Metaverse Sanal Evren Projelerinin Gayrimenkul Sektörü Üzerine Etkileri: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2023-60
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-29 22:46:09.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 2157-2166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanal evren olarak tanımlanan “metaverse”, özellikle son günlerde avantajları ve dezavantajları açısından çokça tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. “Meta” ve “evren” terimlerinin birleşimiyle ortaya çıkan bu kavram sanal ve gerçek dünyanın füzyonu olarak da tanımlanabilmektedir. Metaverse sanal evreninde insanlar, sanal temsilcileri olan avatarları ile var olmakta, aynı zamanda diğer kullanıcıların avatarları ve evrende yer alan dijital nesnelerle de etkileşim içerisine girebilmektedir. Dolayısıyla metaverse, özellikle e-ticaret, oyunlar, sosyalleşme, eğitim, sağlık, finans, gayrimenkul gibi çeşitli projelerde kullanılmaktadır. Bu projeler içerisinde gayrimenkul sektöründeki gelişmeler ülkelerin ekonomilerinde önemli bir  yer tutmaktadır. Bu projeler kapsamında işletmeler ve bireyler özellikle kripto paralar kullanarak gayrimenkul yatırımları yapabilmektedir. Günümüzde global işletmeler bu evrende gayrimenkul alımları yaparak ziyaretçilerine ve müşterilerine farklı deneyimler sunarak ülkelerin ekonomik büyümelerinde de belirleyici rol oynamaktadır. 

Bu çalışmada sanal evren metaverse projelerinin Türkiye ekonomisi gayrimenkul sektörüne arz yönlü etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda nitel veri toplama aracı olan “görüşme” türlerinden “yarı-yapılandırılmış görüşmeler” tekniği tercih edilmiştir. Ayrıca “kartopu” ya da “zincir örnekleme yöntemi” kullanılarak gayrimenkul sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren 15 paydaş ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular “içerik analizi” aracılığıyla değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, metaverse projelerinin kullanıcıların yoğun olarak ilgisini çektiğini ve gayrimenkul sektöründe işletmeler açısından müşteri sadakati yarattığını göstermektedir. Nitekim, işletmelerin müşterilerine sunduğu gayrimenkuller yatırım amaçlı olarak daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, sanal evren metaverse projelerinin Türkiye ekonomisi gayrimenkul sektörü üzerinde anlamlı ve pozitif etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The "metaverse", defined as the virtual universe, is a concept that has been discussed a lot in terms of its advantages and disadvantages, especially recently. This concept, which is a combination of  the terms "Meta" and "universe", can also be defined as the fusion of the virtual and real world. In the Metaverse virtual universe, people exist with their avatar, which has virtual representatives, but can also interact with other users' avatars and digital objects in the universe. So if it is metaverse, especially e-commerce, games, socialization, education, it is used in various projects such as health, finance, real estate. In these projects, developments in the real estate sector are a key factor of the countries' economies. Within these projects, companies and individuals can make real estate investments, especially using crypto currency. Today, global companies are also playing a decisive role in the economic growth of countries by buying real estate in this universe, giving visitors and customers different experiences.

In this context, the virtual universe metaverse projects are intended to reveal their supply-oriented effects on the real estate sector in Turkish economy. For the purpose of the study, the “semi-structured interviews” technique is preferred from the “interview” types, which are qualitative data collection tools. In addition, face-to-face interviews were held with 15 stakeholders who were actively performed in the real estate sector  using the “snowball” or “chain sampling method”. The findings were evaluated by “Content Analysis method”. The findings show that the metaverse projects are intensively attracted to users and create customer loyalty to companies in the real estate sector. Therefore, the real estate that companies offer to their  customers has become more preferred for investment purposes. As a result, virtual universe  metaverse projects have a significant and positive effect on the real estate sector in Turkish economy.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics