Müze Peyzaj Tasarımlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Troya Müzesi Örneği

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1170-1179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzeler, bir kentin tarihini kapsayan ve geçmiş ile geleceği birleştiren önemli mekanlardır. Aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan da kente katkı sağlayan önemli bir fonksiyonu yerine getirir. Birçok farklı kültüre ve etnik kökene ev sahipliği yapan müzeler sürdürülebilir rekreasyonel alanlar olarak görülmektedir. Geçmiş toplumları ve tarihi yansıtan bu yerler kent içerisindeki peyzajında önemli parçalarıdır. Tarihin gelecek kuşaklara aktarımı, korunması ve kültürel sürekliliğinin sağlanması peyzaj tasarımının ilkelerinden sürdürülebilirlik kavramı ile öne çıkmaktadır. Tarihin günümüze ulaşmasını ve korunarak devamlılığının sağlanmasına yardımcı olan müzelerin, ekolojik yaklaşımlarla birlikte peyzaj tasarım ilkeleri dikkate alınarak tasarlanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Araştırma, birçok medeniyete ve tarihe ev sahipliği yapmış olan Çanakkale Troya Müzesi’nin peyzaj tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşımlar açısından değerlendirilmesini ele almaktadır. Araştırma kapsamında yapılan literatür taramaları sonucunda müzelerin, peyzaj tasarım ilkeleri kapsamında incelenmesi sonucunda yetersiz sürdürülebilir açık yeşil alanların çözümüne olumlu katkı sağladığı görülmüş ve araştırma alanı bu kapsam doğrultusunda seçilmiştir. Araştırma alanı olan Çanakkale Troya Müzesi Çanakkale kentine ait farklı kültür ve tarihi içerisinde barındırmasıyla kullanıcıya rekreatif açıdan çeşitli olanaklar sağlamakta ve alternatifler sunmaktadır. Araştırma yöntemi olarak gerekli incelemeler, yerinde gözlem, analiz ve değerlendirme aşamaları kullanılmıştır. Aynı zamanda Çanakkale Troya Müzesi’nin tasarımı ve yapım aşamasına ait belgeler gerekli kurum ve kuruluşlardan temin edilmiştir. Elde edilen veriler kapsamında araştırma alanına ait peyzaj tasarımının eksiklikleri incelenmiştir. Sonuç olarak araştırma alanının peyzaj tasarımının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini amaçlayan çalışmada ekolojik koruma-kullanma dengesine katkı sağlayacak noktalar belirlenerek bu konulara dikkat çekilmiştir. Araştırma kapsamında sürdürülebilir ekolojik dengenin devamlılığının sağlanması ve korunmasına yönelik öneriler getirilmiştir. Aynı zamanda araştırma, müzenin doğal çevresiyle uyumunun arttırılmasına yönelik ve kullanıcı sayısın arttırılmasına yönelik öneriler de getirmektedir.

Keywords

Abstract

Museums are important places that cover the history of a city and combine the past and the future. At the same time, it fulfills an important function that contributes to the city economically, socially and culturally. Museums, which host many different cultures and ethnicities, are seen as sustainable recreational areas. These places, which reflect the past societies and history, are important parts of the landscape in the city. The concept of sustainability, which is one of the principles of landscape design, stands out with the transfer of history to future generations, its preservation and cultural continuity. It is gaining importance day by day that the museums, which help to preserve the history and ensure its continuity, are designed by considering the principles of landscape design together with ecological approaches. The research deals with the evaluation of Çanakkale Troy Museum, which has hosted many civilizations and history, in terms of sustainability and ecological approaches, taking into account the landscape design principles. As a result of the literature review made within the scope of the research, it was seen that the museums were examined within the scope of landscape design principles, and it was seen that they contributed positively to the solution of insufficient sustainable open green spaces, and the research area was chosen in line with this scope. Çanakkale Troy Museum, which is the research area, provides various opportunities and alternatives to the user in terms of recreation with its different culture and history of the city of Çanakkale. Necessary investigations, on-site observation, analysis and evaluation stages were used as a research method. At the same time, the documents regarding the design and construction phase of the Çanakkale Troy Museum were obtained from the necessary institutions and organizations. Within the scope of the data obtained, the deficiencies of the landscape design of the research area were examined. As a result, in the study aiming to develop the landscape design of the research area in a sustainable way, the points that will contribute to the ecological protection-utilization balance have been determined and attention has been drawn to these issues. Within the scope of the research, suggestions were made to ensure the continuity of the sustainable ecological balance and to protect it. At the same time, the research also brings suggestions for increasing the harmony of the museum with its natural environment and increasing the number of users.

Keywords