Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu Projesine Katılan İngilizce Öğretmenlerinin Yurtdışındaki İngilizce Eğitimine İlişkin Gözlemlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1046-1055
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından hibelendirilen Karaman İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2021 yılında kabul edilen ve 2022 yılında uygulanan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında, projenin ilk yıl hedefi olan ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı;  öğrencilerin İngilizceye karşı olumlu tutum, ilgi, isteklilik, katılım ve motivasyonlarını artıracak eylem planlarını uygulayabilmek için katılım gösteren öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumunda çalışan ve ilgili projeye katılan otuz yedi İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Proje kapsamında dört Avrupa ülkesi olan Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Avusturya’ya giden öğretmenlerden veriler elde edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler ‘İngilizce Öğretmenlerinin Yeterliklerini Artırmak’ temalı yurtdışı işbaşı gözlem faaliyeti günlük raporu şeklinde hazırlanan forma öğretmenlerin gözlemlerini not etmeleriyle toplanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi ile yapılmıştır. Araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini artırmak için katılımcı teyidi ve uzman incelemesine başvurulmuştur. Araştırma verilerini analiz etmek için nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda; Fiziksel Donanım ve Teknolojik Donanım alt temalarıyla oluşturulan ‘Alt Yapı’, Öğrenci Başarısına Odaklanma, Sınav Odaksız Eğitim, Öğrenci Odaklı Esnek Müfredat ve Seviye Sınıflar alt temalarıyla oluşturulan ‘Öğrenci Merkezlilik’,  Web 2. 0 Araçları, Çevrimiçi Ders Takibi ve İnteraktif Kaynak Kitap alt temalarıyla oluşturulan ‘Teknoloji Kullanımı’, Aktif Katılımlı Öğrenme, Grupla Çalışma, CLIL Metodu, Yabancı Dil Konuşma Becerisi, Proje Tabanlı Öğrenme, Isınma Etkinlikleri, Çift Dilli Eğitim Programı ve Materyal Kullanımı alt temalarıyla oluşturulan ‘Öğretim Yöntemleri’, Önleyici Rehberlik, Kaynaştırma Eğitimi, Uzmanlık Alanlarına Göre Ayrılmış Rehberlik Hizmetleri alt temalarıyla oluşturulan ‘Rehberlik Hizmetleri’, Çok Yönlü Değerlendirme, Geri Bildirim ve Uluslararası Sınavlar alt temalarıyla oluşturulan ‘Değerlendirme Yöntemleri’ temalarına ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularından elde edilen verilere dayanarak İngilizce öğretimi ile ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, within the scope of the Erasmus+ Program School Education Accreditation of the Karaman Provincial Directorate of National Education, which was funded by the European Union Education and Youth Programs Center (Turkish National Agency) in 2021 and implemented in 2022, the first year goal of the project was 'Increasing the Competencies of English Teachers'. ; It is aimed to examine the opinions of the participating teachers in order to implement the action plans that will increase the students' positive attitude, interest, willingness, participation and motivation towards English. The study group of the research consists of thirty-seven English teachers working in the educational institution affiliated to the Karaman Provincial Directorate of National Education and participating in the relevant project. Within the scope of the project, data were obtained from teachers who went to four European countries, Greece, Hungary, Czech Republic and Austria. The data used in the research were collected by noting the observations of the teachers on the form prepared in the form of the daily report of the job shadowing abroad activity themed "Increasing the Competencies of English Teachers". The research was conducted with document analysis, which is one of the qualitative research methods. In order to increase the validity and reliability of the research, participant confirmation and expert review were used. Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used to analyze the research data. As a result of the analysis; 'Basis' created with the sub-themes of Physical Hardware and Technological Hardware, 'Student Centered' created with the sub-themes of Focusing on Student Success, Exam-Free Education, Student-Oriented Flexible Curriculum and Level Classes, Web 2.0 Tools, Online Course Tracking and Interactive Source Book sub-themes 'Teaching Methods' created with sub-themes of 'Technology Use', Active Participation Learning, Group Working, CLIL Method, Foreign Language Speaking Skill, Project-Based Learning, Warm-Up Activities, Bilingual Education Program and Material Use, Preventive Guidance, Inclusion Education, The themes of 'Guidance Services', which were created with the sub-themes of Guidance Services separated according to Areas of Expertise, and 'Assessment Methods', which were created with the sub-themes of Multi-Dimensional Assessment, Feedback and International Examinations were reached. Based on the data obtained from the findings of the research, various suggestions have been made about teaching English.

Keywords