Genç -Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Milli Takım Sporcularının Öz-Duyarlıkları ve Yaşam Doyum Durumlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-54
Number of pages: 840-850
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya tarihinin en eski spor branşlarından biri olan güreş, Türk spor tarihinde en çok madalya kazanılan spor dalıdır. Bu başarıda, ata sporu olarak nitelendirilen güreşe sporcuların tüm benlikleriyle katılım sağlamaları belirleyicidir. Bu çalışmada,  Güreş Millî Takım kampında bulunan yıldız-genç kategorisindeki erkek sporcuların yaşam doyumları ile öz-duyarlık düzeyleri arasındaki ilişki incelenmek istenmiştir. Bu çalışmaya yönelik  veri toplanma amaçlı gerekli izinler alınmıştır.  Bu çalışma Millî Takım kampında bulunan 42 sporcuya Kişisel Bilgi Formu , Yaşam Doyumu Ölçeği ve Öz-Duyarlık Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Veriler analiz edilirken Korelasyon Analizi ve Çok Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız gruplar t-testi  tekniklerinin uygulanmıştır. Çalışmanın  verileri incelendiğinde , yaşam doyumunun öz-duyarlık ölçeğinin olumlu alt boyutları olan öz-sevecenlik, bilinçlilik ve paylaşımların farkında olma ile pozitif ilişkili olduğu ; öz-duyarlık ölçeğinin  olumsuz alt boyutları olan öz-yargılama, izolasyon ve aşırı özdeşleşme ile negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgularla ilgili alan yazını karşılaştırılarak konuyla ilgili araştırma yapacaklara öneriler sunulmuştur. Üst düzey sporcularının kendilerine ait duyarlılıkları ve yaşamlarına yönelik doyumları üzerine yapılacak araştırmalar, sporcuların ruhsal bütünlüklerine yönelik veriler elde edilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Wrestling, one of the oldest sports branches in world history, is the sport with the most medals in Turkish sports history. In this success, it is decisive that the athletes participate in wrestling, which is described as an ancestral sport, with their whole selves. Throughout this research, the correlation between the self-compassion levels and life satisfaction of the athletes in the junior-cadet category in the Wrestling National Team camp was investigated. Personal information , life satisfaction scale and self-compassion scales are used in the collection of data among 42 athletes in the National team. In conslusion of the usage of Correlation Analysis and Multidirectional Analysis of Variance techniques, life satisfaction was positively related to self-compassion, consciousness and awareness of sharing, which are positive sub-dimensions of self-compassion; It has been found out that self-compassion is negatively linked to the negative sub-dimensions of self-judgment, isolation and over-identification. Comparing the literature on the findings obtained, suggestions are presented to those who will conduct research on the subject. Researches on the sensitivities of high-level athletes and their satisfaction with their lives will provide data on the mental integrity of the athletes.

Keywords