6. Sınıf Öğrencilerinin Küresel Isınma Konusundaki Oluşturdukları Metaforlar

Author:

Year-Number: 2022-54
Number of pages: 851-863
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, altıncı sınıf öğrencilerinin “Küresel Isınma” kavramına yönelik sahip oldukları metaforları belirlenmiştir. Araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sivas ilinde bulunan 500 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış anket formu yoluyla elde edilmiştir. Açık uçlu anket sorusu ‘‘Küresel Isınma …………ya benzer/gibidir. Çünkü …………’’ şeklindedir. Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; öğrenciler küresel ısınma kavramı için 84 metafor üretmişlerdir. Bu kavramlar içinde üretilen metaforların yüzde olarak en fazla olan metaforların buzulların erimesi, güneş ve sıcak olduğu tespit edilmiştir. Bulgurların önceki çalışmalar ile örtüştüğü belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the metaphors of the sixth grade students towards the concept of "Global Warming" were determined. The research was carried out with 500 students in Sivas province in the 2019-2020 academic year. Research data was obtained through a semi-structured questionnaire form. Open ended questionnaire question is similar to / like 'Global Warming …………'. Because ………… ”. Content analysis method was used to analyze and interpret the collected data. According to the findings obtained from the research; students produced 84 metaphors for the concept of global warming. The metaphors, which are the highest percentage of metaphors produced in these concepts, were found to be melting of glaciers, sun and hot. It is determined that the bulgur coincides with the previous studies.

Keywords