Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim B1 Ders Kitabı Kültür Aktarımının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 00:33:54.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 2661-2669
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için ders kitaplarında kültür aktarımına yönelik bilgilerin incelenmesidir. Bu amaçla örneklem olarak seçilen “Yedi İklim Türkçe Öğrenme Seti’nin B1 düzeyindeki ders kitapları incelenmiştir. Yabancı dil eğitiminde bir dil öğretilirken hedef kültürün öğretilmesi, bu sayede kültürlerarası etkileşim için bir ortam yaratılması, alanda yapılan son çalışmalarda kabul gören bir konudur. Hedef kültürün hangi yönlerinin verilmesi gerektiği ve ne kadar verilmesi bu alanda çalışan uzmanlar arasında tartışma konusudur. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma desenlerinden doküman inceleme teknikleri kullanılmıştır. Yedi İklim Türkçe ders kitabı kültür aktarımı bağlamında B1 düzeyinde incelenmiştir. Yedi İklim ders kitabı orta düzey ders kitapları incelendiğinde aile kavramının önemli olduğunu ifade edilebilir. Türk aile yapısına ilişkin bilgiler yer almış ve çeşitli görsellerle Türk aile yapısı belirtilmiştir. Kültürel değerlerin aktarımında en önemli unsurlardan biri toplumsal değerlerdir. Toplumsal değerler kültür ile ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Türk kültüründe önemli toplumsal değerler bulunmakta ve bunların yabancı dil öğretimi kapsamında öğrencilere aktarılması beklenmektedir. Sanat toplumun yapı taşlarından biridir. Her toplumun sahip olduğu çeşitli sanatsal aktiviteler ve faaliyetler toplum hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Kültür aktarımı açısından da sanatsal faaliyetlerin verilmesi önemlidir.

 

Keywords

Abstract

The aim of the research is to determine how much cultural transfer is in the textbooks for teaching Turkish as a foreign language. For this purpose, the B1level textbooks of the "Yedi İklim Türkçe Öğrenme Seti" selected as a sample were examined. Teaching the target culture while teaching a language in foreign language education, thus creating an environment for intercultural interaction, is an accepted issue in recent studies in the field. Which aspects of the target culture should be given and how much should be given is a matter of debate among experts working in this field. At this point, the teaching material used in foreign language teaching is important in terms of being a cultural transfer tool. Scanning model was used in the research. As a data collection tool, document analysis techniques from qualitative research designs were used. Document analysis technique was used as a data collection tool. Seven Climate Turkish textbooks were examined at B1 level in the context of cultural transfer. Seven Climate textbooks When advanced textbooks are examined, it can be stated that the concept of family is important. Information on the Turkish family structure is included and the Turkish family structure is indicated with various visuals. One of the most important elements in the transfer of cultural values is social values. Social values provide important information about culture. There are important social values in Turkish culture and these are expected to be transferred to students within the scope of foreign language teaching. Art is one of the building blocks of society. Various artistic activities and activities that each society has provide important information about the society. It is also important to give artistic activities in terms of cultural transfer.

 

Keywords