Sosyal Güvenlik Aracı Olarak Genel Sağlık Sigortasının Değerlendirilmesi: 2014-2018

Author:

Number of pages: 725-732
Year-Number: 2022-52

Abstract

Sosyal güvenlik, insan hakkı olmakla birlikte devletin yürütmekle yükümlü olduğu bir politikadır. Diğer sosyal politika tedbirleri gibi gelirin yeniden dağılımını sağlayan sosyal politika araçlarından biridir. Sosyal güvenlik sosyal politika aracı olarak sosyal adaleti gerçekleştirme hedefi ölçüsünde başarılı olabilir. Türkiye’de sosyal güvenlik reformu ile farklı finansman sistemine sahip sigorta türleri genel sağlık sigortası kapsamında birleştirilerek hizmet sunucusu rolünü sosyal güvenlik kurumu üstlenmiştir. Bu amaçla sosyal güvenlik reformu kapsamında genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir. Genel sağlık sigortası ile kamunun finansmana katılımı sağlanarak halkın sağlık hizmetine ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı 2012 yılından itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlanan genel sağlık sigortasına yönelik 2014-2018 yıllarını kapsayan değerlendirme yapmaktır. Yeni bir modele uyum ve eksik yönlerine yönelik revizyon çalışmaları yapmak genellikle uygulama sonrası 2 yılı kapsar. Dolayısıyla değerlendirme için başlangıç yılı 2014 olarak seçilmiş ve 2018 yılı değerlendirme bitiş yılı olarak belirlenmiştir. Genel sağlık sigortası uygulamasına ait veriler sigortalı nüfus, sosyal güvenlik kapsamı, sağlık harcama dağılımı, genel sağlık sigortası prim alacakları ve aktif/pasif dağılımı olarak değerlendirilmiştir. Sosyal güvenlik sistemini yakın dönemde nüfusun yaşlanması, sağlık hizmeti talep artışı ve ekonomik kayıpların ürettiği sorunlara çözüm üretmek için zorlu bir sınav beklemektedir.

Keywords

Abstract

Although social security is a human right, its implementation is a policy under the state's responsibility. It is one of the social policy tools that enable the redistribution of income such as other social policy measures. Social security can succeed as a social policy tool to the extent that it aims to achieve social justice. With social security reform in Turkey, insurance types with different financing systems were combined within the scope of general health insurance and the social security institution assumed the role of the service provider. For this purpose, general health insurance was implemented within the scope of the social security reform. General health insurance is aimed to facilitate public access to health services by ensuring public participation in financing. This study aims to make assess the general health insurance, which has been compulsorily implemented since 2012, covering the years 2014-2018. Adapting to a new model and making revisions for the shortcomings usually takes 2 years after implementation. Therefore, the starting year for the evaluation was chosen as 2014, and 2018 was determined as the end year of the evaluation. The data of the general health insurance application were evaluated as the insured population, social security coverage, the distribution of health expenditure, general health insurance premium receivables, and active/passive distribution. In the near term, a tough challenge awaits the social security system in producing solutions to problems generated by population aging, increased demand for health care, and economic losses.

Keywords