Eşbütünleşme, Nedensellik ve Wagner Kanunu: Euro Bölgesi için bir Panel Veri Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-63
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 00:35:00.0
Language : İngilizce
Konu : Ekonomi
Number of pages: 2610-2616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devlet harcamaları, Keynesyen Model'den sonra makroekonominin temel konularından biri haline gelmiştir. Keynesyen Modele göre, devlet harcamaları ekonomik büyümeyi teşvik eder. Ancak Keynes'ten önce, önde gelen bir Alman ekonomist Adolph Wagner, hükümet harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Wagner, ekonomi büyüdükçe gelişen devletlerde kamu sektörünün payının arttığını iddia ediyor. Wagner Yasası, ilişkinin ekonomik büyümeden kamu harcamalarına doğru olduğunu ileri sürer. Bu çalışmada, Wagner Yasasının geçerliliği Westerlund panel eşbütünleşe testi ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi ile Euro kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkeler için analiz edilmiştir. Analiz, 16 Euro Bölgesi ülkesinin 1995-2018 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak yapılmıştır. Test sonuçlarına göre ekonomik büyüme ile kamu harcamaları arasında uzun dönemde ilişki bulunmakta ve büyümeden kamu harcamalarına doğru bir nedensellik vardır. Başka bir deyişle, Wagner Yasası, çalışmaya konu olan seçilmiş Euro Bölgesi ülkeleri ve dönem için geçerlidir.

 

Keywords

Abstract

Government spending is one of the main issues in macroeconomics. According to Keynes, economic growth can be stimulated by government spending. Before Keynes, Adolph Wagner, a German economist, revealed the relationship between government spending and economic growth. Wagner claims that as economy grows, the share of public sector in the progressive states increases. According to Wagner’s Law, the relationship is from economic growth to government spending. In this study, the validity of Wagner’s Law analyzed by Westerlund panel cointegration and Dumitrescu and Hurlin(2012) panel causality analysis by using 16 Eurozone countries’ yearly data between 1995 and 2018. According to test results, economic growth  and government spending have long run relationship and there is one way causality that from economic growth to government spending. In other words, Wagner’s Law is valid for selected Eurozone countries and period subject to the study.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics