Hanehalkı Karbon Ayak İzinin Yavaş Kent Ölçeğinde İrdelenmesi; Bolu - Mudurnu Örneği

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1975-1986
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karbon salınımının temel sebebi;  yayılmacı kent yapısı, fosil yakıt bağımlılığı, insanların tüketim alışkanlıkları olarak bilinir. Her bireyin tüketim davranışları, yaşam şekli, yaşam standartı  vb. unsurlar,  doğada karbon salınımına sebep olmaktadır. Yavaş kentler,  artan tüketim kültürüne bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir tüketim ve yerel üretimi destekleyen bir hareket olarak gelişmiştir.

Çalışmanın amacı; Yavaş kenti Mudurnu’da karbon ayak izini, hane halkı ve bireysel tüketim davranışlarından elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirmektir. Mudurnu’da hane halkı enerji tüketimi, (elektrik, kömür, odun, tüp gaz, doğalgaz kullanımı) bireysel araç kullanımı,  gıda üretim-tüketim ilişkisi (organik yiyecek tercihi, et-süt tüketim oranları, yerel gıda üretimi, hazır gıda tüketimi vb.), yaşam tarzındaki bireysel harcamalar, geri dönüşüm faaliyetleri  vb. nitel, nicel faktörlere dayandırılarak anket araştırması yapılmıştır.  Hane halkı ayak izi ve bireysel karbon ayak izi tespit edilmiştir. Karbon ayak izi hesaplamasında “carbonindependent.org” veri tabanı kullanılmış olup,  anket çalışması, karşılıklı görüşme, saha gözlem araştırmaları ile birlikte yürütülmüştür. Çalışmada evsel ısınma sebebi ile hane halkı ve bireysel karbon ayak izinin yüksek olduğu görülmüştür. Evsel ısınma ve yeşil enerji kapsamında Dünya ve Türkiye’den yavaş kent örnekleri incelenmiştir.  Hane halkının karbon ayak izi konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğu savı üzerinden Mudurnu’da karbon ayak izi azaltılmasına yönelik genel çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The main reason for carbon emission; expansionist urban structure, fossil fuel dependence, people's consumption habits are known as. Elements such as consumption behaviors, lifestyle and living standards of each individual cause carbon emissions in nature. Slow cities emerged as a reaction to the increasing consumption culture. It has developed as a movement that supports sustainable consumption and local production.

The aim of the study is; To evaluate the carbon footprint in the slow city of Mudurnu on the basis of the results obtained from household consumption behaviors. In Mudurnu, a survey has been conducted based on qualitative and quantitative factors such as household energy consumption (electricity, coal, fuel wood, gas cylinder, natural gas use), individual vehicle use, food-consumption relationship (organic food preference, meat-milk consumption rates, local food production, convenience food consumption, etc.), individual expenditures in lifestyle, recycling activities. Household footprint and individual carbon footprint have been determined. The "carbonindependent.org" database has been used to calculate the carbon footprint, and a survey was conducted together with interviews and field observation studies. In the study, it has been observed that household and individual carbon footprints are high due to domestic heating. Within the scope of domestic heating and green energy, slow city examples from the world and Turkey have been examined. On the basis of the argument that households need to be informed about carbon footprint, general inferences have been made for carbon footprint reduction in Mudurnu.

Keywords