Tekstil İhracatının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-57
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-24 10:36:44.0
Language : Türkçe
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 1377-1385
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada tekstil ihracatındaki ekonomik faaliyetlerin etkilerinin 1980-2021 ve 2001-2021 dönemleri arasında Türkiye ekonomisi üzerinde ekonomik büyümeye katkı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Yapılan çalışmada iki temel model kurulmuştur. Bunlardan ilki için bağımlı değişken ihracat olurken ikincisi için ise bağımlı değişken tekstil ihracatıdır. Oluşturulan modeller doğrultusunda tekstil ihracatının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Türkiye ekonomisi açısından ele alınmıştır. Araştırma yöntemi olarak Birim kök sınaması ve Granger nedensellik analizi kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye ekonomisine yönelik oluşturulan modellerde, model 1 için 1980-2021, model 2 için ise tekstil ihracatına yönelik veri eksikliğinden dolayı 2001-2021 dönemi değerlendirilmiştir. Analiz kısmında ulaşılan sonuçlara göre belirlenen dönem bazında ilgili değişkenler arasında her iki model açısından iki yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the effects of economic activities in textile exports between 1980-2021 and Between the 2001-2021 periods, it was investigated whether it contributed to the economic growth on the Turkish economy. In the study, two basic models were established For the first of these models, the dependent variable is exports, while for the second, the dependent variable is textile exports. In line with the models created, the effect of textile exports on economic growth is discussed in terms of the Turkish economy. Unit root test and Granger causality analysis were used as research methods. In the study, the models produced for Turkey were evaluated according to the price of 1980-2021 for model 1 and 2001-2021 for model 2, since it is for textile products. According to the results obtained in the analysis part, it has been determined that there is a bidirectional causality relationship between the relevant variables on the basis of the determined period in terms of both models.

Keywords