A Tükenmişlik Ölçeği-35’in Geliştirmesi ve İlk Geçerlik Çalışmaları

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1858-1868
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, önce tükenmişliğin değerlendirilmesine yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi, daha sonra geliştirilen ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak araştırmacılar tarafından, ilgili çalışmalar doğrultusunda, tükenmişliği değerlendirme amacıyla 143 madde belirlenmiştir. Bu doğrultuda iki farklı katılımcı grubunda iki ayrı çalışma yürütülmüştür. Birinci çalışmada, kesitsel desen kullanılarak kolay örnekleme yoluyla çeşitli meslek ve kurumlardan seçilen 680 çalışandan (18-65 yaşları arasında (ort. = 32,98 ± 11,16 yıl) 377 kadın ve 303 erkek) veri toplanmıştır. Geçerlilik çalışması için tüm katılımcılara, madde havuzu (143 madde) ile birlikte Tükenmişlik Ölçeği verilmiştir. Ölçek maddeleri, madde tepki kuramı (iki parametreli doğrusal model), açıklayıcı faktör analizi ve madde analiziyle incelenmiştir. Bu çalışma ile bu analizler kullanılarak hedef ölçek için 35 madde seçilmiştir. Bu çalışmada, geliştirilen ölçek 0,93 iç tutarlılık güvenirlik katsayısı göstermiştir. İkinci çalışmaya, 414 çalışan (19-63 yaşları arasında (ort. = 34,25 ± 9,69 yıl) 216 kadın ve 198 erkek) katılmıştır. Bu aşamada kriter bağıntılı geçerlik çalışması için tüm katılımcılar, A Tükenmişlik Ölçeği-35 ve Tükenmişlik Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Bu çalışmada, yeni geliştirilen ölçek 0,93 iç tutarlılık güvenirlik katsayısı göstermiştir. Ayrıca yeni geliştirilen ölçek ile diğer ölçek arasındaki korelasyon katsayısının 0,93 olduğu görülmüştür. Başka geçerlik çalışmalarına ihtiyaç duyulsa da elde edilen sonuçlar, yeni geliştirilen ölçeğin temel test gerekliliklerini karşıladığını göstermiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the initial aim is to develop a scale for the assessment of burnout, to evaluate the psychometric characteristics of the developed scales. Initially, researchers defined 143 items in line with the related studies assessing burnout. In order to achieve this, two studies were conducted in two different participant groups. Using a cross-sectional design, data were collected from 680 employees (377 female and 303 male, ages in between 18-65 years (M = 32.98 ± 11.16 year)) selected from diverse occupations and organizations through convenience sampling in the first study. All of the participants received, the Burnout Scale along with the item pool (143 items) for the validity study. Items of the scale were examined by item response theory (two-parameter logistic model), explanatory factor analysis and item analysis. Through this study 35 items were selected for the target scale using these analyses. This newly developed scale revealed 0.93 internal consistency coefficients in this study. In the second study, 414 employees (216 female and 198 male, ages in between 19-63 years (M = 34.25 ± 9.69 year)) were included. In this phase, all participants completed A Burnout Scale-35 and Burnout Scale for criterion related validity. The scale, which was new developed scale, revealed 0.93 internal consistency coefficients in this study. In addition, it was observed that correlation coefficient between the new developed scale and other scale was 0.93. Although the need for further validity studies, initial results shows that the new developed scale has met the basic psychometric requirements.

Keywords