki Gazel Eşliklerinin Teknik ve Makamsal Analizi 182 Yorgo Bacanos’un Ud Taksimleri 183 Yurdal Tokcan İcrasında Yenilikçi Ud Çalım Teknikleri 184 Yurdal Tokcan'ın Gözünden Şerif Muhiddin Targan 185 Zaman, Mekân, Müzik

 • Alanla ilgili ulaşabildiğimiz kaynaklarda eserler 1900 yılından itibaren başlamakta ve 1900 yılından 2000

 • yılına kadar senede ortalama 1-2 çalışma yapıldığı görülmektedir. 2000’li yıllardan itibaren yapılan çalışma

 • sayılarının yükselmeye başladığı ve 2016-2017 senelerinde ise çalışmalarda büyük bir artış olduğu tespit

 • Tablo 12: Ud Alıştırmaları ve Ud Metodlarının Yayın Tarihleri ve Frekansları Yayın Yılı f Yayın Yılı f 2002 1 Tarihsiz 1

 • Ulaşılan ud metodlarının ilki 1900 yılında, sonuncusu ise 2020 yılında yayımlanmıştır. Aradan geçen 120

 • çalışmalar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 1900-2000 yılları arasındaki 100 yıllık zaman diliminde 10

 • çalışma, 2000-2020 yılları arasındaki 20 yıllık zaman diliminde ise 11 çalışma yapıldığı tespit edilmiştir.

 • İncelenen çalışmaların hemen hemen tamamının 2000’li yıllardan sonra, en fazla çalışmanın ise 2017 ve 2019

 • Video paylaşım siteleri üzerinden süreklilik arz edecek şekilde yapılan paylaşımların tamamının 2010 yılında

 • paylaşılmaya başlandığı ve 2020 yılında paylaşımlarda büyük bir artış meydana geldiği, 2020 yılında meydana

 • Alanla ilgili ulaşabildiğimiz kaynaklar 1900 yılından başlamakta ve 1900 yılından 2000 yılına kadar senede

 • ortalama bir-iki çalışma yapıldığı görülmüştür. 1948 senesinde görülen artışın, 1947 ve 1948 senelerinde yayın

 • biyografik nitelikte çalışmalar olduğu tespit edilmiştir. 1900 senesinden 2000’li yıllara kadar -1948 senesi

 • hariç- benzer düşük frekanslara sahip çalışmalar 2000’li yıllardan itibaren artmaya başlamış, 2016-2017

 • senelerinde ise ciddi bir artış olduğu tespit edilmiştir. 2016 ve 2017 senelerinde meydana gelen bu artışın da

 • Ulaşılan ud metod ve alıştırma kitaplarının ise ilki 1900 yılında, sonuncusu 2020 yılında yayımlanmıştır.

 • oldukça az, diğer çalışmalar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 1900-2000 yılları arasındaki 100 yıllık zaman

 • diliminde 10 çalışma, 2000-2020 yılları arasındaki 20 yıllık zaman diliminde ise 11 çalışma yapıldığı

 • görülmüştür. Metodlarla ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların da hemen hemen tamamının 2000’li

 • yıllardan sonra, en fazla çalışmanın ise 2017 ve 2019 senelerinde yapıldığı görülmüştür.

 • 21. yüzyılda yapılan tüm çalışmaların, 20. yüzyılda yapılan çalışmaların neredeyse 2 katı kadar olduğu, 2000’li

 • öğrenciler tarafından yapıldığı ve çalışmaların tamamının 2000’li yıllardan sonra, en fazla çalışmanın ise 2017

 • ve 2019 senelerinde yapıldığı görülmektedir. Bu 11 akademik çalışmanın araştırma türlerine, veri toplama ve

 • Tespit edilen 129 videonun tamamının 2010 yılında paylaşılmaya başlandığı, 2020 yılında, paylaşımlarda

 • büyük bir artış meydana geldiği ve 2020 yılında meydana gelen bu artışın diğer yılların ortalamasının

 • neredeyse 6 katına çıktığı görülmektedir. Aralık 2019 ‘da ortaya çıkan ve küresel çapta etkili olan Covid-19

 • Arslan, F. (2017). İslam Medeniyetinde Mûsikî, Beyan Yayınları, İstanbul.

 • Bardakçı, M. (1986). Maragalı Abdülkadir, Pan Yayıncılık, İstanbul.

 • Behar, C. (2017). Kan Dolaşımı, Ameliyat ve Musiki Makamları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • Bodur, A. (2019). “Türkiye'de Ud Eğitimi İçin Yazılmış Metodların Karşılaştırmalı İncelenmesi”,

 • Ceylan, M. K. (2017). “Mehmed Fahri Kopuz ve Ali Salâhî Bey’in Ud Metotlarının Karşılaştırılması”,

 • İtil, H. (2011). “Ud Eğitimi ile İlgili Üç Yaklaşımın (Cinuçen Tanrıkorur, Mutlu Torun, Gülçin Yahya Kaçar)

 • Küçükgök, E. (2016). “Ülkemizde Kullanılan Yayınlanmış Ud Eğitimi Metotlarının Karşılaştırmalı Analizi”,

 • Özdemir, B. (2019). “Hâfız Mehmed’in Ud Muallimi Kitabının Çeviriyazımı ve Günümüz Perspektifinden

 • Şirinova, Z. (2008). “Şükrullah’ın İlmül-Edvarı”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE,

 • Tıraşcı, M. (2017). Türk Mûsikîsi Nazariyatı Tarihi, Kayıhan Yayınları, İstanbul.

 • Turabi, A. H. (2003). “Ebû Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî’nin Müzik Risâlelerinde Tesbit Edilen Terimler”,

 • MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2003/2):65-78.

 • Turabi, A. H. (1996). “el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara

 • Turabi, A. H. (2005). “İbnü’l-Müneccim ve Risâle Fi’l-Mûsikâ Adlı Eseri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat

 • Fakültesi Dergisi, 11/2005:201-222.

 • Uygun, M. N. (1996). “Safiyuddin Abdülmu’min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı”, Yayımlanmamış Doktora Tezi,

 • Yahşi, T. (2013). “Mufaddal B. Seleme'nin Kitabü'l-Melâhi ve Esmâiha Adlı Eserinin İncelenmesi”,

 • Yıldız, Z. (2011). “14. Yüzyılda Musiki Tasavvuru Hasan Kâşânî’nin “Kenzü’t-Tuhaf” Adlı Eseri”, İnsan ve

 • Toplum Dergisi, Cilt. 1 Sayı. 2 (2011):87-109.

                                                                                                    
 • Article Statistics