Dinlerarası Diyalog İle İlgili Soru Ve Şüphelere Cevaplar

Author:

Year-Number: 2022-59
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-02 23:58:31.0
Language : Türkçe
Konu : Dinler Tarihi
Number of pages: 1961-1974
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müslümanlar açısından dinlerarası diyaloğun ve farklı din ve kültüre sahip kimselerle bir arada hayat sürmenin hem dinî temelleri mevcuttur, hem de, entelektüel esasları. Bu çerçevede bu temelleri işletmek ve dünyamızın müşterek yaşamı içerisinde Müslümanlar da etkili bir rol almak arzu ediyorlarsa, tarihte pek çok güzel misallerini gördüğümüz bu anlayışı tekrar gündeme getirmek, yeniden değerlendirmek durumundadırlar. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde ne dînî, ne de entelektüel bir mani vardır. Öyleyse bilim ve teknolojinin bize verdiği imkânlarla küçülerek bir köy haline gelen bu yerkürede; kişiler, toplumlar, uygarlıklar arasında diyalog mecburi bir gereklilik olmuştur. Medeniyetlerin çatışması üzerine inşa edilen tezlerin ve geliştirilen teorilerin, yirmi birinci yüzyılda itibar görmemesi ve dünya barışının sağlanabilmesi için dinlerarası diyaloğa önem vermek gerekir.

Dinlerarası diyalog; “İslâm’ın beş şartından altıncısı, îmanın altı esasından yedincisidir ve her bir Müslüman diyalog yapmakla mükelleftir.” diye bir hüküm yoktur. İsteyen faydalı görüp kabul eder ve yapar, istemeyen de kabul etmez. Kabul edip yapanlar, yapmayanları “niçin kabul etmiyor ve yapmıyorsunuz” diye, kabul etmeyenler de “niçin diyalog yapıyorsunuz, siz dinden taviz veriyorsunuz vs.” diyerek tenkit etmemelidir.

Bu makalemizde, dinlerarası diyaloğu kabul etmeyenlerin bazı soru ve şüphelerine cevaplar vermeye gayret edeceğiz.

Keywords

Abstract

For Muslims, interfaith dialogue and living together with people of different religions and cultures have both religious and intellectual foundations. If Muslims want to reactivate these foundations within this framework and take an active role in the common life of our world, they have to bring this understanding, which we have seen many beautiful examples in history, to the agenda again, re-evaluate and think. There is neither a religious nor an intellectual obstacle in front of us to actualize this. So, in our world, which has become a big village by shrinking with the opportunities provided by science and technology; dialogue between people, societies and civilizations has become an inevitable obligation. It is necessary to pay attention to interfaith dialogue so that the theses and theories built on the clash of civilizations are not respected in the present years and world peace can be achieved.

Interfaith dialogue; "The sixth of the five pillars of Islam, the seventh of the six pillars of faith, and every Muslim is obliged to dialogue." There is no such provision. Those who want see it useful and accept it and do it, and those who do not want do not accept it. Those who accept and do, and those who do not, ask "why do you not accept and do it", and those who do not accept "why are you making a dialogue, you are making concessions from religion, etc." he should not criticize.

In this paper, we will try to answer some of the questions and doubts of those who do not accept interfaith dialogue.

Keywords