Disiplinlerarası Sanat: Bilim ve Sanat Arasında Köprü Kurmak

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 2034-2040
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat çağlar boyunca fen, matematik, teknoloji ve temel bilimler ile aynı doğrultuda ilerlemiş ve gelişmiştir. Her çağda bilim ve teknoloji ile ilgili gelişmeler bireyin dünyayı anlama ve sorgulama biçimini etkilemiştir. Sanat bilimi, bilim ise sanatı etkilemiştir ve etkilemektedir. Bu nedenle sanatın farklı disiplinlerde kullanımı bireyin gelişimi, eğitimi ve yaratıcılığının gelişiminde temel stratejiler ve faydalar sunmaktadır. Disiplinlerarası çalışmak ve sanat ile bilimi entegre etmek, bilim ile sanat arasına duvarlar inşa etmek yerine, köprüler kurma çabasıdır. Sanat ve bilim kavramları birbirinden farklı kavramlar gibi görünmelerine rağmen, yüzyıllar boyunca benzerlikleri ve farklılıkları açısından birbirlerinden etkilenmişler ve birbirlerini etkilemişlerdir. Bugün, yaşanılan toplumsal gelişmeler ile bilgiyi üretme, işleme, geliştirme ve kullanma teknolojisi değişmiştir. Bu değişimlerle birlikte devreye tasarım ve yaratım süreci girmektedir. Her ne kadar günümüzde bilim ve sanat ilişkisi net olarak görülmese de yaratıcılık ve tasarım boyutunda bilimsel bilginin temelini oluşturmaktadır. Bu bilgiler ışığında araştırmada fen, matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda sanatın nasıl kullanıldığı, nasıl entegre edildiği ve etkilerinin neler olduğu konusunda ilgili literatür incelemesi yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada, bilim ve sanat ilişkisinde yaratıcılık, estetik, gerçeklik ve tasarım gibi ortak boyutların olduğu ve yüzyıllar boyunca bilimsel bilginin üretiminde sanatsal yaratıcılık,  işlenmesi boyutunda estetik güzellik olgusu, geliştirme ve kullanımında ise sanatsal tasarım kavramlarının etkili olduğu ve olmaya devam edeceği sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

Art has progressed and developed in line with science, mathematics, technology and basic sciences throughout the ages. Developments in science and technology in every age have affected the way an individual understands and questions the world. Art has influenced science, and science has influenced and affects art. For this reason, the use of art in different disciplines offers basic strategies and benefits in the development of the individual's development, education and creativity. Working interdisciplinary and integrating art and science is an effort to build bridges between science and art instead of building walls. Although the concepts of art and science seem to be different from each other, they have been influenced and influenced each other for centuries in terms of their similarities and differences. Today, with the social developments experienced, the technology of producing, processing, developing and using information has changed. With these changes, the design and creation process comes into play. Although the relationship between science and art is not clearly seen today, it forms the basis of scientific knowledge in terms of creativity and design. In the light of this information, it is aimed to make a literature review on how art is used, how it is integrated and what its effects are in fields such as science, mathematics, technology and engineering. In the research, there are common dimensions such as creativity, aesthetics, reality and design in the relationship between science and art, and it has been concluded that for centuries, artistic creativity in the production of scientific knowledge, aesthetic beauty in its processing, and artistic design concepts in its development and use have been and will continue to be effective.

Keywords