Alternatif Bir Dış Politika Okuması: Popüler Kültür

Author:

Year-Number: 2022-57
Number of pages: 1415-1420
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyada bilişim teknolojilerinin artmasıyla birlikte ulusal devlet tanımlaması gittikçe önemini yitirmeye başlamıştır. Günümüz literatüründe “Küresel Köy” ve “Siber Vatan” gibi terimler hızla yaygınlaşmaktadır. Bu dönüşümün en önemli nedeni, sosyal medya platformlarının kültürler arasında hızlı bir dönüşüme ve geçişkenliğe yol açmasıdır. Popüler kültürün günümüzdeki en etkin aracı olan sosyal medya platformları Z Kuşağının tek tip insan modeline evrilmesine yol açmaktadır. Tek tip insan modelinin bir diğer ritüeli ise sınır aşan kültürel hareketlilik olmuştur. Popüler kültür günümüzde basit bir endüstri olmanın ötesinde, bir uluslararası kültür ve ticaret akımı haline gelmiştir. Ülkelerin dış politikalarında karar alma süreçleri, antik çağlardan itibaren kültür ile iç içe olmuştur. Realist teorinin öne sürdüğü devlet tekelindeki dış politika süreci, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Özellikle Z kuşağı, uluslararası ilişkilerin yüzyıllar öncesinden kalan geleneksel kurallarını ve karmaşık yapısını anlamak istememktedir. Devletlerin yeni kuşaklarla iletişim kurabilmesinin tek yolu, bu kuşağın tüketim alışkanlıklarını belirleyen popüler kültür öğelerini kullanmalarına bağlı hale gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, ekonomi ve politika alanlarında önemi gün geçtikçe artan popüler kültürün ve bu kültürün öğelerinin, dış politika oluşturma süreçlerine etkilerini ortaya koymak ve devletlerin dış politika karar alma süreçlerine alternatif bir bakış açısı ortaya koymaktır.

Keywords

Abstract

With the increase in information technologies in the world, the definition of national state has begun to lose its importance. In today's literature, terms such as "Global Village" and "Cyber ​​Homeland" are rapidly becoming widespread. The most important reason for this transformation is that social media platforms lead to a rapid transformation and transition between cultures. Social media platforms, which are the most effective tools of popular culture today, cause Generation Z to evolve into a uniform human model. Another ritual of the uniform human model has been cross-border cultural mobility. Today, popular culture has become an international culture and trade movement beyond being a simple industry. Decision-making processes in foreign policies of countries have been intertwined with culture since ancient times. The foreign policy process in the state monopoly put forward by the realist theory has lost its validity today. Especially the Z generation does not want to understand the traditional rules and complex structure of international relations from centuries ago. The only way for states to communicate with new generations has become dependent on the use of popular culture elements that determine the consumption habits of this generation.

The aim of this study is to reveal the effects of popular culture and its elements, whose importance is increasing day by day in the fields of economy and politics, on foreign policy making processes and to present an alternative perspective to the foreign policy decision-making processes of states.

Keywords