City-Ecological Development Framework Of Urbanized Environment In Greater Baku / Büyük Bakü’de Kentleşmiş Çevrenin Şehir-Ekolojik Kalkınma Çerçevesi

Author :  

Year-Number: 2022-50
Language : null
Konu :
Number of pages: 324-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The industrial revolution and rapidly developing cities have brought ecological problems with them. The housing-oriented development of the urban area has neglected other ecosystem services, and the cities have turned into places devoid of green spaces. However, cities, which are living spaces, are places where many natural and cultural elements coexist. The natural environment and socio-economic activities are important elements of the urban ecosystem. The healthy development of the urban ecosystem depends on the successful establishment of the relationship between the city and ecology. Urban ecology is a relatively new but vital concept for modern city planning and is even recognized as a new discipline or one of the main elements of modern city planning. An aesthetically beautiful and functional city should offer its users a life that is both compatible with the natural environment and taking into account ecosystem services. Today's people should plan the urban development in a scientific way, taking into account the ecological, economic and social characteristics of the region and taking into account the geopolitical position of the region. The development goals of the Great City of Baku, which has been developing with a focus on development in recent years, include "increasing the quality of life of the citizens, designing environmentally friendly spaces, establishing the city-ecosystem relationship, improving the ecological situation of the region, and the development of modern transportation". In this study, the basic principles of the new regional development plan for Baku were analyzed and suggestions were developed by examining the urban development and planning process of Baku, the capital of Azerbaijan, from past to present.

Sanayi devrimi ve sonrasında hızla gelişen kentler beraberinde ekolojik sorunlarıda getirmiştir. Kentsel alanın konut odaklı gelişimi, diğer ekosistem servislerini göz ardı etmiş kentler yeşil alandan yoksun birer mekan haline dönüşmüşlerdir. Oysa ki yaşam alanı olan kentler doğal ve kültürel bir çok unsurun bir arada bulunduğu mekanlardır. Doğal çevre ve sosyo-ekonomik faaliyetler kent ekosisteminin önemli öğeleridir. Kent ekosisteminin sağlıklı gelişimi kent ve ekoloji ilişkisinin başarılı bir şekilde kurulmasına bağlıdır. Kent ekolojisi, modern şehir planlaması için nispeten yeni fakat hayati bir kavramdır ve hatta yeni bir disiplin veya modern şehir planlanın ana öğelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Estetik açıdan güzel ve işlevsel bir kent kullanıcılarına hem doğal çevre ile uyumlu hem de ekosistem servislerini dikkate alan bir yaşam sunmaldır. Günümüz insanı kentsel gelişimi ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri göz önünde bulundurarak bölgenin jeopolitik konumunu dikkate alarak bilimsel temelli bir şekilde planlamalıdır. Son yıllarda kalkınma odaklı gelişmekte olan Büyük Bakü Şehri’nin gelişim hedefleri arasında “yurttaşların yaşam kalitesini arttırmak, çevre dostu mekanlar tasarlamak, kent-ekosistem ilişkisini kurmak, bölgenin ekolojik durumunu iyileştirmek, modern taşımacılığın gelişmesi” yer almaktadır. Bu çalışmada Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün geçmişten günümüze kentsel gelişimi ve planlama süreci incelenerek Bakü için yeni bölgesel kalkınma planının temel ilkeleri analiz edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The industrial revolution and rapidly developing cities have brought ecological problems with them. The housing-oriented development of the urban area has neglected other ecosystem services, and the cities have turned into places devoid of green spaces. However, cities, which are living spaces, are places where many natural and cultural elements coexist. The natural environment and socio-economic activities are important elements of the urban ecosystem. The healthy development of the urban ecosystem depends on the successful establishment of the relationship between the city and ecology. Urban ecology is a relatively new but vital concept for modern city planning and is even recognized as a new discipline or one of the main elements of modern city planning. An aesthetically beautiful and functional city should offer its users a life that is both compatible with the natural environment and taking into account ecosystem services. Today's people should plan the urban development in a scientific way, taking into account the ecological, economic and social characteristics of the region and taking into account the geopolitical position of the region. The development goals of the Great City of Baku, which has been developing with a focus on development in recent years, include "increasing the quality of life of the citizens, designing environmentally friendly spaces, establishing the city-ecosystem relationship, improving the ecological situation of the region, and the development of modern transportation". In this study, the basic principles of the new regional development plan for Baku were analyzed and suggestions were developed by examining the urban development and planning process of Baku, the capital of Azerbaijan, from past to present.

Keywords


 • Абрамов М., (1971). Апшеронский промышленный узел. Издательство «Азернешр», Баку.

 • Абрамов М., (1971). Апшеронский промышленный узел. Издательство «Азернешр», Баку. Алиева А., (1988)., Планировка и застройка города Баку. Издательство «Элм», Баку.

 • Bakı Şəhərinin Baş Planı 2040. URL: https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani?plan=baki-seherinin-bas-plani-2040 (erişim tarıhı 2020)

 • Bekci, B., Taşkan, G., Bogenç, Ç., (2013). A habitant-focused approach to the concept of eco-city at industrializedcities with a rural city character (Bartın-Karabük) Turkey sample, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 11 (2): 867-872

 • Вергунов, А., (1982)., Архитектурно-ландшафтная организация крупного города. Издательство "Стройиздат", Ленинград.

 • Çetin, M., (2016). Determination of bioclimatic comfort areas in landscape planning: A case study of Cide CoastlineTurkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology 4(9):800 DOI:10.24925/turjaf.v4i9.800-804.872 Efendizadeh R., (1986). The architecture of Soviet Azerbaijan. М.

 • Ercan, E.M., (2007). Kentlerimizin İçinde Bulunduğu Planlama ve Yönetim Sorunları. Planlama, 2007/2, 2007.

 • Фатуллаев, Ш., (1986). Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX - начала ХХ века. ИЗДАТЕЛЬСТВО "Стройиздат", Ленинград.

 • Гасанова, А., (1996). Сады и парки Азербайджана. Издательство "Ишыг", Баку

 • Новый генплан Баку должен учитывать демографические параметры /Хроника. Мировых новостей. 13.02.2013 г. URL: www.xronika.az (erişim tarıhı 2014)

 • Гинзбург, М., (1936). Вопросы синтеза искусств. Издательство "ОГИЗ-ИЗОГИЗ", Москва.Грушка, Э., 1969. Развитие градостроительства. Словацкая Академия наук. Братислава.

 • İkonnıkov, А. (2006). Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве (Mimarlıkta ve Kent Planlamada Mekan ve Biçim), yayınevi: Kom Kniga, 352 Sayfa, Moscova

 • Кахраманова, Ш. 2013. Региональный план развития Большого Баку – новый этап в развитииградостроительства Баку . "МАРХИ" 2(23) https://marhi.ru/AMIT/2013/2kvart13/kahramanova/abstract.php

 • Косицкий Я., Благовидова Н. 2007. Основы теории застройки и планировки городов. Издательство "Архитектура-С", Москва.

 • Lawton, M. (1970). Ecology and Aging, Spatial Behavior of Older Peoplw, L.A. Pastalan ve D.H. Carson, (der.), Ann Arbor, Michingan

 • Maltsev, А., (1997). Зрительное восприятие как информационный фактор непрерывности развития городскойструктуры (Kentsel Yapının Gelişiminin Devamlılığı Için Bir Bilgi Faktörü Olarak Görsel Algı.), Moskova Devlet Üniversitesi, Doktora Tezi, 399 sayfa, Moskova.

 • Matzarakıs A., (2006). Weather - and Climate-Related Information for Tourism. Tourism and Hospitality Planning & Development, Vol. 3, No. 2, August, , pp. 99

 • Partıgöç, N., (2017). Kentleşme Sürecinde Kırsal Alanların Mekansal Değişimi ve Dönüşümü: Denizli Kenti Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi, CİLT: 11, SAYI: 1, OCAK 2018

 • Рагон, М., 1969. Города будущего. Издательство "Мир", Москва.

 • Tkacchenko Т.N. Energy Efficiency of Green Technologies in Modern Urbocenosies / Tkachenko Т.N., Crist I.,Polevaya Y.V. // Research-and-technology collection ‘Energy efficiency in construction and architecture’. – Edit. 8. – Knuba K., 2016. – p. 387-392.

 • Херуэйн, Д., 1965. География городов. Издательство "Прогресс", Москва.

 • URL-1, 2010. https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani?plan=baki-seherinin-bas-plani-2040

 • URL-2, 2014 Новый генплан Баку должен учитывать демографические параметры /Хроника. Мировых новостей. 13.02.2013 г. URL: www.xronika.az (erişim tarıhı 2014)

 • URL-3 2020. Regional development plan of Greater Baku [network resource]. - URL: https://arxkom.gov.az/bakinin- bas-plani?plan=baki-seherinin-bas-plani-2040

                                                                                                    
 • Article Statistics